Vloge in obrazci

Podatke bo občina obdelovala zaradi izvrševanja zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti, skladno s Politiko varstva osebnih podatkov. Obdelovala jih bo le v okviru namena, ki bo izhajal iz vsebine vašega sporočila ter za posredovanje morebitnega odgovora. Sporočilo bo prejelo tajništvo občine.

 .

      Prostor

Vloga za uveljavljanje predkupne pravice

Opis postopka

Občina lahko z odlokom določi območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij, če ni s tem zakonom določeno drugače. Območje predkupne pravice mora biti določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi.

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o urejanju prostora
Zakon o ohranjanju narave
Zakon o varstvu kulturne dediščine

Stroški v postopku

Na podlagi 28. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami) je vloga upravne takse prosta.

Upravna taksa: Brezplačno

 Vloga za uveljavljanje predkupne pravice

 Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici

Zahteva za izdajo lokacijske informacije

Opis postopka

Lokacijska informacija z osnovnimi podatki nam pove kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti.

Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev (npr. nakup, prodajo, cenitev, dedovanje nepremičnin).

Lokacijska informacija z razširjenimi podatki je namenjena predvsem za graditev objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih, ki ga določa Zakon o urejanju prostora je predvsem ta, da se investitor nameravane gradnje seznani z merili in pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju nameravane investicije, kot jih določajo občinski prostorski akti, ter seznani s podatki o morebitnih prepovedih, ki jih določajo zakonska določila, vladne uredbe in občinski odloki o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)

Pravilnik o lokacijski informaciji

Stroški v postopku

Po tarifni številki 36  Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami) znaša upravna taksa za lokacijsko informacijo za gradnjo objektov in izvajanje drugih del 35,00 EUR.

Upravna taksa:

 • Word vloga: 35,00 EUR
 • E-vloga (z digitalnim potrdilom) 35,00 EUR

Načini plačila:

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0309 188, referenca: 11 76902-7111002

Zahteva za izdajo lokacijske informacije

  Vloga za izdajo lokacijske informacije

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

Opis postopka

Investitor lahko pridobi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta, ki jih mnenjedajalec določi v skladu s svojimi pristojnostmi.

Mnenjedajalec izda projektne in druge pogoje v 15 dneh od prejema zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev, razen če je v posebnem zakonu določen daljši rok, vendar ne več kot 60 dni od prejema zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev.

Projektni in drugi pogoji morajo biti izdani v skladu s predpisi. Mnenjedajalec mora v projektnih in drugih pogojih navesti pravno podlago za izdajo ter vsebino projektnih in drugih pogojev.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Gradbeni zakon (GZ-1)

Stroški v postopku

Upravna taksa: Brezplačno

Zahteva za izdajo projektnih pogojev (Priloga 8A)

 Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev s strani občin (Priloga 8A)

Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

Opis postopka

Potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele se izda za potrebe geodetskih postopkov združitve in delitve parcel, izravnave meje ter pogodbene komasacije ter vsebuje podatke o namenski rabi parcele, določbe prostorskega akta, ki so pomembne za spreminjanje meje parcele, ter navedbo začasnega ukrepa prepovedi spreminjanja meje parcele, če je ta vzpostavljen. Potrdilu se priloži tudi kopija grafičnega prikaza prostorskega akta

Potrdilo o pogojih za spreminjanje meje ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu upravne takse.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o urejanju prostora

Stroški v postopku

Upravna taksa za izdajo potrdila iz uradne evidence se zaračuna v skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami)  v višini 22,70 EUR.

Upravna taksa:

 • Word vloga: 22,70 EUR

Načini plačila:

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0309 188, referenca: 11 76902-7111002

  Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

Vloga za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele

Opis postopka

Namen soglasje za spreminjanje meje parcele je zagotoviti in vzdrževati takšno parcelno strukturo stavbnih zemljišč, ki je skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta. Za spreminjanje meje parcele se štejejo geodetski postopki združitve in delitve parcel, izravnave meje ter pogodbene komasacije.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o urejanju prostora

Stroški v postopku

Upravna taksa za izdajo potrdila iz uradne evidence se zaračuna v skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami) v višini 18,10 EUR.

Upravna taksa:

 • Word vloga: 18,10 EUR

Načini plačila:

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0309 188, referenca: 11 76902-7111002

  Vloga za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele

Vloga za spremembo namenske rabe prostora v OPN

Opis postopka spremembe namenske rabe zemljišč

Preverite, v kakšnem časovnem okviru namerava občina pripraviti nov občinski prostorski načrt, oziroma spreminjati ali dopolnjevati veljavnega. Občina vam bo podala informacijo, kdaj in na kakšen način bo zbirala pobude za namensko rabo zemljišč. Te se namreč ne obravnavajo individualno, temveč jih občina zaradi ekonomičnosti postopkov, predvsem pa preverjanja utemeljenosti pobude glede na cilje prostorskega razvoja občine, ostale pobude in različne javnopravne interese in režime v prostoru, združuje in obravnava periodično.

Obrazloženo in dokumentirano pobudo oddajte občini v času, ki ga je določila za sprejemanje pobud za namensko rabo zemljišč. Gre za fazo priprave t.i. izhodišč za pripravo občinskega prostorskega načrta. Obliko in način obrazložitve in utemeljitve vloge določijo občine, nujne informacije, brez katerih vloge ni mogoče oddati, pa so:

 • številka parcele,
 • katastrska občina zemljišča, za katerega podajate predlog za spremembo namenske rabe,
 • podatki o lastnikih zemljišča,
 • obrazložitev in utemeljitev nameravanega posega in
 • predlog nove namenske rabe.

Priporočamo tudi predložitev izrisa iz preglednega katastrskega načrta z označitvijo parcele in drugega slikovnega gradiva, ki prikazuje dejansko stanje zemljišča.
Če bo občina pobudo ocenila kot ustrezno, jo bo uvrstila v nadaljnje faze postopka priprave občinskega prostorskega načrta. Pobude je moč upoštevati le, če:

 • so skladne s cilji prostorskega razvoja občine,
 • upoštevajo varstvene in varovalne omejitve v prostoru,
 • so ustrezne z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o urejanju prostora
Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica

Stroški v postopku

Taksa se zaračuna v višini 50,00 EUR (po Odloku o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 48/18). Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude.

Načini plačila :

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0622 886, referenca: 11 76902-7141009

  Vloga za spremembo namenske rabe prostora v OPN

Vloga za lokacijsko preveritev glede na veljavni OPN občine

Opis postopka

Vlagatelj poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve na obrazcu Občine Žirovnica s priloženim elaboratom in plača takso po taksni tarifi za vloge. Občina preveri skladnost elaborata z odločbami ZUreP-2 in v kolikor meni, da ustreza in se postopek lahko nadaljuje, izda sklep o plačilu stroškov. Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o urejanju prostora
Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica

Stroški v postopku

Stroški za posamezno lokacijsko preveritev so enotni za vse vrste preveritev in znašajo 2.200,00 EUR.

Upravna taksa za vlogo se zaračuna v skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami) v višini 4,50 EUR.

 Način plačila takse:

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0309 188, referenca: 11 76902-7111002

  Vloga za lokacijsko preveritev glede na veljavni OPN občine

Vloga za začasno prekomerno obremenitev s hrupom

Opis postopka

Vloga se nanaša na uporabo zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ki poteka oziroma se izvaja na prostem, v odprtem prostoru stavbe ali na odprti ali nepokriti površini objekta oziroma stavbe. Kadar gre za shod ali prireditev v objektu za športne ali druge javne prireditve, za katerega je bilo v skladu s predpisi s področja varstva okolja, ki urejajo hrup v okolju, izdano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje, vloge ni potrebno oddati.

Odobrena vloga vam služi kot priloga k:

 • prošnji za dovoljenje izvedbe javne prireditve oziroma javnega shoda (dovoljenje za prireditev vam izda Upravna enota)
 • prijavi prireditve (v primeru manjših dogodkov ni potrebno iskati dovoljenja na Upravni enoti, pač pa se zgolj pravočasno obvesti Policijsko postajo).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Način uporabe zvočnih naprav ureja Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup. V skladu s 6. členom te Uredbe je potrebno v vlogi navesti naslednje podatke: odgovorno osebo organizatorja prireditve, kraj prireditve, čas poteka prireditve, čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav, vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave in mesto namestitve zvočnih naprav. 6. člen Uredbe tudi določa, da je potrebno vlogi priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga mora zagotoviti organizator prireditve. V primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 8. člena Uredbe in priloge 2, upravni organ lahko izda dovoljenje brez poročila o emisiji hrupa, vendar pa mora organizator dostaviti načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000 in dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav.

Zvočne naprave pa se lahko uporabljajo na prireditvi brez pridobitve dovoljenja, če je njihova uporaba skladna z 12. členom Uredbe. V tem primeru je potrebno uporabo zvočnih naprav prijaviti lokalni skupnosti.

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu okolja
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
Zakon o javnih zbiranjih

Stroški v postopku

Po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami) znaša upravna taksa 22,60 EUR.

