Predstavniki
CENTER ZA SOCIALNO DELO
Irena Pirc, dipl.psihologinja
SVET ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO – predstavnika ustanovitelja
Eva Knez, predsednica
Samo Mekina
SVET OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE
Petra Žvan
SVET ŠOLE – predstavniki ustanovitelja
Monika Kusterle
Vanja Resman Noč
Andrej Tavčar
ČLAN SVETA IZPOSTAVE JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI JESENICE
Jerneja Stres,
PREDSTAVNIK V SVET OE BLED, ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Vinko Toman,
PREDSTAVNIK JAVNOSTI (OŽ)V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB NA MNZ IN POLICIJO
Anton Justin,
ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA
Leopold Legat, predstavnik PGD Smokuč
Sašo Pintar, predstavnik PGD Zabreznica
Monika Sikošek,  predstavnica Zavarovalnica Triglav Jesenice
Sebastijan Zupan,  podžupan Občine Žirovnica
SODNIKI POROTNIKI – OKROŽNO SODIŠČE KRANJ
Pavel Burja
Irena Pirc
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
Barbara Pogačnik, OŠ Žirovnica
Jani Koselj, Občina Žirovnica
Zoran Plejo, PP Jesenice
Vido Jagodic, Cestno podjetje Kranj
Urška Janežič, Jeko- in, d.o.o.
Rok Vovčak
Aleš Koželj, MIR
Tatjana Mulej, predsednica odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
SVET ČASOPISA
Barbara Kunstelj, predsednica
Sašo Pintar
Dušan Konte
Alenka Blažič, namestnica predsednice
Franc Legat
CIVILNA ZAŠČITA
poveljnik Marjan Dobnikar
namestnik poveljnika  Igor Čarni
član Peter Lužnik
članica Valentina Kelbl
član Leopold Pristov
član Zoran Plejo
SVET ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
Simo Narić
Franci Ribnikar
Anton Bizjak
Dušan Konte
Marjana Grm
Dragica Košir
Sašo Bohinc
Rudi Kunstelj
Maruša Rakar
Srečo Pavšič
SVET ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI
PROJEKTNA SKUPINA ZA IZDELAVO NAČRTA INTEGRITETE
Monika Kusterle, vodja projekta
Petra Žvan, članica
NADZORNI ODBOR ZA PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA
Sebastijan Zupan
KOMISIJA ZA RAZDELITEV SREDSTEV PO JAVNIH RAZPISIH NA PODROČJU GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI V OBČINI ŽIROVNICA
Sebastijan Zupan
Alma Bernik
Eva Knez
KOMISIJA ZA RAZDELITEV SREDSTEV PO JAVNIH RAZPISIH NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI ŽIROVNIC
 Sebastijan Zupan
Jurij Dolžan
Eva Knez
KOMISIJA ZA POPIS PREMOŽENJA, SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Monika Kusterle, predsednica
Helena Čadež, članica
Marija Lužnik, članica
Damjana Janc, rezevna članica
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE ŽIROVNICA
ZAKLJUČILA Z DELOM – OPN SPREJET V LETU 2011
Izidor Jekovec, namestnik vodja
Jožica Mali, članica odbora za negospodarstvo, Breg 16
Franc Pfajfar, vodja
Valentin Sodja,, občinski svetnik
Marija Lužnik, višja svetovalka I za komunalne zadeve in prostor
Monika Kusterle, direktorica občinske uprave
KOMISIJA ZA VODENJE IN NADZOR POSTOPKOV  RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE
Monika Kusterle, predsednik
Marija Lužnik
Sebastijan Zupan
KOMISIJA ZA OCENO ŠKODE PO NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH
Petra Žvan, OŽ, predsednica
Janez Šebat,  za področje kmetijstva
Tilka Klinar, Kmetijaka svetovalna služba, za področje kmetijstva
Jožica Mali, članica odbora za negospodarstvo,
Hrvoj Černe,  za visoke gradnje
Danilo Klinar, za visoke gradnje
Urška Janežič, za ceste
Marija Lužnik, OŽ, za gospodarsko infrastrukturo
KONGRES LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI (CLRAE)
Trenutno nimamo predstavnika
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Simona Ferjan, predsednica OVK
Brigita Žvan,  namestnica predsednice OVK
Marija Pušnik,  članica OVK
Anjuška Urbas,  članica OVK
Judita Dovžan, članica OVK
Majda Zupan, namestnica članice OVK
Jana Gašperin, namestnica članice OVK
Dominika Dobravec, namestnica članice OVK