Dne 2.8.2019 sta župan Leopold Pogačar in direktor podjetja Inkaing d.o.o. Matjaž Jerala podpisala gradbeno pogodbo za za izvedbo kanalizacijske omrežja Moste (pod Ajdno) faza II. Opravljena je bila tudi uvedba v posel.

Na podlagi javnega razpisa za projekt »Izgradnja kanalizacije Moste – 2. faza, ki obsega izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Moste pod Ajdno, je bilo za izvajalca gradbenih del izbrano podjetje INKAING d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana

Projekt financira Občina Žirovnica, v manjši meri pa ga sofinancira tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pogodbena vrednost del skupaj z DDV znaša 246.055,42 EUR.

Za izvajanje strokovnega nadzora pri obeh projektih je bilo na podlagi zbiranja ponudb izbrano podjetje LOKAINŽENIRING, d.o.o., iz Škofje Loke. Pogodbena vrednost nadzora za znaša z DDV 6.414,76 EUR.

Za varnost na gradbišču pa bo skrbelo podjetje Greteam d.o.o. iz Gozd Martuljka.

Gradnja se bo pričela s pripravljalnimi deli 12. avgusta 2019, vsa dela pa bodo zaključena predvidoma v roku dveh mesecev (60 dni).

OBVESTILO STANOVALCEM – POSLANO TUDI PREKO POŠTE:

GRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V DELU NASELJA MOSTE POD AJDNO

Na podlagi javnega razpisa za projekt »Izgradnja kanalizacije Moste – 2. faza, ki obsega izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Moste pod Ajdno, je bilo za izvajalca gradbenih del izbrano podjetje INKAING d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana

Projekt financira Občina Žirovnica, v manjši meri pa ga sofinancira tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pogodbena vrednost del skupaj z DDV znaša 246.055,42 EUR.

Za izvajanje strokovnega nadzora pri obeh projektih je bilo na podlagi zbiranja ponudb izbrano podjetje LOKAINŽENIRING, d.o.o., iz Škofje Loke. Pogodbena vrednost nadzora za znaša z DDV 6.414,76 EUR.

Gradnja se bo pričela s pripravljalnimi deli 12. avgusta 2019, vsa dela pa bodo zaključena predvidoma v roku dveh mesecev (60 dni).

Izvajalcu bo naročeno, da vse prebivalce Most pred pričetkom del na posameznem odseku obvešča z letaki o zaporah, prekopih in vam omogoča odhod v službe, šole ipd. Ker javnih parkirišč v Mostah ni, se v času, ko dostop do posameznih hiš ne bo mogoč, prosimo da parkirajte po robu dostopne ceste na način, da ne ovirate prometa oz. izvajalcev pri delu (gradbena mehanizacija, odvoz materialov…). Peš bo dostop do hiš omogočen, z vozili pa le preko vikenda.

O zaporah bodo obveščeni tudi gasilci in občinsko redarstvo. Zapore morajo biti ustrezno označene. O zaporah bomo sproti obveščali  na spletnih straneh občine: www.zirovnica.si.

Zavedamo se, da bo to poseg v bivalno okolje, da bo občasno onemogočen dostop do hiš, da bo kakšna krajša prekinitev dobave elektrike in vode, da bo moteč prah in hrup. Žal so to nujni spremljevalci take investicije, ki pa bo izboljšala kvaliteto življenja v tem delu občine.

Posebej opozarjamo, da novozgrajeni kanalizacijski sistem ne bo mešan in bo namenjen le odvajanju fekalnih vod, meteorne vode se bodo še naprej odvajale posebej, kot do sedaj. Z javnih površin (ceste ipd.) se bo meteorna voda odvajala enako kot do sedaj. Vse meteorne vode s streh zasebnih objektov pa morate speljati v lastne ponikovalnice, kar večinoma že imate, saj v naselju do sedaj ni bilo nobenega kanalizacijskega omrežja.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno javno omrežje fekalne kanalizacije  boste prejeli še obvestilo podjetja Jeko-in d.o.o. Jesenice o načinu priklopa posameznega objekta na kanalizacijski sistem, pogojih in obveznostih. Občina Žirovnica pa bo poslala obvestila zavezancem (lastnikom objektov) s podatki za plačilo komunalnega prispevka (naknadno komunalno opremljanje zemljišč), ki jih boste lahko pregledali in v primeru napake uskladili. Šele nato boste prejeli še odločbe za plačilo komunalnega prispevka.

Prosimo, da izvajalce o eventualnih predhodnih dogovorih z Občino Žirovnica (v okviru služnostnih pogodb) sami opozorite pred pričetkom del na vašem zemljišču.

Odcepi za hišne priključke se izvedejo približno 1 meter iz ceste v zasebne parcele, seveda z možnimi manjšimi odstopanji glede na teren. Izgradnja hišnega priključka od objekta (hiše) do izvedenega odcepa in priklop kanalizacije, pa sta obveznosti posameznega lastnika. Za točno lego odcepa se dogovorite z izvajalcem takrat, ko bo z gradnjo kanalizacije prišel do vašega objekta.

V primeru morebitnih dodatnih vprašanj in pojasnil se lahko obrnete na go. Marijo Lužnik, univ.dipl.inž.grad., kontakt:marija.luznik @zirovnica.si ali na tel. (04) 580 91 04 v času uradnih ur občine.

Za razumevanje, sodelovanje in potrpljenje v skupno korist, se vam že v naprej najlepše zahvaljujem.

 

Leopold POGAČAR

ŽUPAN