CENTER ZA SOCIALNO DELO
Petra Žvan
SVET ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO – predstavnika ustanovitelja
Eva Knez
Samo Mekina
SVET OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE
Petra Žvan
SVET ŠOLE – predstavniki ustanovitelja
Monika Kusterle
Mirjam Fain
Nino Rejc
ČLAN SVETA IZPOSTAVE JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI JESENICE
Petra Žvan
PREDSTAVNIK V SVET OE BLED, ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Vinko Toman
PREDSTAVNIK JAVNOSTI (OŽ)V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB NA MNZ IN POLICIJO
Anton Justin
ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA
Mario Pogačar, predstavnik PGD Smokuč
Nino Rejc, predstavnik PGD Zabreznica
Monika Sikošek, predstavnica Zavarovalnica Triglav Jesenice
Sebastijan Zupan, podžupan Občine Žirovnica
SODNIKI POROTNIKI – OKROŽNO SODIŠČE KRANJ
Pavel Burja
Irena Pirc
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
Barbara Pogačnik, OŠ Žirovnica
Boštjan Vogelnik, Svet staršev OŠ Žirovnica
Zoran Plejo, PP Jesenice
Vido Jagodic, Gorenjska gradbena družba Kranj
Urška Janežič, Jeko, d.o.o.
Rok Vovčak, AMD
Aleš Koželj, MIR
Nino Rejc, predsednik odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
SVET ČASOPISA
Barbara Kunstelj, predsednica
mag. Damjana Oblak, namestnica predsednice
Meta Zupan
Jani Gregorič
Andrejka Čufer
CIVILNA ZAŠČITA
poveljnik Marjan Dobnikar
namestnik poveljnika Igor Čarni
član Peter Lužnik
članica Valentina Kelbl
član Leopold Pristov
član Zoran Plejo
SVET ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
Simo Narić
Franci Ribnikar
Klemen Zupan
Dušan Konte
Matevž Čemažar
Boštjan Noč
Bogoslav Legat
Rudi Kunstelj
Maruša Rakar
Franc Mežek
SVET ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI
Petra Žvan
PROJEKTNA SKUPINA ZA IZDELAVO NAČRTA INTEGRITETE
Monika Kusterle, vodja projekta
Petra Žvan, članica
NADZORNI ODBOR ZA PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA
Sebastijan Zupan
KOMISIJA ZA RAZDELITEV SREDSTEV PO JAVNIH RAZPISIH NA PODROČJU GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI V OBČINI ŽIROVNICA
Sebastijan Zupan
Barbara Oman Bulovec
Leopold Pristov
KOMISIJA ZA RAZDELITEV SREDSTEV PO JAVNIH RAZPISIH NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI ŽIROVNIC
Sebastijan Zupan
Meta Zupan
Matjaž Silič
KOMISIJA ZA POPIS PREMOŽENJA, SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Monika Kusterle, predsednica
Helena Čadež, članica
Damjana Janc, rezevna članica
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE ŽIROVNICA
ZAKLJUČILA Z DELOM – OPN SPREJET V LETU 2011
Izidor Jekovec, namestnik vodja
Jožica Mali, članica odbora za negospodarstvo
Franc Pfajfar, vodja
Valentin Sodja,, občinski svetnik
Marija Lužnik, višja svetovalka I za komunalne zadeve in prostor
Monika Kusterle, direktorica občinske uprave
KOMISIJA ZA VODENJE IN NADZOR POSTOPKOV RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE
Monika Kusterle, predsednik
Marija Lužnik
Sebastijan Zupan
KOMISIJA ZA OCENO ŠKODE PO NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH – na kmetijskih zemljiščih in gozdovih ter na kmetijskih pridelkih
Petra Žvan, Občina Žirovnica, predsednica
Erika Boltar, Kmetijska svetovalna služba
Janez Šebat
Barbara Toman
KOMISIJA ZA OCENO ŠKODE PO NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH – na stvareh
Petra Žvan, Občina Žirovnica, predsednica
Marija Lužnik, Občina Žirovnica
Hrvoj Blaž Černe, za visoke gradnje
Danilo Klinar, za visoke gradnje
Urška Janežič, za ceste
KOMISIJA ZA OCENO ŠKODE PO NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH – operativni vnos predpisanih obrazcev v aplikacijo AJDA
Petra Žvan, Občina Žirovnica, predsednica
Monika Kusterle, Občina Žirovnica
Marija Lužnik, Občina Žirovnica
KONGRES LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI (CLRAE)
Trenutno nimamo predstavnika
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Simona Ferjan, predsednica OVK
dr. Judita Dolžan, namestnica predsednice OVK
Majda Zupan, članica OVK
Irena Vauhnik, članica OVK
Natalija Drobič, članica OVK
Anjuška Urbas, namestnica članice OVK
Jana Gašperin, namestnica članice OVK
Maruša Pirih, namestnica članice OVK
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina