Vaški odbori so ustanovljeni na podlagi 31. člena Statuta Občine Žirovnica, ki določa:

31. člen

Občinski svet občine Žirovnica lahko ustanovi z odlokom kot svoja posvetovalna telesa vaške odbore.
Vaški odbor se ustanovi za posamezno naselje v občini. Vaški odbor ima tri člane.
Člane vaških odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog zbora občanov posameznih naselij.
Vaški odbor predlaga občinskemu svetu odločitve, ki se nanašajo na naselje, katerega zastopa.
Občinski funkcionarji ne morejo biti člani vaških odborov.

Vaški odbori so bili ustanovljeni z Odlokom o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS, št. 101/1999).

Za posamezna naselja so bili  ustanovljeni naslednji vaški odbori: