PREGLED PLAČILA UPRAVNIH TAKS NA PODLAGI ZUT-I – velja od 21.05.2016 dalje
Uradni list RS, št. 32/2016, z dne 06.05.2016
VRSTA VLOGE
TAKSNA
TARIFA
TARIFNA
ŠTEVILKA
VREDNOST
TAKSE – EUR
PROŠNJE, ZAHTEVE, PREDLOGI, PRIJAVE, PRIGLASITVE, VLOGE (če ni predpisana druga taksa)
I (vloge)
1
4,50
PRITOŽBA IN UGOVOR ZOPER ODLOČBO ALI SKLEP
I (vloge)
2
18,10
ODLOČBE, SOGLASJA, SKLEPI (če ni predpisana druga taksa)
II (odločbe in sklepi)
3
18,10
POTRDILA NA PODLAGI POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA (npr. vmesno potrdilo)
III (potrdila)
4
4,50
ZA OVERITEV PODPISA, PREPISA ALI KOPIJE
IV (overitve in prevodi)
10
3,00
DELNA ali POPOLNA ZAPORA OBČINSKE CESTE
(izvajanje del na njej)
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
25,00
DELNA ali POPOLNA ZAPORA OBČINSKE CESTE
(zaradi prireditve na njej)
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
40,00
IZREDNI PREVOZ PO JAVNI CESTI
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
36,30
POSTAVITEV TURISTIČNE IN OBVESTILNE SIGNALIZACIJE OB JAVNI CESTI
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
18,10
OBVEŠČANJE IN OGLAŠEVANJE OB JAVNIH CESTAH V NASELJU
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
36,20
GRADNJA IN REKONSTRUKCIJA GRADBENIH OBJEKTOV TER POSTAVLJANJE DRUGIH OBJEKTOV IN NAPRAV V VAROVALNEM PASU JAVNE CESTE
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
36,20
UREDITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA NA JAVNO CESTO
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
25,00
PREKOPAVANJE, PODKOPAVANJE, PREBITJE IN DRUGA DELA NA JAVNI CESTI
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
36,30
PRIDOBITEV PRAVICE SLUŽNOSTI NA JAVNI CESTI
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
36,20
LOKACIJSKA INFORMACIJA: za gradnjo objektov in izvajanje drugih del
VII (gradbene takse)
36
22,70
POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA
VII (gradbene takse)
37
22,70
KOMUNALNI PRISPEVEK
I (vloga) + III (odločba)
1 + 3
22,60
PRIJAVA OBRATOVALNEGA ČASA PRODAJALN
I (vloga) + III (soglasje)
1 + 3
22,60
PRIJAVA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTILN
I (vloga) + III (soglasje)
1 + 3
22,60
DOVOLJENJE ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM
I (vloga) + III (soglasje)
1 + 3
22,60
VLOGE ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČA
I (vloga) + III (potrdilo)
1 + 4
9,00
Projektni pogoji h gradnji in Soglasje za priključitev so oproščeni plačila upravne takse po 51. členu Zakona o gradnji objektov (Uradni list, št. 126/07)