Statut Občine Žirovnica

 ( Ur. list RS št. 66/18 – UPB-2) določa, da občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja zlasti naslednje javne zadeve lokalnega pomena:

III. NALOGE OBČINE

 1. člen

Občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja lokalne zadeve javnega pomena, določene s tem statutom in zakonom, zlasti pa:

 1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:
  – sprejema statut in druge splošne akte občine,
  – sprejema proračun in zaključni račun občine,
  – načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
  – predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
 2. Ravna z občinskim premoženjem tako, da:
  – ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
  – pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
  – sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,
  – sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja,
  – vodi evidenco nepremičnin in drugega premoženja občine.
 3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:
  – spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
  – sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
  – oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj,
  – sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
  – z javnimi sredstvi, k v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.
 4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega sklada stanovanj tako, da:
  – v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
  – sprejema in uresničuje stanovanjski program občine,
  – spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
  – spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
  – gradi neprofitna stanovanja in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
  – v skladu s predpisi omogoča občanom prejemanje nepovratnih sredstev za prenovo stanovanj,
  – sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.
 5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
  – ustanavlja lokalne javne službe,
  – sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb,
  – zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
  – nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
  – gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave,
  – zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
 6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
  – ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
  – v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
  – sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom.
  – z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
  – ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki so pomembni za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
 7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
  – spremlja stanje na tem področju,
  – pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,
  – sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami, ki delujejo na območju občine,
  – omogoča izvajanje in dostopnost socialnovarstvenih programov,
  – podeljuje denarne pomoči.
 8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
  – omogoča dostopnost kulturnih in športnih programov, skrbi za naravno in kulturno dediščino na svojem območju,
  – zagotavlja splošno knjižnično in muzejsko dejavnost,
  – z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
  – sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.
 9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
  – izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,
  – spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
  – sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
  – sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
  – z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
 10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
  – lokalne ceste in javne poti,
  – površine za pešce in kolesarje,
  – igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
  – javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine.
 11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:
  – organizira reševalno pomoč v požarih,
  – organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
  – zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
  – zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
  – sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
  – opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
 12. Ureja javni red v občini tako, da:
  – sprejema ustrezne splošne akte in občinski program varnosti,
  – določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
  – ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
  – organizira občinsko redarstvo in občinsko inšpekcijo za opravljanje nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
  – opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
  – opravlja druge naloge v okviru svojih pristojnosti.

11. člen

Občina opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva na podlagi pisne zahteve od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo sedež ali premoženje oziroma del premoženja v občini.

12. člen

Občina predpisuje davke in druge občinske dajatve.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina