Datum: 17.12.2018
Številka: 371-0077/2018

Občina Žirovnica izdaja na podlagi 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 43/12) ter 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. l. RS, št. 66/18 – UPB2), na zahtevo Konjeniškega kluba Stol Žirovnica, Žirovnica 59c, 4274 Žirovnica, v zadevi popolne zapore občinske ceste naslednje

DOVOLJENJE
za popolno zaporo občinske ceste

1. Občina Žirovnica dovoljuje Konjeniškemu klubu Stol Žirovnica, Žirovnica 59c, 4274 Žirovnica, popolno zaporo kategorizirane občinske ceste z oznako LC 150041 in parc. št. 1714/1 k.o. Doslovče za motorna vozila, na odseku od regionalne ceste na Breznici do križišča ceste Breznica-Vrba s »cesarsko cesto«, v dolžini 370 m, za izvedbo prireditve – Žegnanje konj ob Štefanu, v sredo, 26.12.2018, pod naslednjimi pogoji:
– zapora mora biti zavarovana v skladu s predpisi o zavarovanju del na javni cesti,
– potrebna prometna signalizacija mora biti postavljena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. l. RS, št. 4/16),
– zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.), na stroške predlagatelja zapore,
– dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati,
– morebiten dovoz intervencijskih vozil ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času,
– organizator prireditve odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi organizacije prireditve, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti,
– po zaključku prireditve mora organizator prireditve odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvedbi prireditve ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje. Stroške vzpostavitve občinske ceste v prejšnje stanje in čiščenje po zaključku del bremenijo organizatorja prireditve.

2. Preusmeritev motornega prometa bo potekala po »Cesarski cesti« od odcepa z regionalne ceste pri objektu Zabreznica 17 do križišča te ceste z občinsko cesto Breznica – Vrba. Obvoz je potrebno z vseh strani predpisano označiti.

3. Popolna zapora ceste za motorni promet bo omenjenega dne trajala predvidoma od 11.00 do 12.00 ure.

4. Predlagatelj zapore občinske ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost preko sredstev javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

Obrazložitev:

Konjeniški klub Stol Žirovnica, Žirovnica 59c, 4274 Žirovnica je dne 14.12.2018 zaprosil za izdajo dovoljenja za popolno zaporo kategorizirane občinske ceste z oznako LC 150041 in parc. št. 1714/1 k.o. Doslovče za motorna vozila, v dolžini 370 m, za izvedbo prireditve – Žegnanje konj ob Štefanu, v sredo, dne 26.12.2018.
Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
Dovoljenje se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.

Odlok o občinskih cestah določa v 35. členu, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
V danem primeru bo preusmeritev prometa potekalo po »Cesarski cesti«, od odcepa z regionalne ceste pri objektu Zabreznica 17 do križišča te ceste z občinsko cesto Breznica-Vrba. Stroške za izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj.
Predlagatelj zapore lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste pod naslednjimi pogoji: zapora mora biti urejena oz. izvedena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. l. RS, št. 4/16), dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati, morebiten dovoz intervencijskih vozil ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času, predlagatelj zapore odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi prireditve, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Po zaključku zapore mora predlagatelj zapore oz. organizator prireditve odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob prireditvi ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje.
Zapora ceste je dovoljena v času od 11.00 do 12.00 ure.
Ob slabi vidljivosti mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena.

V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema dovoljenja pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je dovoljenje izdal. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.

Saša Mencinger Pančur, univ.dipl. inž.geod.
Svetovalka II

Vročiti:
– vlagatelj
– spis

V vednost:
– PP Jesenice
– JEKO d.o.o.
– GARS
– MIR – e-pošta
– PGD Zabreznica – e-pošta