Številka: 371-0018/2019
Datum: 19.03.2019

Občina Žirovnica izdaja na zahtevo Kolesarskega kluba Završnica, Zabreznica 53c, 4274 Žirovnica, na podlagi 101. člena Zakona o cestah (Ur. list RS, št. 109/10 s spremembami), 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 66/18-UPB2), naslednje

DOVOLJENJE
za popolno zaporo občinske ceste

1. Občina Žirovnica dovoljuje Kolesarskemu klubu Završnica, Zabreznica 53c, 4274 Žirovnica, popolno zaporo cestnega odseka kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650033 ter parc. št. 1182/1 k.o. Žirovnica in 1156 k.o. Zabreznica v skupni dolžini cca 1.100 m (od začetka parkirišča ob jezeru v Završnici do odcepa k stanovanjskim objektom s hišnimi številkami Zabreznica 70 do 74) – zaradi izvedbe državnega prvenstva v gorskem kolesarjenju »Završnica 2019« v nedeljo, dne 14.04.2019, pod naslednjimi pogoji:
• dovozi na zaprto območje morajo biti z obeh strani predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati,
• zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, 4/16 – glej tipsko shemo za popolno zaporo izven naselja brez obvoza z oznako E-5);
• morebiten dovoz intervencijskih vozil ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času;
• zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste JEKO d.o.o.,
• stroške za izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj,
• izvajalec zapore oz. organizator mora omogočiti v času prekinitev prireditve med posameznimi kategorijami kolesarjev nadzorovan prevoz vseh vozil,
• organizator prireditve odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi organizacije prireditve, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti,
• po zaključku prireditve mora organizator prireditve odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvedbi prireditve ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje;
• stroški vzpostavitve občinske ceste v prejšnje stanje in čiščenje po zaključku del bremenijo organizatorja prireditve,
• v primeru, da bi ob izvajanju del prišlo do poškodb vozišča, ga mora izvajalec del oz. predlagatelj zapore sanirati v roku 30 dni na svoje stroške.

2. Preusmeritve prometa ne bo.

3. Cesta bo na omenjeni dan iz. 1. točke tega izreka zaprta od 9.00 do 16.30 ure.

4. Predlagatelj zapore občinske ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost preko sredstev javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

5. Stroškov postopka ni.

Obrazložitev:

Kolesarski klub Završnica, Zabreznica 53c, 4274 Žirovnica, je organizator tekme v gorskem kolesarjenju za pokal Slovenije »Završnica 2019«, zato je dne 14.03.2019 na Občini Žirovnica vložil zahtevo za izdajo dovoljenja za popolno zaporo dela občinske ceste skozi dolino Završnice. Zapora ceste bo postavljena na odseku kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650033 s parc. št. 1182/1 k.o. Žirovnica in 1156 k.o. Zabreznica v skupni dolžini cca 1.100 m (od začetka parkirišča ob jezeru v Završnici do odcepa k stanovanjskim objektom s hišnimi številkami Zabreznica 70 do 74).
Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravijo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest. Stroške za izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj.
Odlok o občinskih cestah v 35. členu določa, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava.
Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. V danem primeru preusmeritve prometa zaradi zapore ne bo, saj obvoz ni možen, zato bo tudi prehod intervencijskim vozilom omogočen.
Dovoljenje se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.
Postavljavec zapore mora o njeni izvedbi obvestiti policijo ter javnost najmanj tri dni pred spremembo na krajevno običajen način.
Predlagatelj zapore oz. organizator prireditve lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste pod naslednjimi pogoji: zapora mora biti urejena oz. izvedena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, 4/16), dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati, morebiten dovoz intervencijskih vozil ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času, predlagatelj zapore oz. organizator prireditve odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi prireditve, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Po zaključku zapore mora predlagatelj zapore oz. organizator prireditve odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob zapori ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje.
Ob slabi vidljivosti mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena, po potrebi pa se bo promet tudi fizično usmerjal.
V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema dovoljenja pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je dovoljenje izdal. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.

Pripravila:
Saša Mencinger Pančur, univ.dipl. inž.geod.
Svetovalka II

Monika Kusterle, univ. dipl. prav.
Direktorica občinske uprave

Vročiti:
– vlagatelj
– spis

V vednost:
– Zavod za gozdove, OE Bled
– PP Jesenice
– JEKO d.o.o.
– MIR – e-pošta
– GARS
– PGD Zabreznica