Vloge in obrazci

 Vloga za potrdilo o namenski rabi zemljišča (19 kB)

 Vloga za uveljavljanje predkupne pravice (18 kB)

 Vloga za ustanovitev služnostne pravice na občinski cesti (19 kB)

 Vloga za izdajo dovoljenja za izvajanje del na njej ali za izvedbo prireditve ter zaporo občinske ceste (20 kB)

 Vloga za izdajo soglasja za vsak poseg v varovalnem pasu občinske ceste (27. člen Odloka o občinskih cestah) (19 kB)

 Zahteva za izdajo mnenja (579 kB)

 Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (51 kB)

 Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele (20 kB)

 Vloga za izdajo soglasja k napeljavi podzemnih ter nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu v varovalnem pasu občinske ceste (28. Člen odloka o občinskih cestah) (19 kB)

 Vloga za izdajo soglasja za gradnjo ali rekonstrukcijo cestnega priključka (31. člen Odloka o občinskih cestah) (20 kB)

 Vloga za odmero komunalnega prispevka (19 kB)

 Vloga za lokacijsko informacijo (18 kB)

 Vloga za začasno prekomerno obremenitev s hrupom (22 kB)

 Vloga za spremembo namenske rabe prostora v OPN (19 kB)

 Vloga za lokacijsko preveritev glede na veljavni OPN občine (21 kB)

 Vloga za dovolitev pokopa oziroma raztrosa pepela zunaj pokopališča (18 kB)

 Vloga za izdajo dovoljenja za prekop oziroma prenos posmrtnih ostankov (21 kB)

 Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) – stanovanjski prostori (27 kB)