Številka: 371-0004/2020
Datum: 10. 1. 2020

Občinska uprava Občine Žirovnica izdaja na zahtevo Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, ki ga zastopa Koman Matjaž, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, na podlagi 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. l. RS, št. 23/99, 66/18-UPB2), v zadevi zapore občinske ceste naslednje

DOVOLJENJE
za popolno zaporo občinske ceste

1. Občinska uprava Občine Žirovnica dovoljuje Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, popolno zaporo cestnega odseka kategorizirane občinske ceste z oznako LC 150041 (Breznica-Vrba) s parc. 1143/7, 1139/11, 678/3, 677/7 vse k.o. Zabreznica – od odcepa državne ceste R2 – 0207 do hišne številke Vrba 7- zaradi izvedbe prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku v soboto, dne 8. 2. 2020 pod naslednjimi pogoji:
• zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. l. RS, 4/16),
• dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati,
• obvezno je potrebno označiti tudi smeri obvoza,
• potrebna prometna signalizacija mora biti postavljena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. l. RS, št. 4/16),
• zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste JEKO d.o.o.,
• morebiten dovoz intervencijskih vozil ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času,
• dovoz do stanovanjskih objektov ob zaprtem delu ceste, na odseku s parc. št. 1143/7 k.o. Zabreznica, mora biti stanovalcem omogočen ves čas trajanja zapore v smeri od Prešernovega spomenika proti lipi in obratno,
• organizator prireditve odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za vso škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala na in ob zaprtem delu ceste zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali česarkoli drugega v času zapore ceste zaradi izvedbe prireditve,
• po prireditvi mora organizator s ceste odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvajanju prireditve in zemljišče ob cesti ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje,
• o izvedbi zapore mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način najmanj tri dni pred spremembo prometnega režima na cesti.

2. Preusmeritev prometa bo potekala po regionalni cesti R2 –0207 (Žirovnica – Lesce) od križišča z lokalno cesto z oznako LC 150011 (Breznica-Vrba) do križišča z regionalno cesto R3 – 1131 (Žirovnica – Begunje) in po tej cesti do križišča z lokalno cesto z oznako LC 150041 (Breznica – Vrba) do hiše Vrba št. 7. Promet po obvozu bo potekal normalno dvosmerno.

3. Naveden odsek lokalne ceste bo na dan praznika zaprt v času od 7.00 do 15.30 ure.

4. Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste ter stroške vzpostavitve občinske ceste v prejšnje stanje in čiščenje po zaključku del krije njen predlagatelj.

Obrazložitev:

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, je organizator prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku, zato je dne 7. 1. 2020 pri Občinski upravi Občine Žirovnica vložil zahtevo za izdajo dovoljenja za popolno zaporo občinske ceste skozi Vrbo z oznako LC 150041, na odseku s parc. št. 1143/7, 1139/11, 678/3, 677/7 k.o. k.o. Zabreznica, v času prireditve ob državnem kulturnem prazniku, dne 08.02.2020, od 7.00 do 15.30 ure. Zavod za turizem in kulturo Žirovnica je vlogo preko elektronskega sporočila spremenil dne 10. 1. 2020. Vlogi je priložil skico označitve lokacije zapore in shemo zapore ceste.
Odlok o občinskih cestah določa v 35. členu, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Stroške zapore ceste ter vzpostavitve občinske ceste v prejšnje stanje in čiščenje po zaključku prireditve bremenijo organizatorja prireditve.
Preusmeritev prometa bo potekala po regionalni cesti R2 –0207 (Žirovnica – Lesce) od križišča z lokalno cesto z oznako LC 150011 (Breznica-Vrba) do križišča z regionalno cesto R3 – 1131 (Žirovnica – Begunje) in po tej cesti do križišča z lokalno cesto z oznako LC 150041 (Breznica – Vrba) do hiše Vrba št. 7. Promet po obvozu bo potekal normalno dvosmerno.
Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, to je Javno komunalno podjetje JEKO d.o.o., ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način. Za organizacijo prometa in varovanje bodo poskrbeli člani PGD Zabreznica.
Dovoljenje se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.
Organizator prireditve lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste pod naslednjimi pogoji: zapora mora biti urejena oz. izvedena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. l. RS, št. 4/16), dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati, morebiten dovoz intervencijskih vozil ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času, organizator prireditve odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi organizacije prireditve, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, po zaključku prireditve mora organizator prireditve odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvedbi prireditve ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje.
Ob slabi vidljivosti in v nočnem času mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena, po potrebi pa se bo promet tudi fizično usmerjal.

V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba županu Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, v roku 15 dni od vročitve tega dovoljenja. Pritožbo se lahko vroči pisno, neposredno ali priporočeno po pošti ali da ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.

Pripravila:
Saša Tribušon, dipl. inž. grad.
Svetovalka III

Monika Kusterle, univ.dipl.prav.
Direktorica občinske uprave

Vročiti:
– Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica – osebno
– spis

V vednost:
– PP Jesenice
– JEKO d.o.o.
– MIR – e-pošta
– GARS