Prostorski akti občine

Občinski prostorski načrt

Obvezna razlaga druge alineje prvega odstavka in tretje alineje tretjega odstavka 64. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 41/19 – UPB1) (OR OPN 64)
Sprejeto: 25.5.2023          Objava: UL 61/2023 - 2.6.2023

Obvezna razlaga šestega odstavka 115. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 41/19 - UPB1)
Sprejeto: 29.9.2022          Objava: UL 128/2022 - 7.10.2022

Obvezna razlaga sedmega odstavka 125. člena Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 41/19 - UPB1)
Sprejeto: 07.11.2019          Objava: UL 68/2019 - 15.11.2019
Velja od: 16.11.2019

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo)
Sprejeto: 06.06.2019          Objava: UL 41/2019 - 26.06.2019
Velja od: 11.07.2019

Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica
Sprejeto: 21.2.2019         Objava: UL 14/19 - 08.3.2019
Velja od: 23.03.2019

Obvezna razlaga prve alineje desete točke 50. člena Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 34/11, s spremembami)
Sprejeto: 21.12.2017          Objava: UL 80/2017 - 29.12.2017
Velja od: 30.12.2017

Obvezna razlaga prve alineje desetega odstavka 50. člena Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 34/11, 76/12)
Sprejeto: 26.11.2015          Objava: UL 92/2015 - 04.12.2015
Velja od: 05.12.2015

Obvezna razlaga prvega stavka četrtega odstavka 68. člena Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 34/11, 76/12)
Sprejeto: 02.07.2015          Objava: UL 53/2015 - 17.07.2015
Velja od: 18.07.2015

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Žirovnica
Sprejeto: 01.12.2014          Objava: UL 87/2014 - 05.12.2014

Velja od: 05.12.2014

Obvezna razlaga drugega stavka tretje alinee devetega odstavka 69. člena Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 34/11, 76/12)
Sprejeto: 27.06.2013           Objava: UL 58/2013 - 08.07.2013
Velja od: 09.07.2013

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Žirovnica
Sprejeto: 27.09.2012          Objava: UL 76/2012 - 08.10.2012
Velja od: 16.10.2012

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Žirovnica
Sprejeto: 25.01.2012          Objava: UL 8/12 - 03.02.2012

Velja od: 03.02.2012

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica
Sprejeto: 21.04.2011          Objava: UL 34/11 - 06.05.2011

Velja od: 21.05.2011

Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Žirovnica
Sprejeto: 29.06.2007          Objava: UL 61/07 - 10.07.2007

Velja od: 10.07.2007

Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Žirovnica
Sprejeto: 08.08.2006          Objava: UL 92/06 - 01.09.2006

Velja od: 02.09.2006


OPPN Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)
Sprejeto: 04.11.2020          Objava: UL 166/2020 - 16.11.2020
Velja od: 01.12.2020

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)
Sprejeto: 22.09.2017          Objava: UL 55/2017 - 06.10.2017

Velja od: 06.10.2017


OPPN Breznica - Center (BZ 2)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Breznica - Center (BZ2)
Sprejeto: 24.09.2015          Objava: UL 74/2015 - 2.10.2015
Velja od: 10.10.2015

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Breznica - Center (BZ2)
Sprejeto: 15.03.2013          Objava: UL 27/2013 - 29.03.2013

Velja od: 29.03.2013


OPPN Žirovnica - novi center - ŽI 2

Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega  podrobnega prostorskega načrta za območje Žirovnica - Novi center - ŽI2
Sprejeto: 13.09.2021         Objava: UL 153/2021 - 24.9.2021

Velja od: 02.10.2021

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Žirovnica – novi center – ŽI2
Sprejeto: 25.03.2021         Objava: UL 54/2021 - 09.04.2021
Velja od: 17.04.2021

Odlok o spremembah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica - novi center - ŽI2
Sprejeto: 13.02.2014         Objava: UL 14/2014 - 21.02.2014

Velja od: 01.03.2014

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica - novi center – ŽI 2
Sprejeto: 28.03.2013         Objava: UL 30/2013 - 12.04.2013

Velja od: 20.04.2013

Občinski podrobni prostorski načrt za območje Žirovnica - novi center - ŽI2
(Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu - stališča do pripomb)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Žirovnica - novi center – ŽI 2
Sprejeto: 13.01.2012          Objava: UL 6/12 - 27.01.2012

Velja od: 27.01.2012


OPPN Selo jug - SE 3

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Selo jug SE 3
Sprejeto: 25.03.2021          Objava: UL 54/2021 - 09.04.2021
Velja od: 17.04.2021

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Selo jug - SE 3
Sprejeto: 30.05.2013          Objava: UL 50/2013 - 10.06.2013
Velja od: 18.06.2013

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja SELO JUG – SE 3(*)
Sprejeto: 14.11.2011          Objava: UL 94/11 - 25.11.2011

Velja od: 26.11.2011


OPPN Rekonstrukcija ceste v Završnico

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico
Sprejeto: 26.05.2011          Objava: UL 43/11 - 03.06.2011
Velja od: 11.06.2011           Velja do: 11.07.2019

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico
Sprejeto: 26.05.2009          Objava: UL 42/09 - 05.06.2009

Velja od: 05.06.2009           Velja do: 11.07.2019


OPPN za obrtno poslovno cono v Žirovnici

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica
(ID št. prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 1129 )
Objava: www.zirovnica.si - 01.02.2019

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica
Sprejeto: 29.08.2011          Objava: UL 69/11 - 02.09.2011

Velja od: 10.09.2011

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica
Sprejeto: 20.04.2011          Objava: UL 32/11 - 29.04.2011
Velja od: 29.04.2011

Obvezna razlaga 35. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica
Sprejeto: 30.11.2010          Objava: UL 99/10 - 07.12.2010
Velja od: 30.11.2010

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica
Sprejeto: 20.05.2010          Objava: UL 42/10 - 28.05.2010

Velja od: 05.06.2010

Sklep o nadaljevanju postopka priprave občinskega lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono v Žirovnici
Sprejeto: 20.02.2009          Objava: UL 17/09 - 06.03.2009

Velja od: 06.03.2009

Program priprave občinskega lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono v Žirovnici
Sprejeto: 09.11.2006          Objava: UL 120/06 - 23.11.2006

Velja od: 23.11.2006


LN za izgradnjo drugega (vzporednega) tira proge Ljubljana - Jesenice

Obvezna razlaga 11. člena Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo drugega (vzporednega) tira proge Ljubljana - Jesenice, na odseku od postaje Slovenski Javornik do uvoza na postajo Jesenice, z rekonstrukcijo tirnih naprav na postaji Slovenski Javornik ter postaji Žirovnica
Sprejeto: 28.03.2013         Objava: UL 28/2013 - 02.04.2013

Velja od: 03.04.2013


LN Izgradnja pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo regionalne ceste Žirovnica - Begunje

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu skupnega pomena za izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo regionalne ceste Žirovnica–Begunje na odseku od Žirovnice do Zabreznice
Sprejeto: 21.09.2006          Objava: UL 101/06 - 03.10.2006
Velja od: 18.10.2006

Program priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R3-638/1131 Žirovnica–Begunje, od km 0,150 do km 1,460
Sprejeto: 11.01.2006          Objava: UL 7/06 - 24.01.2006

Velja od: 25.01.2006

Program priprave lokacijskega načrta za izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica–Begunje, od km 0,150 do km 1,460
Sprejeto: 16.02.2004          Objava: UVG 6/04 - 27.02.2004

Velja od: 28.02.2004           Velja do: 24.01.2006


ZN Moste

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta stanovanjskega območja v Mostah
Sprejeto: 28.10.2004          Objava: UVG 34/04 - 12.11.2004

Velja od: 20.11.2004            Velja do: 21.05.2011

Program priprave sprememb in dopolnitev ZN stanovanjskega območja v Mostah M1
Sprejeto: 19.05.2003          Objava: UVG 21/03 - 03.06.2003

Velja od: 03.06.2003

Prostorski ureditveni pogoji

Obvezna razlaga četrtega odstavka 8.člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 24.02.2011       Objava: UL 13/11 - 28.02.2011

Velja od: 28.02.2011       Velja do: 21.05.2011

Obvezna razlaga 29. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 26.02.2009       Objava: UL 17/09 - 06.03.2009

Velja od: 06.03.2009       Velja do: 21.05.2011

Obvezna razlaga 27., 28., 56. in 57. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 29.01.2009       Objava: UL 9/09 - 06.02.2009

Velja od: 06.02.2009       Velja do: 21.05.2011

Obvezna razlaga 30. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 19.09.2008       Objava: UL 89/08 - 19.09.2008

Velja od: 19.09.2008        Velja do: 21.05.2011

Obvezna razlaga 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 03.07.2008        Objava: UL 89/08 - 19.09.2008

Velja od: 19.09.2008         Velja do: 21.05.2011


Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice(neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 18.06.2009       Objava: UL 49/09 - 29.06.2009

Velja od: 30.06.2009       Velja do: 21.05.2011

Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
                                                  Objava: UL 45/07 - 25.05.2007

                                                   Velja do: 21.05.2011

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 24.04.2007        Objava: UL 43/07 - 18.05.2007

Velja od: 26.05.2007         Velja do: 21.05.2011

Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
                                                  Objava: UL 121/06 - 24.11.2006
                                                  Velja do: 21.05.2011

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
Sprejeto: 17.11.2005         Objava: UL 5/06 - 17.01.2006

Velja od: 25.01.2006        Velja do: 21.05.2011

Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
                                                Objava: UL 102/05 - 15.11.2005

                                                Velja do: 21.05.2011

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 30.07.2005        Objava: UL 71/05 - 28.07.2005

Velja od: 05.08.2005        Velja do: 21.05.2011

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 28.06.2001        Objava: UL 55/01 - 03.07.2001

Velja od: 11.07.2001          Velja do: 04.08.2005

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice
Sprejeto: 18.06.1998         Objava: UL 51/98 - 17.07.1998

Velja od: 01.08.1998          Velja do: 10.07.2001


Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 03.10.2008          Objava: UL 97/08 - 10.10.2008
Velja od: 10.10.2008           Velja do: 21.05.2011


Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica po skrajšanem postopku
Sprejeto: 12.02.2007        Objava: UL 15/07 - 20.02.2007

Velja od: 20.02.2007        Velja do: 21.05.2011

Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 25.11.2004         Objava: UVG 37/04 - 03.12.2004

Velja od: 03.12.2004         Velja do: 21.05.2011

Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 21.09.2000        Objava: UL 22/01 - 29.03.2001

Velja od: 21.09.2000         Velja do: 21.05.2011

Program priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990
Sprejeto: 21.09.2000        Objava: UL 15/99 - 15.03.1999

Velja od: 15.03.1999          Velja do: 21.05.2011

Družbeni plan

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 07.11.2008          Objava: UL 107/08 - 14.11.2008
Velja od: 22.11.2008           Velja do: 21.05.2011

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Jesenice za občino Žirovnica
Sprejeto: 15.07.2004          Objava: UVG 22/04 - 16.07.2004

Velja od: 16.07.2004           Velja do: 21.05.2011

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 30.06.1999          Objava: UL 65/99 - 12.08.1999

Velja od: 12.08.1999           Velja do: 21.05.2011


Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica in dopolnjenega okoljskega poročila za potrebe obrtno-poslovne cone Žirovnica
Sprejeto: 19.02.2008          Objava: UL 19/08 - 25.02.2008
Velja od: 06.03.2008

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Žirovnica
Sprejeto: 30.05.2007          Objava: UL 51/07 - 08.06.2007

Velja od: 08.06.2007

Sklep o javni obravnavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 25.01.2001          Objava: UL 13/01 - 28.02.2001

Velja od: 01.03.2001

Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 25.01.2001          Objava: UL 13/01 - 28.02.2001

Velja od: 01.03.2001

Občinske ceste

Celostna prometna strategija

Celostna prometna strategija
Priloga: Načrt spremljanja in vrednotenja
Sprejeto: 29.09.2022            


Občinske ceste

Odlok o občinskih cestah (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah
Sprejeto: 29.9.2022          Objava: UL 128/2022 -7.10.2022

Velja od: 8.10.2022          

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov pri izdelavi video-almanaha v Občini Žirovnica
Sprejeto: 29.03.2019
Velja od: 02.04.2019

Odlok o občinskih cestah
Sprejeto: 24.05.2012          Objava: UL 43/12 - 08.06.2012

Velja od: 23.06.2012

Odlok o občinskih cestah
Sprejeto: 24.09.2009          Objava: UL 82/09 - 19.10.2009

Velja od: 03.11.2009           Velja do: 23.06.2012

Preklic objave Odloka o občinskih cestah
Sprejeto: 14.10.2009          Objava: UL 82/09 - 19.10.2009

Odlok o občinskih cestah
Sprejeto: 24.09.2009          Objava: UL 78/09 - 05.10.2009

Velja od: 09.10.2009           Velja do: 09.10.2009

Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah
Sprejeto: 26.03.1009          Objava: UL 25/09 - 03.04.2009

Velja od: 04.04.2009           Velja do: 02.11.2009

Odlok o občinskih cestah
Sprejeto: 30.06.1999          Objava: UL 73/99 - 09.09.1999

Velja od: 24.09.1999           Velja do: 02.11.2009

Kategorizacija občinskih cest

Odlok o kategorizaciji občinskih cest (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
Sprejeto: 06.04.2023             Objava: UL 44/2023 - 14.04.2023
Velja od: 29.04.2023

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
Sprejeto: 29.9.2022             Objava: UL 128/2022 - 7.10.2022
Velja od: 22.10.2022

Odlok o kategorizaciji občinskih cest (uradno prečiščeno besedilo)
Sprejeto: 17.12.2020             Objava: UL 03/2021 - 07.01.2021
Velja od: 09.01.2021

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
Sprejeto: 18.06.2020             Objava: UL 93/2020 - 03.07.2020
Velja od: 04.07.2020

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
Sprejeto: 06.06.2019             Objava: UL 59/2019 - 04.10.2019

Velja od: 05.10.2019

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
Sprejeto: 21.12.2017             Objava: UL 80/2017 - 28.12.2017

Velja od: 22..12.2017

Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
Sprejeto: 26.03.2015             Objava: UL 24/2015 - 10.04.2015

Velja od: 11.04.2015

Odlok o dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
Sprejeto: 27.03.2014             Objava: UL 24/2014 - 04.04.2014

Velja od: 05.04.2014

Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
Sprejeto: 27.06.2013             Objava: UL 58/2013 - 08.07.2013

Velja od: 09.07.2013

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
Sprejeto: 21.02.2013            Objava: UL 19/13 - 04.03.2013

Velja od: 05.03.2013

Odlok o kategorizaciji občinskih cest (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest
Sprejeto: 30.09.2010          Objava: UL 79/10 - 08.10.2010

Velja od: 16.10.2010           Velja do: 04.03.2013

Odlok o kategorizaciji občinskih cest
Sprejeto: 21.09.2006          Objava: UL 101/06 - 03.10.2006

Velja od: 11.10.2006           Velja do: 04.03.2013

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
Sprejeto: 30.09.2002          Objava: UVG 37/02 - 05.11.2002

Velja od: 13.11.2002           Velja do: 10.10.2006

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest
Sprejeto: 19.12.2001          Objava: UL 109/01 - 28.12.2001

Velja od: 05.01.2002           Velja do: 10.10.2006

Odlok o kategorizaciji občinskih cest
Sprejeto: 27.09.2001          Objava: UL 81/01 - 15.10.2001

Velja od: 23.10.2001           Velja do: 10.10.2006

Varnost cestnega prometa

Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
Sprejeto: 27.10.2022          Objava: UL 142/2022 - 11.11.2022

Velja od: 12.11.2022

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.05.2022          Objava: UL 81/2022 - 10.6.2022
Velja od: 25.06.2022

Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
Sprejeto: 17.02.2022          Objava: UL 35/2022 - 11.3.2022
Velja od: 26.03.2022

Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembi Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
Sprejeto: 24.09.2015          Objava: UL 74/2015 - 02.10.2015
Velja od: 03.10.2015           Velja do: 26.03.2022

Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
Sprejeto: 21.09.2006          Objava: UL 101/06 - 03.10.2006
Velja od: 18.10.2006           Velja do: 26.03.2022

Javni red in mir

Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo)
Sprejeto: 17.12.2020          Objava: UL 03/2021 - 08.01.2021
Velja od: 23.01.2021

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
Sprejeto: 18.06.2020          Objava: UL 97/2020 - 10.07.2020

Velja od: 25.07.2020

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
Sprejeto: 28.05.2015          Objava: UL 41/2015 - 12.06.2015

Velja od: 27.06.2015

Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
Sprejeto: 27.10.2011          Objava: UL 90/11 - 11.11.2011

Velja od: 26.11.2011

Odlok o spremembah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
Sprejeto: 22.04.2007          Objava: UL 40/07 - 07.05.2007

Velja od: 22.05.2007           Velja do: 26.11.2011

Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
Sprejeto: 20.01.2003          Objava: UVG 4/03 - 11.02.2003

Velja od: 12.02.2003           Velja do: 26.11.2011

Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
Sprejeto: 03.04.2002          Objava: UVG 13/02 - 03.05.2002

Velja od: 18.05.2002           Velja do: 26.11.2011

Oddaja nepremičnin

Pravilnik o uporabi kulturne dvorane na Breznici
Sprejeto: 15.02.2007          Objava: UL 16/07 - 23.02.2007

Velja od: 24.02.2007


Pravilnik o najemu učilnice v Čopovi rojstni hiši
Sprejeto: 23.02.2006          Objava: UL 25/06 - 09.03.2006

Velja od: 10.03.2006


Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem
Sprejeto: 30.06.2016          Objava: UL RS št. 49/2016

Velja od: 09.07.2016

Pravilnik o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem
Sprejeto: 20.06.2002          Objava: UVG 21/02 - 02.07.2002
Velja od: 10.07.2002            Velja do: 09.07.2016


Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov, poslovnih stavb in garaž v najem ter določanju najemnin v Občini Žirovnica
Sprejeto: 30.01.2000          Objava: UL 11/01 - 16.02.2001

Velja od: 17.02.2001

Stavbna zemljišča

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 10.01.2019          Objava: UL 4/2019 - 18.01.2019

Velja od: 02.02.2019          Velja do: 04.01.2020

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 23.02.2017          Objava: UL 12/2017 - 10.03.2017

Velja od: 25.03.2017          Velja do: 04.01.2020

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 20.11.2014          Objava: UL 87/2014 - 05.12.2014

Velja od: 20.12.2014          Velja do: 04.01.2020

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 30.05.2013          Objava: UL 50/2013 - 10.06.2013

Velja od: 25.06.2013          Velja do: 04.01.2020

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.05.2011          Objava: UL 43/11 - 03.06.2011

Velja od: 18.06.2011          Velja do: 04.01.2020


Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Žirovnica - novi center - ŽI2 in merilih za odmero komunalnega prispevka
Sprejeto: 02.07.2015           Objava: UL 53/2015 - 17.07.2015

Velja od: 01.08.2015


Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta SELO JUG (SE 3)
Sprejeto: 27.06.2013           Objava: UL 58/2013 - 08.07.2013

Velja od: 09.07.2013


Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta OPC Žirovnica
Sprejeto: 17.06.2010          Objava: UL 50/10 - 24.06.2010

Velja od: 25.06.2010


Program opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijo in čistilno napravo za območje Občine Žirovnica
Sprejeto: 12.07.2005

Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijo in čistilno napravo za območje Občine Žirovnica
Sprejeto: 12.07.2005          Objava: UL 77/05 - 16.08.2005

Velja od: 17.08.2005           Velja do: 20.11.2011


Program opremljanja stavbnih zemljišč z javno komunalno infrastrukturo za območje zazidalnega načrta Moste – M1
Sprejeto: 12.07.2005

Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Moste – M1
Sprejeto: 12.07.2005          Objava: UL 77/05 - 16.08.2005

Velja od: 17.08.2005           Velja do: 21.05.2011


Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 18.12.2003          Objava: UVG 41/03 - 30.12.2003

Velja od: 01.01.2004           Velja do: 18.06.2011


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica
Sprejeto: 03.02.2005          Objava: UVG 3/05 - 15.02.2005
Velja od: 23.02.2005           Velja do: 18.06.2011

Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica
Sprejeto: 29.10.2001          Objava: UL 88/01 - 09.11.2001

Velja od: 17.11.2001           Velja do: 18.06.2011

Pridobitev, prenehanje in ukinitev statusa javnega dobra

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi
Sprejeto: 26.10.2023, Objava: UL 112/2023 - 3.11.2023
Velja od: 4.11.2023

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 17/16, 17/17 in 1182/3, k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 26.10.2023, Objava: UL 112/2023 - 3.11.2023
Velja od: 4.11.2023

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1711/7, k.o. Doslovče)
Sprejeto: 06.04.2023, Objava: UL 44/2023 - 14.04.2023
Velja od: 15.04.2023

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1147/2, k.o. Zabreznica in parc. št. 1715, k.o. Doslovče)
Sprejeto: 29.09.2022, Objava: UL 128/2022 - 7.10.2022
Velja od: 08.10.2022

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1174/2, k.o. Zabreznica)
Sprejeto: 27.05.2021, Objava: UL 90/2021 - 04.06.2021
Velja od: 05.06.2021

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1218/2, k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 28.01.2021, Objava: UL 21/2021 - 12.02.2021
Velja od: 13.02.2021

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1150/5, k.o. Zabreznica in parc. št. 1199/7, k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 04.11.2020, Objava: UL 166/2020 - 16.11.2020
Velja od: 17.11.2020

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1149/4, 1149/5, 1149/6, 1149/7 in 1149/8 k.o. Zabreznica)
Sprejeto: 24.09.2020, Objava: UL 136/2020 - 06.10.2020
Velja od: 07.10.2020

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1199/11 in 1199/13 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 18.06.2020, Objava: UL 97/2020 - 10.07.2020
Velja od: 11.07.2020

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1140/3, 1150/1, 1150/11 in 1151/2 k.o. Zabreznica)
Sprejeto: 18.06.2020, Objava: UL 97/2020 - 10.07.2020
Velja od: 11.07.2020

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1683/6, 1683/7 in 1683/8 k.o. Doslovče)
Sprejeto: 27.02.2020, Objava: UL 14/2020 - 03.03.2020
Velja od: 07.03.2020

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 122/13 in 136/8 k.o. Zabreznica in 1710/13 in 1714/3 k.o.  Doslovče)
Sprejeto: 07.11.2019, Objava: UL 68/2019 - 15.11.2019,
Velja od: 16.11.2019

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1693/20 in 1693/21 k.o. Doslovče)
Sprejeto: 26.10.2017, Objava: UL 63/2017 - 10.11.2017,
Velja od: 11.11.2017

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1183/7 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 28.09.2017, Objava: UL 58/2017 - 20.10.2017,
Velja od: 21.10.2017

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1135/18 in 1139/7 k.o. Zabreznica)
Sprejeto: 25.05.2017, Objava: UL 29/2017 - 09.06.2017,
Velja od: 10.06.2017

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1194/4 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 25.05.2017, Objava: UL 29/2017 - 09.06.2017,
Velja od: 10.06.2017

Sklep  o ugotovitvi javne koristi za območje križišča K2 za potrebe Obrtno-poslovne cone Žirovnica
(parc. št. 215/2 in 216/2 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 25.05.2017, Objava: UL 29/2017 - 09.06.2017,
Velja od: 10.06.2017

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1199/7 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 22.12.2016, Objava: UL 85/2016 - 28.12.2016,
Velja od: 29.12.2016

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 618/17 k.o. Zabreznica)

Sprejeto: 26.05.2016  Objava: UL 40/2016 - 06.06.2016,
Velja od: 07.06.2016

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1708/9, 1708/10, 1710/8 in 1710/9 vse k.o. Doslovče)
Sprejeto: 25.02.2016  Objava: UL 18/2016 - 04.03.2016
Velja od: 05.03.2016

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi
(parc. št. 17/7, 17/8, 18/4,... k.o. Žirovnica, 572/2, 576/4, 578/2,... k.o. Zabreznica, 32/175, 32/1763 32/180,... k.o. Doslovče)
Sprejeto: 26.11.2015  Objava: UL 91/2015 - 30.11.2015
Velja od: 05.12.2015

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1708/7 k.o. Doslovče)
Sprejeto: 02.10.2015  Objava: UL 74/2015 - 02.10.2015
Velja od: 03.10.2015

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1154/2, 1155/4, 1172/2 vse k.o. Zabreznica)
Sprejeto: 02.10.2015  Objava: UL 74/2015 - 02.10.2015

Velja od: 03.10.2015

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1192/2 k.o. Žirovnica)

Sprejeto: 18.09.2014  Objava: UL 69/2014 - 26.09.2014
Velja od: 27.09.2014

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1189/13, 1189/14 in 1189/15 k.o. Žirovnica)

Sprejeto: 02.07.2015  Objava: UL 53/2015 - 17.07.2015
Velja od: 18.07.2015

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 929/65 k.o. Žirovnica)

Sprejeto: 18.09.2014  Objava: UL 69/2014 - 26.09.2014
Velja od: 27.09.2014

Popravek Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
(parc. št. 645/5 in 575/2 k.o. Žirovnica)

Sprejeto:                   Objava: UL 64/2014 - 29.08.2014
Velja od: 30.08.2014

Popravek Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1177/6 k.o. Zabreznica)

Sprejeto:                     Objava: UL 39/2014 - 01.06.2014
Velja od: 02.06.2014

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1177/8 in 1189/6 k.o. Žirovnica)

Sprejeto: 27.03.2014 Objava: UL 24/2014 - 04.04.2014
Velja od: 05.04.2014

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
(parc. št. 555/8, 555/9, 656/8,.... k.o. Žirovnica, 1156, 264/1, 263/7,...k.o. Zabreznica, 1722, 32/69, 32/169,...k.o. Doslovče)

Sprejeto: 27.03.2014 Objava: UL 24/2014 - 04.04.2014
Velja od: 05.04.2014

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1189/5 in 1189/6 k.o. Žirovnica)

Sprejeto: 21.02.2013  Objava: UL 19/2013 - 04.03.2012
Velja od: 05.03.2013

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1708/2 k.o. Doslovče)

Sprejeto: 08.11.2012  Objava: UL 87/2012 - 16.11.2012
Velja od: 17.11.2012

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1692/3, 1693/7 - 1693/15 k.o. Doslovče)

Sprejeto: 27.09.2012 Objava: UL 76/2012 - 08.10.2012
Velja od: 09.10.2012

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1178/1 in 1178/2 k.o. Žirovnica)

Sprejeto: 24.05.2012   Objava: UL 42/12 - 01.06.2012
Velja od: 02.06.2012

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1196/3 k.o. Žirovnica)

Sprejeto: 16.01.2012  Objava: UL 8/12 - 03.02.2012
Velja od: 04.02.2012

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1143/9, 1146/2, 1146/3 in 1146/4 k.o. Zabreznica)

Sprejeto: 27.10.2011  Objava: UL 90/11 - 11.11.2011
Velja od: 12.11.2011

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1143/2, 1143/5 in 1143/6 k.o. Zabreznica)

Sprejeto: 30.11.2010  Objava: UL 99/10 - 07.12.2010
Velja od: 08.12.2010

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
(parc. št. 1192/6 k.o. Žirovnica)

Sprejeto: 26.11.2009  Objava: UL 98/09 - 04.12.2009
Velja od: 05.12.2009

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
(parc. št. 1703/4, 1703/5 in  1707/4 k.o. Doslovče)

Sprejeto: 24.09.2009  Objava: UL 76/09 - 30.09.2009
Velja od: 01.10.2009

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
(parc. št. 1194/1, 1191/2,... k.o. Žirovnica, 1174/1, 1173,...k.o. Zabreznica, 1714/1, 1711/3,...k.o. Doslovče)

Sprejeto: 29.01.2009  Objava: UL 9/09 - 06.02.2009
Velja od: 07.02.2009

Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra
(parc. št. 1139/4, 1141, 1142, 1143/1, 1144 k.o. Zabreznica, 1703/1, 1704, 1707/1 k.o. Doslovče, 1192/1 k.o. Žirovnica)

Sprejeto: 03.07.2008  Objava: UL 70/08 - 11.07.2008
Velja od: 12.07.2008

Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra
(parc. št. 1197/1 k.o. Žirovnica)

Sprejeto: 21.02.2008  Objava: UL 21/08 - 29.02.2008
Velja od: 29.02.2008

Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra
(parc. št. 1199/1 k.o. Žirovnica)

Sprejeto: 25.10.2008  Objava: UL 99/07 - 30.10.2007
Velja od: 31.10.2007

Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra
(parc. št. 1183/3 k.o. Žirovnica)

Sprejeto: 20.09.2007  Objava: UL 86/07 - 24.09.2007
Velja od: 25.09.2007

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
(parc. št. 1675 k.o. Doslovče)

Sprejeto: 31.05.2007  Objava: UL 54/07 - 18.06.2007
Velja od: 18.06.2007

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
(parc. št. 1694/2, 1695/, 1695/3 k.o. Doslovče)

Sprejeto: 30.09.2003  Objava: UVG 31/03 - 10.10.2003
Velja od: 10.10.2003

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
(parc. št. 1199/4 k.o. Žirovnica)

Sprejeto: 17.07.2003  Objava: UVG 26/03 - 29.07.2003
Velja od: 29.07.2003

Ostalo

Videonadzor na javnih površinah 

Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Žirovnica 
Sprejeto: 29.09.2022         Objava: UL 128/2022 - 7.10.2022
Velja od: 8.10.2022


Predkupna pravica

Odlok o območjih predkupne pravice v Občini Žirovnica
Sprejeto: 29.03.2012          Objava: UL 26/12 - 06.04.2012

Velja od: 07.04.2012

Odlok o območjih predkupne pravice
Sprejeto: 27.02.2003          Objava: UVG 7/03 - 07.03.2003

Velja od: 15.03.2004           Velja do: 06.04.2012


Poseg v prostor

Odlok o razveljavitvi Odloka o objektih, napravah in posegih v prostor, za katere na območju Občine Žirovnica ni potrebno lokacijsko dovoljenje
Sprejeto: 30.06.2016         Objava: UL 49/2016 - 08.07.2016

Velja od: 09.07.2016

Odlok o objektih, napravah in posegih v prostor, za katere na območju Občine Žirovnica ni potrebno lokacijsko dovoljenje
Sprejeto: 26.11.2001          Objava: UL 104/01 - 19.12.2001

Velja od: 27.12.2001           Velja do: 09.07.2016

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina