Številka: 371-0011/2019
Datum: 21.02.2019

Občina Žirovnica na vlogo JEKO d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, izdaja na podlagi 29., 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 66/18-UPB2), naslednje

DOVOLJENJE
za prekop in delne ter občasne popolne zapore občinskih cest

1. Občina Žirovnica dovoljuje JEKO d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, zaradi ureditve meteornih voda med stanovanjskimi objekti Smokuč 27 in Smokuč 38, prekop in delno ter občasno popolno zaporo kategoriziranih občinskih cest z oznakami JP 650133 (R3 – Smokuč 27 – Smokuč 31), JP650134 (Smokuč 27 – Smokuč 28) in JP 650132 (Smokuč 22 – Smokuč 36 – Smokuč 33) ter prekop in delno ter občasno popolno zaporo nekategorizirane občinske ceste med stanovanjskima objektoma Smokuč 39 in Smokuč 38, v času med ponedeljkom, dne 25.02.2019, in ponedeljkom, dne 18.03.2019.

2. Delna zapora navedenih cest bodo trajala v omenjenem terminu od 7.00 do 15.00 ure. Dela se ob vikendih ne bodo izvajala.

3. Preusmeritev v času popolne zapore bo potekal po obstoječih cestah. Izvajalec bo dnevno vzpostavil prevoznost navedenih cest in omogočil dostop do stanovanjskih objektov izven delovnega časa gradbišča.

4. Zapore občinskih cest se lahko izvedejo pod naslednjimi pogoji:
• zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, 4/16);
• promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati;
• morebiten dostop intervencijskih služb ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času;
• zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.);
• stroške za izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj;
• izvajalec del oz. predlagatelj zapore odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za vso škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala na in ob zaprtem delu ceste zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali česarkoli drugega v času zapore ceste zaradi izvedbe del;
• po zaključku del mora izvajalec del ali predlagatelj zapore takoj s ceste odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvajanju del in zemljišče ob cesti ter cesto najkasneje v roku 30 dni po zaključku del vzpostaviti v prejšnje stanje;
• v primeru, da bi ob izvajanju del prišlo do poškodb vozišča, ga mora izvajalec oz. predlagatelj zapore sanirati na svoje stroške;
• v primeru, da se cesta na mestu vzdrževalnih del v roku dveh let posede, mora izvajalec del prekope sanirati na svoje stroške;
• o izvedbi zapore mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način najmanj tri dni pred spremembo prometnega režima na posamezni cesti,
• prebivalce ob navedenih cestah je potrebno takoj po prejemu dovoljenja še posebej obvestiti o pričetku in predvidenem zaključku del.

Obrazložitev

JEKO d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, je dne 21.02.2019 zaradi ureditve meteornih voda med stanovanjskimi objekti Smokuč 27 in Smokuč 38, prekop in delno ter občasno popolno zaporo kategoriziranih občinskih cest z oznakama JP 650133 (R3 – Smokuč 27 – Smokuč 31), JP650134 (Smokuč 27 – Smokuč 28), in JP 650132 (Smokuč 22 – Smokuč 36 – Smokuč 33) ter prekop in delno ter občasno popolno zaporo nekategorizirane občinske ceste med stanovanjskima objektoma Smokuč 39 in Smokuč 38, v času med ponedeljkom, dne 25.02.2019, in ponedeljkom, dne 18.03.2019. Delna zapora navedenih cest bodo trajala v omenjenem terminu od 7.00 do 15.00 ure. Dela se ob vikendih ne bodo izvajala.
Odlok o občinskih cestah v 29. členu določa, da se prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave. V dovoljenju za opravljanje del se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravijo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
Odlok o občinskih cestah v 35. členu določa, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Preusmeritev v času popolne zapore bo potekal po obstoječih cestah. Izvajalec bo dnevno vzpostavil prevoznost navedenih cest in omogočil dostop do stanovanjskih objektov izven delovnega časa gradbišča.
Zaporo v skladu s 35. členom Odloka o občinskih cestah postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.). Postavljavec zapore mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način, v danem primeru pa morajo biti še posebej pisno obveščeni prebivalci ob cesti, kjer se bodo izvajala gradbena dela.
Predlagatelj zapore oz. izvajalec del lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste pod naslednjimi pogoji: zapora mora biti urejena oz. izvedena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/16), dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati, morebiten dostop intervencijskih služb ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času, predlagatelj zapore odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi del, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Po zaključku del mora predlagatelj zapore odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob zapori ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje.
Ob slabi vidljivosti mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena, po potrebi pa se bo promet tudi fizično usmerjal.
V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema dovoljenja pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je dovoljenje izdal. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.

Pripravila:
Saša Mencinger Pančur, univ.dipl. inž.geod.
Svetovalka II

Monika Kusterle, univ. dipl. prav.
Direktorica občinske uprave

Vročiti:
– vlagatelj
– spis

V vednost:
– PP Jesenice
– MIR – e – pošta
– GARS
– PGD Zabreznica – e – pošta