Upravna taksa:

 • Word vloga: 22,60 EUR
 • E-vloga (z digitalnim potrdilom) : 18,10 EUR

Načini plačila:

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0309 188, referenca: 11 76902-7111002

  Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom 

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) - stanovanjski prostori

Opis postopka

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je eden izmed premoženjskih davkov, za katerega zakon določa, da je izvirni prihodek občin in v celoti prihodek občine, na katerem območju se pobira. Zato je nadomestilo pomemben prihodek vsakega občinskega proračuna, saj s tem virom dohodkov zagotavlja ustrezno komunalno opremljenost stavbnih zemljišč ter gospodarski in družbeni razvoj občine. Gre za javno dajatev, ki jo predpisuje zakon, podrobneje pa jo uredi lokalna skupnost s svojim predpisom.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica (UL RS, št. 66/2018)

Stroški v postopku

Upravna taksa: Brezplačno

  Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) – stanovanjski prostori

 Vloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ

Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) - poslovni prostori

Opis postopka

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je eden izmed premoženjskih davkov, za katerega zakon določa, da je izvirni prihodek občin in v celoti prihodek občine, na katerem območju se pobira. Zato je nadomestilo pomemben prihodek vsakega občinskega proračuna, saj s tem virom dohodkov zagotavlja ustrezno komunalno opremljenost stavbnih zemljišč ter gospodarski in družbeni razvoj občine. Gre za javno dajatev, ki jo predpisuje zakon, podrobneje pa jo uredi lokalna skupnost s svojim predpisom.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica (UL RS, št. 66/2018)

Stroški v postopku

Upravna taksa: Brezplačno

  Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) – poslovni prostori

 Vloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ

Vloga za 5 letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Opis postopka

Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hiši, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah tega zakona.
Petletna doba oprostitve nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica (UL RS, št. 66/2018)

Zakon o stavbnih zemljiščih

Stroški v postopku

Upravna taksa za izdajo odločbe se zaračuna v skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami) v višini 22,60 EUR.

Plačilo takse:

- na sedežu Občine Žirovnica
- z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0309 188, referenca: 11 76902-7111002

 Vloga za 5 letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Vloga za odmero komunalnega prispevka

Opis postopka

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

V skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju je investitor dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Upravna enota od investitorja ne sme zahtevati, da pred izdajo gradbenega dovoljenja predloži potrdilo o plačanem komunalnem prispevku, temveč ta podatek pridobi od občine.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)

Stroški v postopku

Po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami) znaša upravna taksa 22,60 EUR.

Upravna taksa:

 • Word vloga: 22,60 EUR
 • E-vloga (z digitalnim potrdilom) : 18,10 EUR

Načini plačila:

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0309 188, referenca: 11 76902-7111002

  Vloga za odmero komunalnega prispevka

 Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku

Vloga za obročno odplačevanje komunalnega prispevka za naknadno opremljanje zemljišč s kanalizacijo

Informacije

Minimalni znesek mesečnega plačila je 30 EUR. Znesek je mogoče poravnati v največ 24-obrokih.

Upravna taksa: Brezplačno

  Vloga za obročno odplačevanje komunalnega prispevka za naknadno opremljanje zemljišč s kanalizacijo

      Ceste

Vloga za izdajo dovoljenja za prekop in zaporo občinske ceste ter izvajanje del ali prireditve na njej

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o cestah (ZCes-2)
Odlok o občinskih cestah

Stroški v postopku

Upravna taksa v skladu Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami) za izdajo

 • dovoljenja za delno in popolno zaporo ceste – izvajanje del na njej, znaša 25,00 EUR
 • dovoljenja za delno in popolno zaporo ceste – prireditev na njej, znaša 40,00 EUR
 • dovoljenja za prekopavanje, podkopavanje ali prebijanje ceste znaša 36,30 EUR
 • dovoljenja za ureditev cestnega priključka na javno cesto znaša 25,00 EUR
 • dovoljenja za izredni prevoz po javni cesti znaša 36,30 EUR

Načini plačila :

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0355 166, referenca: 11 76902-7111207

 Vloga za izdajo dovoljenja za prekop in zaporo občinske ceste ter izvajanje del prireditve na njej

Vloga za izdajo dovoljenja za popolno polovično ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del

Vloga za zaporo in prekop javnih površin, ki niso kategorizirane ceste

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o cestah (ZCes-2)
Odlok o občinskih cestah

Stroški v postopku

Upravna taksa v skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami) za izdajo

 • dovoljenja za zaporo zaradi izvajanja del, znaša 25,00 EUR
 • dovoljenja za prekopavanje, podkopavanje ali prebijanje, znaša 36,30 EUR

Načini plačila:

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0355 166, referenca: 11 76902-7111207

  Vloga za zaporo in prekop javnih površin, ki niso kategorizirane ceste

 Vloga za izdajo dovoljenja za popolno polovično ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del

 Vloga za izdajo soglasja lastnika zemljišča ob prireditvi

Vloga za izdajo soglasja za vsak poseg v varovalnem pasu občinske ceste (27.člen Odloka o občinskih cestah)

Opis postopka

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojne občinske službe za ceste. Pristojna občinska služba za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza. Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok: • pri lokalni cesti 4 m, • pri krajevni cesti 3 m, • pri javni poti 2 m, • pri javni poti za kolesarje 2 m.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o cestah (ZCes-2)
Odlok o občinskih cestah

Stroški v postopku

Upravna taksa za izdajo soglasja se zaračuna v skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami)  v višini 36,20 EUR.

 Upravna taksa:

 • Word vloga: 36,20 EUR
 • E-vloga (z digitalnim potrdilom) 36,20 EUR

Načini plačila:

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0355 166, referenca: 11 76902-7111207

  Vloga za izdajo soglasja za vsak poseg v varovalnem pasu občinske ceste (27. člen Odloka o občinskih cestah)

 Vloga za izdajo mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine

Vloga za izdajo soglasja k napeljavi podzemnih ter nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu v varovalnem pasu občinske ceste (28. člen Odloka o občinskih cestah)

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o cestah (ZCes-2)
Odlok o občinskih cestah

Stroški v postopku

Upravna taksa za izdajo soglasja se zaračuna v skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami)  v višini 36,20 EUR.

Upravna taksa:

 • Word vloga: 36,20 EUR

Načini plačila:

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0355 166, referenca: 11 76902-7111207

  Vloga za izdajo soglasja k napeljavi podzemnih ter nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu v varovalnem pasu občinske ceste (28. člen Odloka o občinskih cestah)

Vloga za izdajo soglasja za gradnjo ali rekonstrukcijo cestnega priključka (31. člen Odloka o občinskih cestah)

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o cestah (ZCes-2)
Odlok o občinskih cestah

Stroški v postopku

Upravna taksa za izdajo soglasja se zaračuna v skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami)  v višini 25,00 EUR.

Upravna taksa:

 • Word vloga: 25,00 EUR

Načini plačila:

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0355 166, referenca: 11 76902-7111207

  Vloga za izdajo soglasja za gradnjo ali rekonstrukcijo cestnega priključka (31. člen Odloka o občinskih cestah)

Vloga za ustanovitev služnostne pravice na občinski cesti

Priloge

K vlogi je potrebno priložiti načrt komunalnih vodov iz projektne dokumentacije (navesti številko, izdelovalca in datum izdelave projekta).

Stroški v postopku

Upravna taksa za izdajo soglasja se zaračuna v skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami)  v višini 36,20 EUR.

Upravna taksa:

 • Word vloga: 36,20 EUR

Načini plačila:

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0355 166, referenca: 11 76902-7111207

  Vloga za ustanovitev služnostne pravice na občinski cesti

Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine

Vloga za prodajo, nakup, menjavo in najem zemljišč/a v lasti občine

Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti

Opis postopka

Izredni prevoz je prevoz z vozilom ali skupino vozil, ki samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega s predpisi dovoljeno skupno maso, osne obremenitve ali mere (širina, dolžina, višina). Izredni prevoz je tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovoljene skupne mase, osnih obremenitev ali mer, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na cesti ali njenem delu.

Izredni prevoz se lahko opravi na podlagi dovoljenja za izredni prevoz, ki se izda, če izdajatelj dovoljenja za izredni prevoz ugotovi, da vozila ali tovora od izvora do cilja ni mogoče prepeljati po železnici ali z drugimi prometnimi sredstvi ali če predlagatelj izrednega prevoza dokaže, da bi prevoz s temi prometnimi sredstvi povzročil večje skupne stroške prevoza v primerjavi s stroški dodatnih ukrepov za usposobitev prevozne poti za prevoz po cesti.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
Zakon o cestah (ZCes-2)

Stroški v postopku

 Upravna taksa:

 • Word vloga: 40,80 EUR
 • E-vloga (z digitalnim potrdilom) : 36,30 EUR

Načini plačila:

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0355 166, referenca: 11 76902-7111207

  Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti

 Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po javnih cestah

Vloga za izdajo soglasja za uporabo javnih površin

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o cestah (ZCes-2)
Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica

Stroški v postopku

Upravna taksa v skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami) za izdajo

 • soglasje za uporabo javnih površin znaša 22,60 EUR

Načini plačila:

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0355 166, referenca: 11 76902-7111207

Vloga za izdajo soglasja za uporabo javnih površin

Vloga za izdajo dovolilnice za uporabo parkirnih površin in gozdnih cest v dolini Završnice

Opis postopka

Občinski svet Občine Žirovnica je na 19. redni seji 26. 5. 2022 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 35/2022, 81/2022) in Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila (Uradni list RS, št. 81/2022) (v nadaljevanju Sklep).

Občinski svet je v Sklepu sprejel, da se bodo v dolini Završnice s 1. 8. 2022 vzpostavile tri plačljive parkirne površine na zemljiščih s parc. št. 933/7 , 932/5 in 933/12, vse k.o. Žirovnica.

Odškodnina za uporabo gozdnih cest se bo od 1. 8. 2022 dalje plačevala za gozdni cesti Završnica – Valvazor (G021921) in Zelenica  (G020510). Zapornica proti Valvazorju se bo postavila na začetku gozdne ceste iz smeri Završnice pri trafo postaji. Zapornica proti Zelenici se bo prav tako namestila pri trafo postaji na gozdni cesti proti Zelenici tik za uvozom na zemljišče s parc. št. 72/5 Zabreznica.

Občinski svet Občine Žirovnica je na 3. redni seji 25. 5. 2023 sprejel nov Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila (Uradni list RS, št. 61/2023).

Skladno z 2. in 3. členom sprejetega Sklepa se bosta parkirnina in odškodnina za uporabo gozdne ceste zaračunavali tako, kot prikazujeta spodnji tabeli.

Gozdna cesta

Čas, v katerem se plačuje odškodnina

Višina odškodnine  (EUR/prehod)

 

       1. maj - 31. oktober

brez DDV

DDV 22%

z DDV

A - Završnica - Valvazorjev dom

04:00 - 22:00

8,2

1,8

10

B - Zelenica

04:00 - 22:00

5,74

1,26

7

Za uporabo parkirnih površin in gozdnih cest v dolini Završnice bodo na voljo tudi letne dovolilnice, ki so navedene v spodnji tabeli. Le te boste lahko pridobili na podlagi vloge. Letne dovolilnice bodo veljavne od 1. 8. 2022 oz. eno leto od datuma nakupa dovolilnice.

Ime dovolilnice

Cena (EUR/leto)

brez DDV

DDV 22%

z DDV

LETNA DOVOLILNICA ZA PARKIRANJE - OBČANI

16,39

3,61

20

LETNA DOVOLILNICA ZA PARKIRANJE - OSTALI

40,98

9,02

50

SEZONSKA DOVOLILNICA ZA UPORABO GOZDNIH CEST - OBČANI

20,49

4,51

25

SEZONSKA DOVOLILNICA ZA UPORABO GOZDNIH CEST - OSTALI

81,97

18,03

100

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica (UL 142/2022) 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica (UL 81/2022)
Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica (UL 35/2022)
Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila (UL 61/2023)
Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila (UL 142/2022)
Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila (UL 81/2022)

Stroški v postopku

Strošek izdelave in izdaje dovolilniceEUR
brez DDVDDV 22%z DDV
Izdelava in izdaja posamezne dovolilnice 5,331,176,5
Zamenjava dovolilnice1,80,42,2
Sezonska dovolilnica za uporabo gozdnih cest - občani za polnoletnega člana gospodinjstva1,80,42,2
Sezonska dovolilnica za uporabo gozdnih cest - občani za lastnike ali najemnike planinskih koč na območju gozdnih cest Završnica - Valvazorjev dom in Zelenica (upoštevanih 5 sezonskih dovolilnic za uporabo gozdnih cest – občani)12,542,7615,3
Sezonske dovolilnice za uporabo gozdnih cest - občani za Agrarne skupnosti na območju občine Žirovnica (upoštevane 3 sezonske dovolilnice za uporabo gozdnih cest – občani)8,941,9610,9

Načini plačila:

 • osebno v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica (z gotovino ali kartico) ali
 • preko elektronskega nakazila na račun Občine Žirovnica št. SI56 0110 0010 0019 255, kjer za sklic navedite št. 00 713000-1334, pod namen plačila pa ime lastnika dovolilnice.

Vloga za izdajo dovolilnice za uporabo parkirnih površin in gozdnih cest v dolini Završnice

      Družbene dejavnosti

Vloga za dovolitev pokopa oziroma raztrosa pepela zunaj pokopališča

Priloge:

 • mrliški list
 • potrdilo o upepelitvi
 • dovoljenje lastnika parcele oziroma zemljišča, kjer se bo opravil pokop
 • pisna izjava - dovoljenje za raztros pepela (v primeru da je lastnik parcele fizična oseba)

Stroški v postopku

Soglasje je v skladu s 25. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami) takse oproščeno.

Upravna taksa: Brezplačno

  Vloga za dovolitev pokopa oziroma raztrosa pepela zunaj pokopališča

Vloga za izdajo dovoljenja za prekop oziroma prenos posmrtnih ostankov

Dodatna pojasnila

V kolikor vlagatelj/-ica ni najemnik/-ca grobnega prostora/žarne niše, v katerem/i je pokojnik/ca pokopan/a mora vlogo obvezno podpisati še najemnik/ca tega grobnega prostora/žarne niše oziroma najemnik/ca grobnega prostora/žarne niše, v katerega/o se bodo prenesli posmrtni ostanki pokojnika/ce.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ZPPDej

Stroški v postopku

V skladu s 25 točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami) takse oproščeno.

Upravna taksa: Brezplačno

  Vloga za izdajo dovoljenja za prekop oziroma prenos posmrtnih ostankov

Vloga za izdajo dovoljenja za prekop/prenos posmrtnih ostankov

Vloga za izplačilo enkratnega prispevka za novorojence

Opis postopka

Pravico do prispevka uveljavlja eden od staršev s predložitvijo pisne vloge pri občinski upravi Občine Žirovnica. Pravico do prispevka ima novorojenec, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Žirovnica. Vloga se vloži v koledarskem letu, ko je otrok rojen, oziroma najkasneje do 28.02. naslednjega leta.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica

Stroški v postopku

Vloga je takse prosta.

Upravna taksa: Brezplačno

  Vloga za izplačilo enkratnega prispevka za novorojence

 Vloga za pomoč ob rojstvu otroka

Vloga za dodelitev izredne socialne pomoči

Opis postopka

Socialna pomoč se upravičencem lahko dodeli enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca. V izrednih primerih se socialna pomoč lahko dodeli dvakrat v enem koledarskem letu. Do denarne socialne pomoči so upravičeni občani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Žirovnica in tam tudi dejansko prebivajo. Pravico do socialne pomoči uveljavlja vlagatelj pri občinski upravi s pisno vlogo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine.

Stroški v postopku

Na podlagi 28. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami) takse oproščeno.

Uprava taksa: brezplačno

  Vloga za dodelitev izredne socialne pomoči

Vloga za izdajo soglasja za izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata

Opis postopka

Gostinec oziroma kmet določi svoj obratovalni čas in ga prijavi za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti. Gostinec oziroma kmet mora poslovati v obratovalnem času. Ločimo redni in podaljšani obratovalni čas. Redni obratovalni čas pomeni obratovanje med 6. in 22. uro, obratovanje izven tega časa pa se šteje za podaljšani obratovalni čas.

Če gostinski obrat oziroma kmetija opravlja gostinsko dejavnost izven rednega časa, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času..

Stroški v postopku

Upravna taksa za izdajo dovoljenja se zaračuna v skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami) v višini 22,60 EUR.

Upravna taksa:

 • Word vloga: 22,60 EUR

Načini plačila:

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0309 188, referenca: 11 76902-7111002

  Vloga za izdajo soglasja za izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Opis postopka

Gostinec oziroma kmet določi svoj obratovalni čas in ga prijavi za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti. Gostinec oziroma kmet mora poslovati v obratovalnem času. Ločimo redni in podaljšani obratovalni čas. Redni obratovalni čas pomeni obratovanje med 6. in 22. uro, obratovanje izven tega časa pa se šteje za podaljšani obratovalni čas.

Če gostinski obrat oziroma kmetija opravlja gostinsko dejavnost izven rednega časa, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času.

Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu občine 15 dni pred:

 • začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
 • začetkom obratovanja,
 • spremembo obratovalnega časa.

Ne glede na določilo prve alineje gostincu, ki prijavi samo redni obratovalni čas in ne zaproša za podaljšani obratovalni čas, po prvi potrditvi ni treba za vsako koledarsko leto ponovno prijavljati razporeda obratovalnega časa, če tega ne spreminja in če ni prišlo do sprememb osnovnih podatkov o gostinskem obratu (naziv, sedež,...).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o gostinstvu (ZGos)

Stroški v postopku

Upravna taksa za izdajo dovoljenja se zaračuna v skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s spremembami) v višini 22,60 EUR.

Upravna taksa:

 • Word vloga: 22,60 EUR

Načini plačila:

 • na sedežu Občine Žirovnica
 • z nakazilom na TR. št.: SI56 0110 0592 0309 188, referenca: 11 76902-7111002

  Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Seznanitev lokalne skupnosti o izvedbi prireditve

Opis postopka

Prijave shodov oziroma prireditev sprejema policijska postaja, oziroma policijski oddelek ali policijska pisarna, na območju katere se organizira shod oziroma prireditev. Prijavi mora organizator priložiti dokazilo, da je o shodu oziroma prireditvi pisno obvestil lokalno skupnost, če pa se na shodu oziroma prireditvi z zvočnimi ali drugimi napravami povzroča čezmeren hrup, pa tudi dovoljenje za obremenitev okolja s hrupom.

Vlogo lahko vloži organizator javne prireditve oziroma shoda ali po njegovem pooblastilu pooblaščenec. Za odločanje o vlogi je pristojna Občinska uprava občine.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o javnih zbiranjih - 14.člen 

Stroški v postopku

Upravna taksa: brezplačno

  Seznanitev lokalne skupnosti o izvedbi prireditve

Seznanitev lokalne skupnosti v skladu z 9. členom Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica

Opis postopka

9. člen Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (UPB, UL št. 03/2021)

Kampiranje na javnem kraju, ki za to ni določen ali na zasebnem prostoru, za katerega je lastnik ali posestnik dal soglasje na območju Občine Žirovnica je dovoljeno na območju celotne Občine Žirovnica, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– da lastnik oziroma posestnik prostora za kampiranje ne odda za več kot 1 mesec v letu,

– da organizator kampiranja dejavnosti ne opravlja kot profitno dejavnost oziroma za organizacijo kampiranje ne zaračunava svoje storitve,

– da je za odlaganje odpadkov pri izvajalcu javne službe odvažanja komunalnih odpadkov nabavil zadostno količino vreč za odlaganje odpadkov (1 vreča za 1 teden na osebo), in jih po končanem kampiranju odloži na lokacijo, s katere izvajalec javne službe redno odvaža odpadke,

– da je prostor za kampiranje opremil s kemičnim straniščem, če je prostor za kampiranje dostopen za avtomobilski promet.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo)

Stroški v postopku

Upravna taksa: brezplačno

Seznanitev lokalne skupnosti v skladu z 9. členom Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica

Zahtevek za izplačilo sredstev iz proračuna – splošno

Opis postopka

Zahtevek se lahko predloži po dejanski izvedbi programa oziroma projekta. Sredstva bodo prejemniku nakazana na transakcijski račun, najkasneje v  roku 15 dni po predložitvi zahtevka in dokazili o izvedenem predmetu pogodbe (kopije računov oz. drugih knjigovodskih listin, zaključno poročilo – vsebinsko in finančno).

Stroški v postopku

Upravna taksa: Brezplačno

  Zahtevek za izplačilo sredstev iz proračuna – splošno

      Informacije javnega značaja

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Opis postopka

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerim razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Zakon določa, kaj so informacije javnega značaja, katere so izjeme, kdo jih posreduje, kako se posredujejo.

V skladu z načelom transparentnosti se lahko vsakdo prosto seznani z vsebino informacij javnega značaja, razen v primeru, da ne obstoji kateri od zakonsko določenih razlogov za zavrnitev dostopa.

Vlogo lahko odda vsakdo, ki se želi seznaniti z določenimi informacijami javnega značaja, pravne ali fizične osebe. Za pridobitev informacije ni potrebno izkazati pravnega interesa, prav tako prosilcu ni potrebno navajati, zakaj potrebuje določeno informacijo.

Vloga se odda pri organu, ki ima po vašem mnenju tiste dokumente, ki jih želite pridobiti. Informacije javnega značaja lahko zahtevate ustno pri organu, po telefonu, elektronski pošti ali pisno. Napisati morate, kateri dokument želite, kam naj ga organ pošlje in v kakšni obliki. Če boste informacijo zahtevali ustno ali po telefonu, se ne boste mogli pritožiti, če vam bo organ odklonil dostop do zahtevanega dokumenta, sicer pa so njegove obveznosti, da vam informacijo da, enake. V postopku na podlagi pisne zahteve za dostop se odloča v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Če organ zahtevo za dostop delno ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo.

Stroški v postopku

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis) kot to določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

V kolikor pri posredovanju informacij javnega značaja nastanejo materialni stroški ki presegajo 20 EUR z vključenim DDV, naročniku te materialne stroške lahko zaračunamo.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Upravna taksa: Brezplačno

  Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Zahteva za dostop in zahteva za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Pritožba na podlagi Zakona o informacijah javnega značaja

Informacije 

Če boste informacijo zahtevali ustno ali po telefonu, se ne boste mogli pritožiti, če vam bo organ odklonil dostop do zahtevanega dokumenta, sicer pa so njegove obveznosti, da vam informacijo da, enake.

  Pritožba na podlagi Zakona o informacijah javnega značaja

Zahtevek za seznanitev z osebnimi podatki

Opis postopka

Na podlagi 15. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov se zahteva za posredovanje podatkov  izpolnjuje z namenom posredovanja informacij kateri osebni podatki se vodijo v organizaciji za posamezno fizično osebo in na kakšen način se obdelujejo. Zahtevek vlagatelj vloži za pridobitev informacij o lastnih osebnih podatkih oziroma za pridobitev informacij o osebnih podatkih za otroka, ki je mlajši od 16 let ali drugo osebo v kolikor ima za takšno dejanje pridobljeno pooblastilo druge osebe.

Zahtevek vlagatelj vloži za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki  oziroma za seznanitev z  osebnimi podatki za otroka, ki je mlajši od 16 let ali drugo osebo v kolikor ima za takšno dejanje pridobljeno pooblastilo druge osebe oziroma je zakoniti zastopnik osebe ali otroka.

Podatki, ki so zajeti v tem zahtevku  bodo uporabljeni izključno za namen identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo organizaciji in za posredovanje odgovora skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES

Stroški v postopku

Organizacija brezplačno zagotovi eno kopijo osebnih podatkov v kolikor je za to podana zahteva s strani vlagatelja. Za vse nadaljnje kopije lahko organizacija zaračuna strošek posredovanja. V kolikor pri posredovanju nastanejo materialni stroški ki presegajo 5 EUR z vključenim DDV, o tem naročnika obvestimo pred posredovanjem informacije in naročniku te materialne stroške lahko zaračunamo.

Upravna taksa: Brezplačno

 Zahtevek za seznanitev z osebnimi podatki

Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov

Opis postopka

Na podlagi 16. do 20. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, se zahtevek izpolnjuje z namenom popravka neustreznih ali nepravilnih  osebnih podatkov, ki jih vodi upravljavec oziroma dopolnitev manjkajočih osebnih podatkov kot tudi za izbris osebnih podatkov. Zahtevek se uporablja tudi za prenos osebnih podatkov k drugemu upravljavcu in za omejitev obdelave osebnih podatkov. Zahtevek lahko vlagatelj vloži za ureditev lastnih osebnih podatkov oziroma za ureditev osebnih podatkov za otroka ali drugo osebo v kolikor ima za takšno dejanje pridobljeno pooblastilo druge osebe.

Podatki, ki so zajeti v tem zahtevku  bodo uporabljeni izključno za potrebe identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo organizaciji in za izvajanje ukrepov skladno s 16/17/18/19/20 in 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES

Stroški v postopku

Upravna taksa: Brezplačno

  Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov

      Upravne takse

UPRAVNE TAKSE ZA VLOGE

PREGLED UPRAVNIH TAKS NA PODLAGI ZUT-I
Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO
VRSTA VLOGETAKSNATARIFNAVREDNOST
TARIFAŠTEVILKATAKSE - EUR
PROŠNJE, ZAHTEVE, PREDLOGI, PRIJAVE, PRIGLASITVE, VLOGE (če ni predpisana druga taksa)I (vloge)14,50
PRITOŽBA IN UGOVOR ZOPER ODLOČBO ALI SKLEPI (vloge)218,10
ODLOČBE, SOGLASJA, SKLEPI (če ni predpisana druga taksa)II (odločbe in sklepi)318,10
POTRDILA NA PODLAGI POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA (npr. vmesno potrdilo)III (potrdila)44,50
ZA OVERITEV PODPISA, PREPISA ALI KOPIJEIV (overitve in prevodi)103,00
DELNA ali POPOLNA ZAPORA OBČINSKE CESTE (izvajanje del na njej)VI (takse s področja prometa in zvez)3025,00
DELNA ali POPOLNA ZAPORA OBČINSKE CESTE (zaradi prireditve na njej)VI (takse s področja prometa in zvez)3040,00
IZREDNI PREVOZ PO JAVNI CESTIVI (takse s področja prometa in zvez)3036,30
POSTAVITEV TURISTIČNE IN OBVESTILNE SIGNALIZACIJE OB JAVNI CESTIVI (takse s področja prometa in zvez)3018,10
OBVEŠČANJE IN OGLAŠEVANJE OB JAVNIH CESTAH V NASELJUVI (takse s področja prometa in zvez)3036,20
GRADNJA IN REKONSTRUKCIJA GRADBENIH OBJEKTOV TER POSTAVLJANJE DRUGIH OBJEKTOV IN NAPRAV V VAROVALNEM PASU JAVNE CESTEVI (takse s področja prometa in zvez)3036,20
UREDITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA NA JAVNO CESTOVI (takse s področja prometa in zvez)3025,00
PREKOPAVANJE, PODKOPAVANJE, PREBITJE IN DRUGA DELA NA JAVNI CESTIVI (takse s področja prometa in zvez)3036,30
PRIDOBITEV PRAVICE SLUŽNOSTI NA JAVNI CESTIVI (takse s področja prometa in zvez)3036,20
LOKACIJSKA INFORMACIJA: za gradnjo objektov in izvajanje drugih delVII (gradbene takse)3635,00
POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČAVII (gradbene takse)3722,70
KOMUNALNI PRISPEVEKI (vloga) + III (soglasje)1 + 3

22,60

e-vloge: 18, 10

PRIJAVA OBRATOVALNEGA ČASA PRODAJALNI (vloga) + III (soglasje)1 + 322,60
PRIJAVA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTILNI (vloga) + III (soglasje)1 + 3 22,60
DOVOLJENJE ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOMI (vloga) + III (soglasje)1 + 3

22,60

e-vloge: 18, 10

Projektni pogoji h gradnji in Soglasje za priključitev so oproščeni plačila takse po 51. členu Zakona o gradnji objektov (Uradni list, št. 126/07)
PREGLED UPRAVNIH TAKS NA PODLAGI ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU  STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŽIROVNICA
Uradni list RS, št. 81/19 in Uradni list RS, št. 48/18
VRSTA VLOGETAKSNATARIFNAVREDNOST
TARIFAŠTEVILKATAKSE - EUR
VLOGA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OPN  50,00
VLOGA ZA LOKACIJSKO PREVERITEV GLEDE NA VELJAVNI OPN OBČINE   2,200
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina