Številka: 371-0036/2017
Datum: 26.02.2018

Občina Žirovnica na vlogo Gorenjske gradbene družbe d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, izdaja na podlagi 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1 s spremembami), naslednje

DOVOLJENJE
za delne zapore občinske ceste

1. Občina Žirovnica dovoljuje Gorenjski gradbeni družbi d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, zaradi dokončanja izgradnje hodnika za pešce od nadvoza z avtocesto do naselja Breg v času med ponedeljkom, dne 26.02.2018, in ponedeljkom, dne 30.04.2018, delno zaporo kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1189/1 k.o. Žirovnica in oznako LC 150061. Delne zapore bodo vzpostavljene v več etapah, pri tem bo maksimalna dolžina gradbišča (posamezna etapa) znašala cca 30 m.

2. Obvoz zaradi delnih zapor ne bo potreben.

3. Delne zapore občinske ceste se lahko izvede pod naslednjimi pogoji:
• zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, 4/16) – skladno s tipsko shemo iz priloge Pravilnika z oznako O-1 (malo prometne ceste);
• promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati;
• morebiten dovoz intervencijskih vozil ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času;
• dovoz mora biti omogočen za vsa vozila;
• zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.), ki pa lahko pooblasti tudi predlagatelja zapore, če je ta ustrezne stroke;
• izvajalec del oz. predlagatelj zapore odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za vso škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala na in ob zaprtem delu ceste zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali česarkoli drugega v času zapore ceste zaradi izvedbe del;
• po zaključku del mora izvajalec del ali predlagatelj zapore takoj s ceste odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvajanju del in zemljišče ob cesti ter cesto najkasneje v roku 30 dni po zaključku del vzpostaviti v prejšnje stanje;
• v primeru, da bi ob izvajanju del prišlo do poškodb vozišča, ga mora izvajalec oz. predlagatelj zapore sanirati na svoje stroške;
• o izvedbi zapore mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način takoj po prejemu dovoljenja.

4. To dovoljenje nadomesti dovoljenje za delne zapore občinske ceste št. 371-0036/2017, z dne 15.01.2018.

Obrazložitev

Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, je dne 22.02.2018 zaradi dokončanja izgradnje hodnika za pešce zaprosila za podaljšanje dovoljenja za delne zapore kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1189/1 k.o. Žirovnica in oznako LC 150061, od nadvoza z avtocesto do naselja Breg, do ponedeljka, dne 30.04.2018.

Dovoljenje št. 371-0036/2017 za delne zapore dela kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1189/1 k.o. Žirovnica z oznako LC 150061 v terminu od srede, dne 17.01.2018, do srede, dne 28.02.2018, je bilo vlagatelju izdano 15.01.2018. Izvajalec z deli še ni zaključil, zato je dne 22.02.2018 pisno zaprosil za podaljšanje navedenega dovoljenja za delne zapore navedene ceste do 30.04.2018. Delne zapore bodo vzpostavljene v več etapah, pri tem bo maksimalna dolžina gradbišča (posamezna etapa) znašala cca 30 m. Začasna prometna ureditev bo urejena skladno s tipsko shemo z oznako O-1.
Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravijo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
Odlok o občinskih cestah v 35. členu določa, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Obvoz zaradi delne zapore ne bo potreben.
Zaporo v skladu s 35. členom Odloka o občinskih cestah postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste ki pa lahko pooblasti tudi predlagatelja zapore, če je ta ustrezne stroke.
Postavljavec zapore mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način takoj po prejemu dovoljenja.
Predlagatelj zapore oz. izvajalec del lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste pod naslednjimi pogoji: zapora mora biti urejena oz. izvedena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/16), dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati, morebiten dovoz intervencijskih vozil ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času, predlagatelj zapore odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi del, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Po zaključku del mora predlagatelj zapore odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob zapori ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje.
Ob slabi vidljivosti mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena, po potrebi pa se bo promet tudi fizično usmerjal.
V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema dovoljenja pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je dovoljenje izdal. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.

Pripravila:
Saša Mencinger Pančur, univ.dipl. inž.geod.
Svetovalka II
Monika Kusterle, univ. dipl. prav.
Direktorica občinske uprave

Vročiti:
– vlagatelj
– spis

V vednost:
– PP Jesenice
– JEKO d.o.o.
– MIR – e – pošta
– GARS
– PGD Zabreznica

 

Številka: 371-0036/2017
Datum: 26.02.2018

Občina Žirovnica na vlogo Gorenjske gradbene družbe d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, izdaja na podlagi 29., 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1 s spremembami), naslednje

DOVOLJENJE
za prekop in popolne zapore občinskih cest

1. Občina Žirovnica dovoljuje Gorenjski gradbeni družbi d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja in izvedbe rekonstrukcije vodovoda v naselju Breg (faza 1, faza 2 in faza 3), v času med ponedeljkom, dne 26.02.2018, in četrtkom, dne 31.05.2018, prekop in popolne zapore dela kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1210/2 in 1189/1 obe k.o. Žirovnica z oznako LC 150061 (faza 1 in faza 2) in hkrati tudi vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061 (faza 3). Faza 2 je razdeljena na več etap v maksimalni dolžini cca 100 m.

2. Popolna zapora ceste z oznako LC 150061 (faza 1 in faza 2) in vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061 (faza 3) bo trajala v omenjenem terminu od 0.00 do 24.00 ure.

3. Obvoz v času popolne zapore ceste z oznako LC 150061 (faza 1 in faza 2) bo možen po kategorizirani cesti z oznako JP 650025 do avtoceste in naprej po nekategorizirani cesti ob avtocesti, nazaj do ceste z oznako LC 150061.

4. Popolne zapore občinskih cest se lahko izvedejo pod naslednjimi pogoji:
• zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, 4/16);
• upoštevati je potrebno tudi vsa določila in navodila izdelanega Elaborata začasne prometne ureditve, št. 256/17, z dne 31.05.2017, ki ga je izdelalo podjetje Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, ter dopolnjene vloge z dne 02.08.2017;
• promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati;
• obvezno je potrebno označiti tudi smeri obvoza;
• morebiten dostop intervencijskih služb ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času;
• zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.), ki pa lahko pooblasti tudi predlagatelja zapore, če je ta ustrezne stroke;
• izvajalec del oz. predlagatelj zapore odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za vso škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala na in ob zaprtem delu ceste zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali česarkoli drugega v času zapore ceste zaradi izvedbe del;
• po zaključku del mora izvajalec del ali predlagatelj zapore takoj s ceste odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvajanju del in zemljišče ob cesti ter cesto najkasneje v roku 30 dni po zaključku del vzpostaviti v prejšnje stanje;
• v primeru, da bi ob izvajanju del prišlo do poškodb vozišča, ga mora izvajalec oz. predlagatelj zapore sanirati na svoje stroške;
• o izvedbi zapore mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način najmanj tri dni pred spremembo prometnega režima na posamezni cesti;
• prebivalce ob posameznih cestah je potrebno najmanj 3 dni pred pričetkom del na njih še posebej pisno obvestiti o pričetku in predvidenem zaključku del;
• predlagatelj zapore mora ustrezno dopolniti tablo, ki bo opozarjala voznike na popolno zaporo v naselju Breg, in bo nameščena na križišču R2-452/0206 in R2-452/0207, z dopolnilno tablo, dostop možen do stanovanjskega objekta s hišno št._ (odvisno od etape);
• pred pretekom tega dovoljenja za prekop in popolno zaporo občinskih cest, mora predlagatelj sporočiti oz. ustrezno dopolniti vlogo s podatki za naslednje lokacije izvajanja del.

5. To dovoljenje nadomesti dovoljenje za prekop in popolne zapore občinskih cest št. 371-0036/2017, z dne 25.10.2017.

Obrazložitev

Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, je dne 22.02.2018 zaradi dokončanja gradnje kanalizacijskega omrežja in izvedbe rekonstrukcije vodovoda v naselju Breg zaprosila za podaljšanje dovoljenja za prekop in popolno zaporo dela kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1210/2 in 1189/1 obe k.o. Žirovnica z oznako LC 150061 in hkrati tudi vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061, do četrtka, dne 31.05.2018.
Dovoljenje št. 371-0036/2017 za prekop in popolno zaporo dela kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1210/2 in 1189/1 obe k.o. Žirovnica z oznako LC 150061 (faza 1) in hkrati tudi vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061 (znotraj faze 3) v terminu od srede, dne 25.10.2017, do srede, dne 28.02.2018, od 0.00 do 24.00 ure, je bilo vlagatelju izdano 25.10.2017. Izvajalec z deli še ni zaključil, zato je dne 22.02.2018 pisno zaprosil za podaljšanje navedenega dovoljenja za prekop in popolno zaporo cest navedenih cest do četrtka, dne 31.05.2018, od 0.00 do 24.00 ure. Obvoz bo možen od cerkve sv. Radegunde, do avtoceste in po ‘servisni cesti’ ob avtocesti nazaj na lokalno cesto Breg – Moste.
Odlok o občinskih cestah v 29. členu določa, da se prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave. V dovoljenju za opravljanje del se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravijo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
Odlok o občinskih cestah v 35. členu določa, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Obvoz v času popolne zapore ceste z oznako LC 150061 (faza 1 in faza 2) bo možen po kategorizirani cesti z oznako JP 650025 do avtoceste in naprej po nekategorizirani cesti ob avtocesti, nazaj do ceste z oznako LC 150061.
Ker med potekom gradnje ne bo stalno onemogočen dostop do celotnega naselja Breg, mora predlagatelj ustrezno dopolniti tablo, ki bo opozarjala voznike na popolno zaporo v naselju Breg, in bo nameščena na križišču R2-452/0206 in R2-452/0207, z dopolnilno tablo, dostop možen do stanovanjskega objekta s hišno št._ (odvisno od etape).
Zaporo v skladu s 35. členom Odloka o občinskih cestah postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste ki pa lahko pooblasti tudi predlagatelja zapore, če je ta ustrezne stroke.
Postavljavec zapore mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način, v danem primeru pa morajo biti še posebej pisno obveščeni prebivalci ob cesti, kjer se bodo izvajala gradbena dela.
Predlagatelj zapore oz. izvajalec del lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste pod naslednjimi pogoji: zapora mora biti urejena oz. izvedena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/16), dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati, morebiten dostop intervencijskih služb ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času, predlagatelj zapore odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi del, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Po zaključku del mora predlagatelj zapore odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob zapori ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje.
Ob slabi vidljivosti mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena, po potrebi pa se bo promet tudi fizično usmerjal.
V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema dovoljenja pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je dovoljenje izdal. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.

Pripravila:
Saša Mencinger Pančur, univ.dipl. inž.geod.
Svetovalka II

Monika Kusterle, univ. dipl. prav.
Direktorica občinske uprave

Zaenkrat še ni nobenih komentarjev.

Vaš komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z (*).