Številka: 371-0030/2019
Datum: 30.05.2019

Občina Žirovnica na vlogo Mapri Proasfalt d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 29., 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. l. RS, št. 66/18-UPB2), naslednje

DOVOLJENJE
za prekop in popolne zapore občinskih cest

1. Občina Žirovnica dovoljuje Mapri Proasfalt d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana, zaradi sanacije kanalizacije v naselju Zabreznica, v času med ponedeljkom, dne 03.06.2019, in sredo, dne 03.07.2019, prekop in popolne zapore dela kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1154/1 k.o. Zabreznica z oznako JP 650095 (od hišne št. Zabreznica 20 do 26) in kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1149/2 k.o. Zabreznica z oznako JP 650088 (od hišne št. Zabreznica 12 do 13).

2. Popolna zapora navedenih cest bo trajala v omenjenem terminu od 7.00 do 16.00 ure.

3. Dela se bodo izvajala etapno, zato v omenjenem obdobju ne bo popolne zapore na celotni trasi in bo možen dostop do trenutne lokacije delovišča. Nujen dovoz v času popolne zapore ceste z oznako JP 650095 bo možen po kategorizirani cesti z oznako JP 650101 (Zabreznica 57 – Zabreznica 30), nujen dovoz v času popolne zapore ceste z oznako JP 650088 bo možen po nekategorizirani občinski cesti s parc. št. 1149/1 k.o. Zabreznica (od hišne št. Vrba 13 do Zabreznica 13).

4. Popolne zapore občinskih cest se lahko izvedejo pod naslednjimi pogoji:
• zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, 4/16) – tipska shema E-6;
• promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati;
• morebiten dostop intervencijskih služb ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času;
• zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.);
• stroške za izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj,
• izvajalec del oz. predlagatelj zapore odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za vso škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala na in ob zaprtem delu ceste zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali česarkoli drugega v času zapore ceste zaradi izvedbe del;
• po zaključku del mora izvajalec del ali predlagatelj zapore takoj s ceste odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvajanju del in zemljišče ob cesti ter cesto najkasneje v roku 30 dni po zaključku del vzpostaviti v prejšnje stanje;
• v primeru, da bi ob izvajanju del prišlo do poškodb vozišča, ga mora izvajalec oz. predlagatelj zapore sanirati na svoje stroške;
• v primeru, da se cesta na mestu vzdrževalnih del v roku dveh let posede, mora izvajalec del prekope sanirati na svoje stroške,
• o izvedbi zapore mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način takoj po prejemu dovoljenja;
• prebivalce ob posamezni cesti je potrebno pred pričetkom del na njih še posebej pisno obvestiti o pričetku in predvidenem zaključku del.

Obrazložitev

Mapri Proasfalt d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana, je dne 30.05.2019 zaradi sanacije kanalizacije v naselju Zabreznica zaprosil za prekop in popolno zaporo dela kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1154/1 k.o. Zabreznica z oznako JP 650095 (od hišne št. Zabreznica 20 do 26) in kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1149/2 k.o. Zabreznica in oznako JP 650088 (od hišne št. Zabreznica 12 do 13), v času med ponedeljkom, dne 03.06.2019, in sredo, dne 03.07.2019, od 7.00 do 16.00 ure.
Odlok o občinskih cestah v 29. členu določa, da se prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave. V dovoljenju za opravljanje del se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravijo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
Odlok o občinskih cestah v 35. členu določa, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Dela se bodo izvajala etapno, zato v omenjenem obdobju ne bo popolne zapore na celotni trasi in bo možen dostop do trenutne lokacije delovišča. Nujen dovoz v času popolne zapore ceste z oznako JP 650095 bo možen po kategorizirani cesti z oznako JP 650101 (Zabreznica 57 – Zabreznica 30), nujen dovoz v času popolne zapore ceste z oznako JP 650088 bo možen po nekategorizirani občinski cesti s parc. št. 1149/1 k.o. Zabreznica (od hišne št. Vrba 13 do Zabreznica 13). Stroške za izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj.
Zaporo v skladu s 35. členom Odloka o občinskih cestah postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste ki pa lahko pooblasti tudi predlagatelja zapore, če je ta ustrezne stroke.
Postavljavec zapore mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način takoj po prejemu dovoljenja, v danem primeru pa morajo biti še posebej pisno obveščeni prebivalci ob cestah, kjer se bodo izvajala gradbena dela.
Predlagatelj zapore oz. izvajalec del lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste pod naslednjimi pogoji: zapora mora biti urejena oz. izvedena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/16), dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati, morebiten dostop intervencijskih služb ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času, predlagatelj zapore odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi del, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Po zaključku del mora predlagatelj zapore odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob zapori ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje. V primeru, da se cesta na mestu vzdrževalnih del v roku dveh let posede, mora izvajalec del prekope sanirati na svoje stroške.
Ob slabi vidljivosti mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena, po potrebi pa se bo promet tudi fizično usmerjal.
V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema dovoljenja pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je dovoljenje izdal. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.

Pripravila:
Saša Mencinger Pančur, univ.dipl. inž.geod.
Svetovalka II

Monika Kusterle, univ. dipl. prav.
Direktorica občinske uprave
Vročiti:
– vlagatelj
– spis

V vednost:
– PP Jesenice
– JEKO d.o.o.
– MIR – e – pošta
– GARS
– PGD Zabreznica

Možnost obvoza: