Dne 25.7.2019 sta župan Leopold Pogačar in direktor ENOS d.d. Jesenice Andrej Stušek podpisala koncesijsko pogodbo za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Žirovnica.

S to pogodbo koncedent (občina) podeljuje, koncesionar (ENOS) pa sprejema izključno pravico in obveznost opravljati izbirno lokalno gospodarsko javno službo operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na celotnem območju Občine Žirovnica, v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi z Energetskim zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, odlokom ter s to pogodbo.

Pri izvajanju koncesije morata koncesionar in koncedent ravnati v skladu s predpisi Republike Slovenije, pravom Evropske unije in za Republiko Slovenijo veljavnimi mednarodnimi pogodbami.

Koncesionar mora pri izvajanju javne službe ter pri gradnji novega in vzdrževanju novega in obstoječega distribucijskega omrežja ravnati v skladu z načelom najboljše dosegljive tehnologije, zlasti tako, da uporablja gradbene in tehnične rešitve, ki v največji možni meri zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja distribucijskega omrežja ter varstvo okolja.

Predmet javne službe je dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina. Poleg nalog in dejavnosti, ki so določene v Energetskem zakonu EZ-1, ostalih področnih predpisih, odloku ali v vsakokratnem predpisu, ki na podlagi zakona določa vsebino javne službe, ki je predmet te koncesije, obsega javna služba vsaj sledeče naloge:

  • izvajanje distribucije,
  • varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema v ekonomsko sprejemljivih pogojih, z obveznim upoštevanjem varovanja okolja in energetske učinkovitosti,
  • razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju predvidenih potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema,
  • zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev na sistem in dostop do njega,
  • gradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja v skladu z občinskimi prostorskimi plani ter drugimi ustreznimi akti ter dokumentacijo,
  • pridobitev projektov, gradbenih in drugih upravnih dovoljenj za izgradnjo distribucijskega omrežja ter upravnih in drugih dovoljenj za njegovo obratovanje,
  • zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo omrežja,
  • zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do sistema in njegovo uporabo, napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.

Tako imajo občani v Žirovnici zagotovljeno dolgoročno oskrbo z zemeljskim plinom.