8. redna seja občinskega sveta Občine Žirovnica – 04.04.2024

GRB OBCINE

Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100
e-mail: obcina@zirovnica.si

 

Številka: 900-0002/2022 – 137
Datum: 15.03.2024

 

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 66/18 – UPB 2) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 14/19 – UPB2) sklicujem

 

8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 04. aprila 2024, ob 18. uri, na Občini Žirovnica, Breznica 3

 

Za sejo predlagam naslednji

D N E V N I  R E D :

1.Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta

2. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2023

3. Rebalans proračuna Občine Žirovnica za leto 2024 (predlog)

4. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Breznica – Center (BZ 2) (Uradni list RS, št. 74/15) – skrajšani postopek (poročevalec Domen Zalokar)

5. Predlog za spremembo cen oskrbe s pitno vodo (poročevalec Uroš Bučar) – mnenje župana 

6. Predlog za spremembo cen ravnanja z odpadki (poročevalec Uroš Bučar) – mnenje župana 

7. Predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (poročevalec Uroš Bučar) – mnenje župana

8. Predlog spremembe cen vzdrževanja občinskih cest in javnih površin (poročevalec Uroš Bučar) – mnenje župana

9.Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Žirovnica, Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2023 ter informacija o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2023 (poročevalca Gregor Jarkovič – MIR in Milan Radonjić, načelnik policijske postaje)

10. Odgovori na vprašanja

11. Vprašanja in pobude

12. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Žirovnica za leto 2023 (poročevalec predstavnik Envirodual d.o.o.)

13. Informaciji:

– Letno poročilo Zavoda za turizem in kulturo za leto 2023 (poročevalec Matjaž Koman)

– Letno poročilo o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti za leto 2023

14. Poročilo župana za 8. redno sejo občinskega sveta

 

 Leopold POGAČAR
           ŽUPAN

The event is finished.

Datum

04 Apr 2024
Expired!

Ura

18:00 - 20:00
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina