Operacije delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Povezava na spletno stran PRP
Povezava na spletno stran LAS Gorenjska košarica

2. OPERACIJA: SEMENJALNICA

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Trajanje operacije: oktober 2018 – december 2020
Partnerji: RAGOR, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Radovljica, Občina Žirovnica, EKOSEMENA, Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj
Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 118.371,22 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 99.958,30 € (85 %)
Opis operacije:
Operacija se posebej osredotoča na dvig podjetniške aktivnosti in zagotavljanje ustrezne infrastrukture, s pozitivnimi spodbudami za višanje kakovosti življenja na podeželju in krepitvijo pestrosti podeželskega gospodarstva s pomočjo izvajanja ukrepov podpore raznolikemu podjetništvu na podeželju. S spodbujanjem ekološkega in biodinamičnega kmetijstva, vključevanjem ponudnikov v verige vrednosti ter promocijo ekološko pridelane hrane bo operacija prispevala k dvigu dodane vrednosti in razvoju novih izdelkov/storitev ter s tem k ohranjanju in razvoju podeželja.
V sklopu operacije bo ustvarjeno tudi novo delovno mesto, ki bo po zaključku operacije preko strokovnega dela v okviru Semenjalnice vezano predvsem na področje ohranjanja biodiverzite in strokovne ter trženjske podpore pridelovalcem.
Cilji operacije:
– izkoristiti endogene potenciale za razvoj dinamičnega konkurenčnega podjetništva,
– vzpostavitev inovativnega in celostnega modela ekološke semenarske »zadruge«,
– dvig deleža samooskrbe z ekološkim semenskim materialom kulturnih rastlin,
– prispevek k ohranjanju regionalne agrobiodiverzitete
Aktivnosti operacije:
– vodenje in promocija,
– vzpostavitev infrastrukture in opreme,
– organizacija dela hranilnice, vzpostavitev pridelave semen in ohranjanje avtohtonih semen,
– pilotna vpeljava ekološke ponudbe v gostinske obrate.
Rezultati operacije:
– ustvarjeno novo delovno mesto,
– vzpostavljen in oblikovan nov podporni mehanizem ter minimalno 10 uporabnikov vzpostavljenega mehanizma,
– podpora ekološkim in biodinamičnim pridelovalcem ter podjetjem za dvig inovativnosti in razvoj mrež ter vzpostavljena mreža kooperantov – pridelovalcev semen ter ekoloških in Demeter certificiranih pridelkov.