Drage občanke, občani in vsi ostali, ki vas pot pripelje v vasi pod Stolom, v našo majhno, a lepo občino Žirovnica!

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Leopold Pogačar, rojen 12.06.1966 na Jesenicah. Sem poročen, oče dveh otrok.  Živim na Bregu pri Žirovnici. Osnovno šolo sem končal v Radovljici, srednjo šolo za miličnike pa v Tacnu leta 1985. V letu 1996 sem končal Visoko policijsko varnostno šolo in pridobil naziv pravnik notranjih zadev. Do leta 2006 sem služboval v Policiji. Svojo kariero sem pričel kot miličnik na policijski postaji Bežigrad. V tem času sem opravljal naloge opazovalca, pomočnika vodje izmene, vodje izmene, pomočnika komandirja, komandirja in na koncu inšpektorja SUP odgovornega za področje prometne varnosti. Decembra 2000 sem bil član prvega kontingenta slovenske policije v misiji Združenih narodov UNMIK na Kosovu. V letu 2004/2005 pa sem bil član mirovne misije EUPM v Bosni in Hercegovini. Usposobljen sem za observacijo in delo s helikopterjem in delo z hitrostnimi merilnimi napravami.

Bil sem aktiven udeleženec vojne za Slovenijo in imam status veterana vojne za Slovenijo. V času, ko sem bil inšpektor za varnost prometa na PU Kranj sem skupaj s sodelavci pripravil knjižico Varno na poti v šolo in domov, katero so kasneje kot didaktični pripomoček za predavanje otrokom povzele vse PU v Sloveniji.

Za svoje delovanje sem prejel več odlikovanj in sicer bronasti in srebrni znak za varnost, odlikovanje veterana vojne za Slovenijo, odlikovanje UN (Združeni narodi), odlikovanje EUPM (The European Union Police Mission ), leta 2018 sem bil razglašen za naj župana Čebelarske zveze Gorenjske, prejel sem odlikovanje predsednika vlade za prispevek v času COVID ipd…

Oktobra 2006 sem bil prvič izvoljen za župana občine Žirovnica, na zadnjih lokalnih volitvah 2022  dobil že peti županski mandat. Pred tem sem bil član vaškega odbora in v mandatu 2002-2006 tudi občinski svetnik. V maju 2010 sem bil že kot župan, s strani OSCE, povabljen v Skopje, kjer sem preko 100 makedonskim županom predaval o sistemu sodelovanja lokalne skupnosti s policijo.

V letih od 1981 do 1985 sem aktivno tekmoval v konjeniškem športu (dresura, galop in preskakovanje ovir) za takratno ekipo konjenice milice. V prostem času napišem kakšno pesem, tako sem v letu 2015  izdal svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Zaprte oči. Prosti čas preživljam tudi kot ljubiteljski kuhar. Sem velik ljubitelj živali.

 

V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko ponovno nagovorim na teh straneh, kot stari/novi župan že peti mandat. Volivke in volivci ste mi na lokalnih volitvah 2022 namenili 84,52 % glasov, tistih, ki ste šli na volišča. To je za mene velika čast in obveznost. Vsem skupaj in vsakemu posebej hvala za to zaupanje. Neodvisni listi za Žirovnico ste  namenili 51,15% glasov, kar nam je prineslo 8 svetniških mest od 14. S tem ste omogočili, da bomo dane obljube in volilni program izpolnili. Seveda upam in računam, da bodo ostale stranke, katerih svetnike ste izvolili v občinski svet sodelovale pri nadaljnjem razvoju občine in da bomo skupaj sprejemali odgovorne in dobre odločitve in da bo pri tem kljub različnim pogledom in mnenjem dosežen čim večji konsenz. Vsem, tudi tistim, ki se niste strinjali z mojo kandidaturo zagotavljam, da bom in bomo skupaj z občinskim svetom in občinsko upravo delovali v skupno korist in da nas razlike ne bodo delile, nasprotno, pripomogle bodo k boljšim odločitvam.

Funkcijo župana bom tudi v tem mandatu opravljal poklicno. Funkcija župana namreč zahteva celega človeka vsak dan in polni delovni čas. Še več, delo župana se ne konča ob 15.00 uri in ne v petek.

Poleg tega sem bil na letošnjih volitvah izvoljen tudi v Državni svet RS in bom  zastopal lokalne interese 10. volilne enote. Kot državni svetnik bom dosegljiv preko sprejemne pisarne Občine Žirovnica.

REALIZACIJA PROGRAMA 2018-2022

 • izgradnja novega mostu v Piškovci v sodelovanju z občino Bled
 • izgradnja dveh novih podvozov pod železniško progo na Selu pri Žirovnici in pod Vrbo  v    okviru posodobitve železniške proge in postavitve  protihrupne ograje ob železnici
 • izgradnja pločnika v Mostah od križišča z glavno cesto do poslovne cone v smeri Brega
 • ureditev novega parkirišča na Rodinah
 • dokončanje izgradnje kanalizacijskega sistema  v  delu Smokuča z obnovo vodovoda, meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave
 • ureditev novega manjšega parkirišča na Breznici nad pokopališčem
 • ureditev novih parkirišč v dolini Završnice ob jezeru in uvedba spremenjenega prometnega režima  z omejitvijo prometa v smeri Valvazorja in Zelenice
 • izgradnja samooskrbne sončne elektrarne na občinski stavbi in s tem zmanjšanje stroškov elektrike, ogrevanja in hlajenja
 • odkup zemljišča v Doslovčah za izgradnjo parkirišča za obiskovalce  in potrebe delovanja     Finžgarjeve rojstne hiše
 • pričetek projekta deinstitucionaliziranega varstva starejših v občini z gradnjo bivalnih enot, medgeneracijskim centrom, dnevnim varstvom, pomočjo na domu in drugimi oblikami pomoči starejšim in z vključevanjem mladih. Za te potrebe poteka izdelava OPP, prav tako   pa so se pričeli pogovori z Ministrstvom za delo, socialo in enake možnosti za gradnjo in črpanje sredstev in sklada za okrevanje. Investitor projekta  bo država, v upravljanje pa bi ga prevzel dom dr. Franceta Bergelja iz Jesenic.
 • postavitev novega postajališča za šolski avtobus v Smokuču pri Ledini
 • obnovitev meteorne kanalizacije na Selu pri Žirovnici
 • pričetek izgradnje podzemnih ekoloških otokov v Žirovnici, Bregu in Smokuču
 • pridobitev uporabnega dovoljenja in urejanje športnih objektov skakalnice v Glenci
 • nadaljevanje postopkov za pričetek rekonstrukcije regionalne ceste med Zabreznico in Breznico  z izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in steze za kolesarje
 • nakup zemljišča za gradnjo novega gasilsko reševalnega centra v Zabreznici. Za ta projekt je pripravljena dokumentacija in začet postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja.
 • aktivno sodelovanje z Ministrstvom za kulturo pri določanju novih vsebin v objektih v Vrbi, ki jih je odkupila država
 • asfaltiranje nekaterih  občinskih cest, ki so bile še v makadamski izvedbi (Smokuč, Breg, Vrba proti železnici, nov  odsek  ceste proti Valvazorju )
 • sodelovanje in  finančna podpora pri projektih avtohtonih semen in lokalne samooskrbe, podjetniška kavica, ki jo za občino vodi razvojna agencija RAGOR,
 • financiranje izvedbe počitniških delavnic za otroke preko Ljudske univerze Jesenice in DPM Žirovnica
 • sodelovanje v raznih preventivnih projektih (ustavimo nasilje proti ženskam, preventivne akcije za osveščanje bolezni raka na dojkah, …)
 • nadaljevanje vsakoletnega sprejema za novorojenčke v občini, kjer vsakemu rojenemu otroku podarimo sadiko sadnega drevesa,
 • sprejetje Prometne strategije Občine Žirovnica, kjer se daje prednost novim rešitvam urejanja prometa in prednost ljudem
 • povečanje sredstva za področje športa (delo z mladimi) in sociale (Karitas in RK)
 • povečanje sredstev za izvajanje LEK (Lokalnega energetskega koncepta) za področje menjave luči javne razsvetljave z varčnimi  in subvencij na področju energetskih sanacij in zmanjševanja porabe energije v gospodinjstvih za  občane
 • nadaljnja širitev mreže AED defibratorjev in izvajanje usposabljanja za občane in prve posredovalce, (Vrba, občinska stavba na Breznici in pri Domu  pri izviru Završnice, Rodine, itd.)
 • priprava in sprejem novega Razvojnega programa Občine Žirovnica do leta 2030
 • zagotovitev povečanja sredstev za delovanje Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica z namenom razvoja kulturnega turizma in turizma v občini na sploh
 • urejanje deponije na Mežaklji vključno z dograditvijo tretjega odlagalnega polja in s tem podaljšanje obratovanja (skupaj s solastnicama občino Jesenice in Kranjska gora) .
 • območje občine Žirovnica je postalo del biosfernega območja Julijske Alpe
 • povečanje sredstev za delovanje vaških odborov

REALIZACIJA PROGRAMA 2014-2018

 • gradnja kanalizacijskega sistema in obnova vodovoda, meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave na Selu, v Žirovnici, delu Most in na Bregu,
 • izgradnja pločnika v Mostah od stavbe Elektra do trgovine Gregor,
 • izgradnja pločnika od Most do Brega,
 • urejanje avtobusnih postajališč (nove nadstrešnice, solarne luči v Vrbi…)
 • energetska sanacija šole in izgradnjo nove jedilnice in dodatnih prostorov za vrtec in šolo,
 • nadaljevali z izvedba projektov v rekreacijskem parku v Završnici s pomočjo EU sredstev,
 • obnovitev otroškega igrišča v Glenci,
 • ureditev vaškega jedra na Rodinah in v Smokuču,
 • izgradnja dveh novih mostičkov na cesti Rodine-Hraše,
 • izdelava strokovne podlage za daljinsko kolesarsko stezo skozi našo občino,
 • nadaljevanje postopkov za rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Žirovnico z izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in steze za kolesarje in pešce v sodelovanju z DRSI,
 • opremljanje gasilskih društev in financiranje obnove gasilskih domov v Smokuču in v Zabreznici,
 • asfaltiranje nekaterih občinske cest, ki so bile še v makadamski izvedbi,
 • komunalno opremili zazidljive občinske parcele v spodnjih Mostah ter jih ponudili v prodajo,
 • uvedba subvencij za stanodajalce, da smo vzpodbudili razvoj sobodajalstva in s tem turizma v občini,
 • omogočili sodelovanje pri projektih avtohtonih semen in lokalne samooskrbe, katero za občino vodi razvojna agencija RAGOR,
 • sodelovanje v projektu »URA ZA ZEMLJO« in »BOŠ SADIV«,
 • financiranje dejavnosti Ljudske univerze Jesenice in v okviru tega Izvedba počitniških delavnice za naše otroke,
 • sodelovali v raznih preventivnih projektih (ustavimo nasilje proti ženskam, preventivne akcije za osveščanje bolezni raka na dojkah itd)
 • uvedli vsakoletni sprejem za novorojenčke v občini, kjer vsakemu rojenemu otroku podarimo sadiko sadnega drevesa,
 • na Selu 15 (Osvaldov hlev), skladno s Stanovanjskim programom občine, zgradili 5 neprofitnih občinskih stanovanj,
 • novelacija Lokalnega energetskega koncepta in subvencije za občane v primeru energetskih sanacij stavb (okna, fasada, streha…),
 • povečanje sredstva za področje športa ( delo z mladimi) in sociale (Karitas in RK),
 • pričeli z legalizacijo skakalnic v Glenci ter financiranje projektne dokumentacije,
 • finančno omogočili dokončanje projekta Nomen vulgare, da je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vzpostavila spletni leksikon hišnih imen z območja naše občin in cele Gorenjske
 • vzpostavitev mreže AED defibrilatorjev na območju občine (6) in izvajanje usposabljanja za občane in prve posredovalce,
 • Speljali druge dopolnitve OPN, OPPN obvoznica Vrba in spremembe OPPN Breznica-center in s tem omogočili izvedbo določenih projektov v občini in spremembe namembnosti zemljišč na pobudo občanov/lastnikov.
 • Novelacija Razvojnega programa občine Žirovnica 2009-2016 z elementi do leta 2020 in skupaj z zainteresirano javnostjo opredelili razvojno strategijo občine.
 • Povečanje sredstev za delovanje Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica z namenom razvoja kulturnega in čebelarskega turizma,
 • Obnova Janševega čebelnjaka,
 • urejanje deponije na Mežaklji vključno z aerobno biološko stabilizacijo,
 • S partnerji izvedli projekt razglasitve svetovnega dneva čebel in izvedbe prve obeležitve na Breznici,
 • Pričeli s konkretnimi koraki za ureditev institucionalnega varstva starejših. Ustanovljena je projektna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki občine Žirovnica, občine Jesenice, doma Dr. F. Berglja, fakultete za socialno delo, fakultete za gradbeništvo, centra za socialno delo Jesenice in društva upokojencev Žirovnica.
 • posodobitev občinske spletne strani in vključitev ostali socialnih medijev.

Vse to in še veliko več je bilo narejenega, kar ste verjetno opazili tudi sami. Pri tem smo sredstva občinskega proračuna uporabljali racionalno. V tem obdobju nam je uspelo na raznih razpisih pridobiti 1.970.876,08 EUR evropskih in državnih sredstev, vključno z investicijami, ki so v teku.

REALIZACIJA PROGRAMA 2010-2014

 • gradnja kanalizacijskega sistema in obnova vodovoda, meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave v Zabreznici, na Selu, Žirovnici in delu Most,
 • izgradnja zbirnega centra za odpadke v Žirovnici in uvedba ločenega zbiranja odpadkov »od vrat do vrat«. Oba projekta sta bistveno izboljšala standard na področju ravnanja z odpadki in zmanjšanje odlaganja le teh v okolje,
 • pričeli z energetsko sanacijo šole in izgradnjo nove jedilnice in  dodatnih prostorov za vrtec in šolo  (zgrajeni bosta dve igralnici in dve učilnici)
 • izgradnja nove ceste Moste- Završnica z obnovo stele infrastrukture
 • izgradnja nove občinske stavbe
 • omogočili z normativni akti, da  zaživela poslovna cona Žirovnica, saj so investitorji zgradili dva gospodarska objekta  (Saxonia Franke in domače podjetje Exacta Normalije. V coni je bila izgrajena komunalna infrastruktura, ki je bila brezplačno prenesena na občino.
 • izvedba projekta rekreacijskega parka v Završnici s pomočjo EU sredstev,
 • zgradili  smo novo otroško  igrišče na Selu in obnovili igrišče na Rodinah ,
 • opremljanje gasilskih društev (nabava novega gasilskega vozila za PGD Smokuč)
 • uspeli skleniti dogovor z Elektro gorenjska, Telemachom, Plinstalom in Telekomom, da v okviru ob gradnji kanalizacije obnavljajo, širijo in modernizirajo tudi  svojo mrežo
 • zgrajena je povezava vodovodov Radovljice in Žirovnice ter izgradnja zajetja III, kar je  bistveno zboljšalo vodo oskrbo v naši občini
 • omogočili nabavo nove opreme in označili našo Pot  kulturne dediščine
 • odprli prvo električno polnilno mesto za vozila na Breznici,
 • vzpostavljeno je bilo 7 brezplačnih WI-FI dostopov (Čopova in Prešernova rojstna hiša, Zdravstvena postaja na Selu, prireditveni prostor na konjeniški parceli, Finžgarjeva rojstna hiša, Jalnova rojstna hiša in občinska stavba) .
 • asfaltirali  nekatere  občinske cest, ki so  še v makadamski izvedbi (del cesarske, Žirovnica, Moste) in redno vzdrževali ostale ceste
 • komunalno opremili  občinske parcele v Mostah, ki so naprodaj,
 • kot spodbudo gospodarstvu sofinanciramo točko VEM (vse na enem mestu) kjer lahko zainteresirani dobijo informacije o ustanavljanju podjetij in tam uredijo vse potrebno za njegovo registracijo), v proračunu namenjamo sredstva za sofinanciranje obrestne mere za domače podjetnike in obrtnike, v letu 2013 smo predlagali občinskemu svetu in potem tudi sprejeli sklep o  delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica, kot spodbudo investitorjem na tem območju.
 • omogočili sodelovanje pri projektih avtohtonih semen in lokalne samooskrbe, katero za občino vodi razvojna agencija RAGOR
 • odkup stavbe Selo 15 (Osvaldov hlev), za gradnjo občinskih stanovanj, za katera smo pridobili gradbeno dovoljenje in pričeli  s postopki za njihovo izgradnjo,
 • energetska sanacija  -menjava fasade na šolskem bloku
 • sprejetje Lokalnega energetskega koncepta in uvedba subvencij za občane v primeru energetskih sanacij stavb (okna, fasada, streha…)
 • povečali sredstva za področje športa, kulture in sociale,
 • predlagali ali podprli sprejetje cele vrste normativnih aktov za nemoteno delovanje občine

Vse to in še veliko več je bilo narejenega, kar ste verjetno opazili tudi sami. Pri tem smo sredstva občinskega proračuna uporabljali racionalno. Poleg teh sredstev je od leta 2007 do danes uspelo občini na  raznih razpisih pridobiti preko 5 mio EUR  evropskih in državnih sredstev,vključno z investicijami, ki so v teku.

REALIZACIJA PROGRAMA 2006- 2010

 • skupaj z državo smo izvedli rekonstrukcijo državne ceste od Žirovnice do Zabreznice  in izgradili pločnik in nova avtobusna postajališča ter obnovili ali na novo položili vse komunalne vode,
 • realizirali smo izgradnjo nove večnamenske dvorane, zunanjih športnih površin in ureditev šolskega trga,
 • izboljšali smo prometno ureditev pri šoli z izgradnjo parkirišč in nove pešpoti do šole,
 • dokončno smo prodali vse poslovne prostore v Planiki,
 • dokončali gradnjo kanalizacije  v vaseh Rodine, Breznica in Vrba ter povezovalnega kanala Vrba – Studenčice ter istočasno uredili ceste, javno razsvetljavo in obnovili vodovod,
 • izboljšali smo preskrbo z vodo posebno za višje ležeče dele vasi z izgradnjo vodohrana nad Smokučem,
 • s  podpisom pogodbe z Občino Radovljica, ki omogoča priklop kanalizacije  na čistilno napravo v Radovljici, smo v občini zagotovili enoten sistem kanalizacije,
 • za obrtno cono, kjer je večina zemljišč že odkupljenih, smo pripravili  Občinski podrobnejši prostorski načrt, ki omogoča pričetek gradnje  na tem področju,
 • pripravili nove prostorske strategije, kamor se umešča tudi obvoznica Vrba, opredeljuje raba prostora in umeščanje dejavnosti v dolino Završnice in na  splošno določa nova raba prostora (pobude občine, občanov in ostalih),
 • na področju cestne infrastrukture smo sanirali cesto v Žirovnici  pri št. 38 do 40, asfaltirali parkirišče pred cerkvijo na Breznici, uredili manjše parkirišče pri železniški postaji, postavili oporni zid v Doslovčah, asfaltirali parkirišče v Vrbi in uredili prostor za tržnico, uredili križišče »pod Ajdno«, postavili hitrostne ovire na Breznici,
 • obnovili smo Plečnikov spomenik  in pokopališki  zid  na Breznici,
 • uredili in obnovili smo otroški igrišči na Rodinah in v Glenci ter  izgradili novega na Bregu,
 • na normativnem področju je občinska uprava, ki je odprta, prijazna in strokovna, pripravila dokumente za pripravo in sprejem razvojnega programa občine do leta 2020, sprejem lokalnega energetskega koncepta, program varstva pred požari, pristopili pa smo tudi k ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in revizijske službe, pripravili smo projekt razširitve ceste v Završnico, skupaj z ZTK smo pristopili k pripravi za izgradnjo parkirišča,
 • izboljšali smo informiranje občanov: uvedli kliping (zbiranje informacij, ki se nanašajo na občino v širšem pomenu besede), uvedli mesečna obvestila občanom skupaj z ZTK, spletna stran je prenovljena in ažurna,
 • v obdobju od junija pa do konca leta je najpomembneje sprejetje Občinskega prostorskega načrta, ki bo poleg pobud občanov omogočil tudi začetek postopkov za gradnjo obvoznice v Vrbi in doma starejših  ter rekonstrukcija križišča glavne ceste v Žirovnici, od železniškega prehoda do odcepa na Breg.

Vse to in še veliko več je bilo narejenega, kar ste verjetno opazili tudi sami. Pri tem smo sredstva občinskega proračuna uporabljali racionalno. Poleg teh sredstev  je županu in občinski upravi uspelo pridobiti v obdobju 2007 do sredine 2010 preko 2,1 mio EUR sredstev iz evropskih skladov in raznih državnih ministrstev, ki so bila porabljena predvsem za izgradnjo komunalne infrastrukture in gradnjo večnamenske dvorane.

Našteto dokazuje, da je za nami naporno in delovno obdobje, vendar smo za skupno dobro to zmogli. Za prihajajoče štiriletno obdobje nam še ni zmanjkalo  energije, idej in načrtov.

V tem mandatu (2022-2026) bodo moje prioritete in prioritete Neodvisne liste za Žirovnico:

V skupnem programu smo zapisali  tisto, kar bomo lahko po našem mnenju tudi uresničili in je tudi skladno z že sprejetim razvojnim programom Občine Žirovnica in programom investicij do leta 2030, ki pa jih je potrebno tudi dopolnjevati in nadgrajevati. To mora potekati ob širokem konsenzu znotraj občinskega sveta, predvsem pa na podlagi čim večje usklajenosti med prebivalci občine. Pri tem se občina ne sme in ne more zapirati v lastne ograde. V nadaljevanju vam bomo predstavili, kako vidi naša lista realizacijo strateških ciljev in kaj  poleg tega želimo narediti  v naslednjem mandatu.

Za vse  investicije in naloge, ki nam jih nalaga razvojni program, bomo seveda iskali tudi dodatna sredstva  v okviru državnih  in evropskih razpisov, saj brez dodatnih sredstev  naših dobro postavljenih strateških ciljev  ne bo možno doseči. Poleg dolgoročnih strateških ciljev in programov pa bomo realizirali ali podpirali seveda tudi ostale projekte in naloge, ki bodo izboljšali življenje v občini in nadaljevali s podporo že utečenih programov.

 

Strateški projekti Občine Žirovnica do leta 2030 (vir: Razvojni program Občine Žirovnica)

 

OBVOZNICA VRBA

Zadnjih 20 let je potekala razprava o gradnji obvoznice mimo Vrbe, saj povečan promet povzroča zastoje skozi vas, predstavlja potencialno nevarnost za pešce in nenazadnje škoduje kulturni dediščini, ki stoji tik ob cesti (lipa, Prešernova rojstna hiša).

Projekt obvoznice Vrba je v procesu parcelacije in priprav pogodb za odkup zemljišč. Projekt je pripravljen do te mere, da se po pridobitvi zemljišč vloži dokumentacija za gradbeno dovoljenje. S samo gradnjo naj bi pričeli v letu 2023 in zaključili do leta 2026.

CESTA IN PLOČNIK ZABREZNICA-BREZNICA-RODINE

Glede na to, da se promet skozi vasi povečuje, je cilj zagotoviti večjo varnost pešcem in kolesarjem. Ker gre za državno cesto, občina ne more sama izvajati projektov, ampak le v sodelovanju z državo oz. Direkcijo za ceste.

Zavzemali se bomo za čim hitrejši pričetek  gradnje  in rekonstrukcijo ceste, večnamenske steze za pešce in kolesarje, avtobusna postajališča in parkirišča na relaciji Zabreznica-Breznica, ki je državni projekt, občina pa ima podpisan sporazum o sofinanciranju. Projekt se zaradi objektivnih okoliščin (razlastitve) in vmesnega slabega odziva Direkcije za infrastrukturo vleče že predolgo.

Naš cilj  v tem mandatu  je, da pričnemo in seveda tudi zaključimo odsek ceste od Zabreznice do Breznice, kar bo pomembno izboljšalo varnost v cestnem prometu za vse udeležence.

Prav tako se bomo  zavzemali, da se na nivoju države pripravi IDZ-idejna zasnova tudi za nadaljevanje rekonstrukcije  ceste  do Rodin, ki bo osnova za umestitev v NRP državnega proračuna.

GASILSKO REŠEVALNI CENTER

Stalne in hitre podnebne spremembe pomenijo dolgoročno tudi na lokalni ravni povečano tveganje  za naravne nesreče. Dodatno povečuje tveganje naraščanje prometa na glavnih prometnicah (železnica, avtocesta), ki potekata skozi  občino in seveda tudi povečan obisk gora. Vse to zahteva učinkovito delo gasilskih in reševalnih služb in to je  razlog in povod, da  je občina skupaj s PGD Zabreznica  pristopila k izgradnji gasilsko reševalnega centra.

V ta namen je bilo že pridobljeno zemljišče in potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za realizacijo tega projekta bomo poleg lastnih sredstev potrebovali tudi nepovratna sredstva različnih razpisov.

 

VEČNAMENSKI CENTER KULTURE BREZNICA

Obstoječa kulturna dvorana že dolgo časa ni več primerna za vse kulturne dogodke in vsebine, ki se odvijajo v naši občini.  Prav tako ne omogoča potrebnih pogojev za delovanje domačega kulturnega društva. Zaradi tega smo prepričani, da naši kraji in ljudje potrebujemo nov večnamenski kulturni center, ki bi ga locirali v osrednjem delu občine v naselju Breznica.

V tem centru  želimo poleg kulturne dvorane zagotoviti tudi prostore za občinsko knjižnico, prostore za različne ustvarjalne in izobraževalne delavnice in programe in prostore za delovanje lokalnih društev in organizacij. Za te namene bomo pridobili ustrezno zemljišče, pripravili  in izdelali  idejni projekt, kar bo osnova za pridobitev potrebne dokumentacije za pridobitev projektov PGD in  gradbenega dovoljenja. Za sam pričetek del pa bomo morali poiskati zunanje vire financiranja oziroma  počakati na ustrezne mehanizme oz. razpise za sofinanciranje projekta s strani države.

DOM STAROSTNIKOV

Nadaljevali bomo projekt zagotavljanja varstva starejših v občini z gradnjo bivalnih enot, medgeneracijskim centrom, dnevnim varstvom, pomočjo na domu in drugimi oblikami pomoči starejšim in z vključevanjem mladih.  Investitor bo država, v upravljanje pa bi center  prevzel dom dr. Franceta  Bergelja z Jesenic.

Za realizacijo tega cilja si bomo prizadevali za čim hitrejše  sprejetje OPPN  za lokacijo centra  za zdravstveno postajo na Selu pri Žirovnici in potreben odkup zemljišč v naslednjih dveh letih. Prav tako je v tem obdobju  potrebno doseči dogovor z Ministrstvom za delo, socialo in enake možnosti za gradnjo in črpanje sredstev in sklada za okrevanje. Projekt in delo sta zahtevna, vendar se vsi zavedamo, da takšen center naši kraji potrebujejo.

 

REKREACIJSKI PARK ZAVRŠNICA

Rekreacijski park Završnica (RPZ) je postal  priljubljeno in dobro obiskano področje za aktivno preživljanje prostega časa. Park je enostavno dostopen in privablja  vedno več obiskovalcev. Z urejanjem parkirišč in omejitvami dostopa do Valvazorja in Zelenice želimo preprečiti množični turizem in obisk, ki je bil v preteklosti moteč tako za domačine kot tudi za obiskovalce.

V prihodnje ne predvidevamo širitve parka, ampak ohranitev in posodobitev obstoječih vsebin in  aktivnosti.  Občina je najemnik večine prostora v RPZ, zato si bomo prizadevali  za nakup zemljišč, kjer je sedaj  otroško igrišče, piknik prostor in nogometno igrišče.

Prav tako bodo naše aktivnosti usmerjene v dokončanje izgradnje dodatnih parkirišč in optimiziranje novega prometnega režima, tako v dolini kot tudi na cesti proti Valvazorju in Zelenici. Sredstva od plačila uporabe ceste se namenijo vzdrževanju gozdnih cest, sredstva od pobrane parkirnine pa za urejanje Završnice.

VRBA

Sodelovali bomo v procesu določanja vsebin tudi v objektu Vrba 1, ki ga je občina prodala Ministrstvu za kulturo. Aktivno se bomo povezovali z ministrstvom, tako pri vsebinah kot tudi prostorih, ki so opredeljeni v bivšem gospodarskem poslopju, kjer je država do sedaj upoštevala vse naše sugestije. Gre za dodatni muzejski prostor, trgovinico, skladišče, prireditveno/poročno dvorana, toalete ipd. Doseči moramo, da bo Zavod za turizem in kulturo prišel do sporazuma, da materialne in investicijske stroške delovanja kompleksa Vrba ter del plač krije država, saj gre za spomenike državnega pomena in državni interes.

ŠOLA IN VRTEC

Pripravili bomo program investicij v objekte šole in vrtca za obdobje naslednjih desetih let. V letu 2023 bomo pričeli s postopki za povečanje samooskrbe objekta z električno energijo (sončna elektrarna) ter predelavo sistema ogrevanja tudi z vidika energetske krize, predvsem pa zaradi povišanja cen energentov. Na osnovi investicijskega programa bomo pridobili  ustrezna gradbena dovoljenja in sredstva za potrebne investicije  v smislu dozidave  in pridobitve dodatnih prostorov, ki so potrebni za delovanje vrtca.

VAŠKA JEDRA

Nadaljevali bomo z urejanjem vaških jeder, predvsem pa pričeli s krajinsko zasnovo vasi in vaških jeder, posebej z vidika ureditve, urbane opreme in mogočih kulturnih vsebin, tam kjer je to še možno, kot npr. v Žirovnici in Vrbi.

POSLOVNA CONA

Še naprej bomo v skladu s pristojnostmi občine ustvarjali ugodne pogoje za pridobivanje novih dejavnosti v coni, ki se počasi, a zanesljivo polni z uspešnimi podjetji, ki imajo veliko dodano vrednost na zaposlenega. To želimo doseči z ustreznimi prostorskimi akti, hitrimi postopki na občinski upravi in z obdržati oprostitve dela komunalnega prispevka v okviru dovoljenih državnih pomoči.

DALJINSKA KOLESARSKA STEZA

Pri tem državnem projektu bomo aktivno sodelovali v smislu progresivnega pristopa do Ministrstva za infrastrukturo. Projekt daljinske kolesarske steze skozi našo občino, ki bo povezala Radovljico in Jesenice je pripravljen, zemljišča so pridobljena. Prizadevali si bomo za čimprejšnji pričetek del.

OSTALI PROJEKTI 

 

 • V tem mandatu je na podlagi že izdelanega projekta za gradnjo pločnika potrebno pristopiti k odkupu zemljišč in gradnji pločnika na Bregu. Razlogi so zagotoviti večjo varnost pešcev in ostalih udeležencev v prometu,  tudi zaradi povečanega prometa preko novega mostu v Piškovci.
 • Zavzemali se bomo za obnovo vodovoda Završnica, ki je bil zgrajen pred 40-imi leti še v času bivše občine Jesenice. Zaradi takrat neprimerne gradnje in zastarelih materialov je kot tak dotrajan in prihaja do okvar. Ker je cevovod v solastništvu z občino Jesenice, bo to skupen projekt. Ker gre za znatna sredstva, bomo skupaj z občino Jesenice kandidirali za EU sredstva. Prav tako je za zagotovitev večje akumulacije pitne vode potrebna gradnja še enega vodohrana v občini. V naslednjem letu bomo naročili študijo izvedljivosti in najbolj primerne lokacije ter nato pričeli z vsemi potrebnimi postopki in gradnjo, da še v tem mandatu zadevo realiziramo.
 • Zgradili bomo parkirišče v Doslovčah za potrebe delovanja Finžgarjeve rojstne hiše v smislu zagotavljanja prostora za parkiranje avtobusov in nekaj osebnih vozil. V letu 2023 želimo pridobiti gradbeno dovoljene in izpeljati projekt.
 • V letih 2023 in 2024 bomo sanirali preostali del opornega zidu od kipa talcev v smeri Zg. Most.
 • Zavzemali se bomo za ureditev križišča v Mostah. Ob širitvi poslovne cone in odprtju nove trgovine v njej je potrebno preveriti možnosti celovite ureditve križišča z regionalno cesto Jesenice-Lesce. S tem  bomo omogočiti varnejše in lažje prečkanje ceste tako vozilom kot tudi  kolesarjem in pešcem.. Pri tem bo nujno sodelovanje z upravljalcem  državne ceste, saj želimo doseči, da bo to skupni projekt. Naš cilj je, da bo projekt izveden do konca leta 2025.
 • Zavzemali se bomo za nadaljevanje obnove hišk v otroškem letovišču Pineta. Hiške so dotrajane in neprimerne za bivanje naših otrok. Sredstva zagotavljajo vse tri občine (Kr.Gora, Jesenice in Žirovnica)

 

TEKOČI PROJEKTI

 • podpora delu ZTK
 • podpora izvajalcem letnega programa športa
 • skrb za razvoj skakalnih objektov Glenca
 • vzdrževanje občinskih cest
 • podpora socialno varstvenim programom, kot so pomoč na domu in podpora humanitarnih organizacijam, ki delujejo v okolju, posebno pa še lokalni enoti Karitas.
 • na področju kmetijstva bomo podpirali dopolnilno dejavnost na kmetijah, ekološko kmetovanje, pridelavo domače hrane in prodajo takih izdelkov doma, delo agrarnih skupnosti ter naložbe v obnovo kmetijske mehanizacije. Upoštevali bomo analizo iz letošnjega leta.
 • zavzemali si bomo za zmanjševanje porabe energije na javnih objektih, izkoriščanje alternativnih virov energije in spodbujali občane  za izrabo teh virov in gradnjo energetsko varčnih objektov, tudi s pomočjo povišanja sredstev proračuna v te namene.
 • sodelovanje z društvi in organizacijami v najširšem pomenu besede

Del teh idej, projektov in realizacije bo seveda odvisnih tudi od pridobivanja EU in nacionalnih sredstev. S tem namenom aktivno sodelujemo z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske BSC in RAGOR-jem. Del realizacije pa bo odvisen  tudi od »posluha » občinskega sveta, ki sprejema in potrjuje strateške odločitve in proračun.  Za slednje, glede na predvolilne obljube ostalih političnih strank in liste, skoraj ne bi smelo biti problema.

Vsekakor se moramo zavedati, da bo vse navedeno zahtevalo precej denarja in bo kakšna manjša stvar morala tudi počakati. Obenem vas prosim tudi za potrpežljivost in razumevanje, saj bomo z vsemi gradbenimi deli posegali tudi v vaš mir in prostor. Vendar se splača potrpeti, saj s tem izboljšujemo pogoje za delo in življenje vseh, predvsem pa razvijamo našo občino.

Da bi lahko upošteval tudi vaše želje, predloge in sugestije, vas vabim, da mi pišete ali pa se dogovorite za sestanek z mano v času uradnih ur za občane.

Seveda vas z veseljem sprejmem tudi izven tega časa, če gre za nujne zadeve.

S spoštovanjem,

Leopold POGAČAR

ŽUPAN

Telefon: 04/  580 91 00, Fax: 04/  580 91 09

E-pošta:  zupan@zirovnica.si

Uradne ure župana za občane (po predhodnem dogovoru kadar koli)

UTRINKI IZ DELA ŽUPANA IN SREČANJ

Ustanovna seja Državnega sveta RS

Morda je slika naslednjega: 3 osebe, ljudje sedijo in znotraj

Sestanek županov Žirovnice, Jesenic in Kr. Gore

Utrinki iz občinske proslave ob 3. decembru 2022 (župan in občinska nagrajenca)

 

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu Žirovnica

 

Predavanje DU

Župan kot predavatelj Društvu upokojencev Žirovnica

otvoritev Mercator

Otvoritev nove trgovine Mercator v poslovni coni Žirovnica

Opis slike ni na voljo.

Prijetna dolžnost nagovor obiskovalcev KašArt festivala v Završnici ob nastopu Jana Plestenjaka

spominski dan Moste

Nagovor župana ob Spominskem dnevu občine v Mostah

Otvoritev parkirišča Rodine

Matjaž Hribljan je svoj kolesarski projekt poimenoval Dobrodelni projekt “212 občin”. Ozaveščal je o bolezni ALS

in se ustavil tudi pri nas..

IMG_8913

Foto: Kaja POGAČAR

Občinska Proslava, 3.december 2007

IMG_0098

Foto: Kaja POGAČAR

Proslava v vrbi 2008ZUPANI

Foto:Kaja Pogačar

Gorenjski župani – dobro sodelovanje.

IMG_0295

Foto: Helena Čadež

Sodelovanje na treningu varne vožnje pred OŠ Žirovnica.

IMG_0797

Foto: Helena Čadež

Skupaj z učenci 4.b. razreda OŠ Žirovnica, pri akciji “barvanja klopc” junij 2008.

IMG_4674

Spominski dan v Mostah 2008. 

IMG_4374

Dan državnosti v Smokuču 2008.

IMG_9108

Župan Leopold POGAČAR ob nagovoru upokojencem – na 18. srečanju upokojencev Gorenjske.

IMG_9099

Foto: Kaja POGAČAR

V prijetnem pogovoru je župan predsedniku republike dr. Danilu Türku predstavil občino, naše posebnosti in načrte za prihodnost.

IMG_3309

Foto: Helena Čadež

Dne, 24.10.2008, je župan g. Leopold Pogačar skupaj s predsednikom Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, g. Janezom Koseljem, sprejel dr. Franceta Bučarja. Bučar se je tega dne  v Kulturni dvorani na  Breznici udeležil srečanja območne organizacije  Zveze veteranov vojne za Slovenijo v Žirovnici.

IMG_7158

Otvoritev Vodohrana nad Smokučem,  21. november 2008.

IMG_9051

IMG_9072

Občinska proslava  2008

IMG_7469 (Small)(1)

Obisk ministrice ge. Širca-februar 2009

V18 (Large)V2 (Large)

Obisk predsednika RS dr. Türka v Vrbi, 8.februar 2009

minister 2minister

Obisk ministra za okolje in prostor g. Erjavca, na koordinaciji županov v Žirovnici, april 2009

p9p32

Obisk predsednika ZZB g. Stanovnika ob odkritju spomenika talcev, junij 2009

V5v8

Obisk ministrice za obrambo dr. Ljubice Jelušič pri županu dne 19.8.2009

Foto:Kaja POGAČAR

IMG_6690min&me(1)IMG_6693

Dne 6.9.2009 smo na občini sprejeli Ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano g. Milana Pogačnika skupaj z direktorico veterinarske uprave republike Slovenije (VURS) go. Vido Čadonič-Špelič.

IMG_7327IMG_7337

V četrtek 26.11.2009 je bila v prostorih občine Žirovnica podpisana tripartitna gradbena pogodba za gradnjo pločnika, rekonstrukcijo ceste in obnovo ostale javne infrastrukture med  Direkcijo za ceste RS (investitor), občino Žirovnica (soinvestitor) in CP Kranj (izvajalec – izbran na javnem razpisu). Župan g. POGAČAR, direktor DRSC g. Ficko in direktor CP Kranj g. Žiberna niso skrivali zadovoljstva ob podpisu.

IMG_3326IMG_3406

Občinska proslava s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad, Breznica 3.12.2009.vrba2010

Proslava ob kulturnem prazniku v Vrbi 2010 in obisk ministra za šolstvo in šport dr. Lukšiča in ministrice za kulturo ge. Širca.

IMG_8327

V okviru obiska vlade na Gorenjskem je minister za finance g. Franc Križanič v torek, 20.4.2010, obiskal občino Žirovnica. Na delovnem kosilu ga je sprejeli župan g. Leopold POGAČAR.

DSC_0823

V juniju 2010 je župan na povabilo OSCE predaval v Skopju županom na temo v skupnost usmerjeno delo.

IMG_4807IMG_4809

Odprtje večnamenske dvorane Pod Stolom, 23.6.2010, slavnostni govornik je bil minister dr. Lukšič

DSC00451

Otvoritev otroškega igrišča na Bregu,24.8.2010

DSC_0370

Otvoritev zunanjih športnih površin in aleje slavnih pred OŠ Žirovnica,1.9.2010

HE Moste 0910 053

Obisk ministrice ge. Radič ob otvoritvi stikališča v Mostah, 6.9.2010

IMG_0045

Obisk dr. Jožeta MENCINGERJA, pred njegovim predavanjem v dvorani na Breznici, dne 22.10.2010

361_december 10 095

Župan z občinskimi nagrajenci za leto 2010 na proslavi ob občinskem prazniku, 3. decembru 2010.

IMG_0163

Podpis pogodbe za izgradnjo parkirišča v Završnici v okviru projekta karavanke@futura z direktorjem CP Kranj.

Februar 2011 730

Obisk predsednika DZ RS dr. Pavla Gantarja v Vrbi ob slovenskem kulturnem prazniku 2011.

PB110181

Županov pozdravni govor, Vrba 8.februar 2011. (Foto Polona Kus)

DSC01222DSC01239

Otvoritev električne polnilnice na Breznici 22.4.2011

DSC01204

Obisk župana občine Mokronog-Trebelno, g. Antona Mavra v zvezi naših izkušenj pri upravljanju z dvorano “Pod Stolom ”

skupinska

Podelitev županovih priznanj za leto 2011, ki je bilo dne 28.9.2011. Nagrajenci so bili: Mešana pevska skupina dr. F.Prešeren, Melita Komac in Jernej Markovc.

BOGATAJ

Obisk poveljnika CZ R. Slovenije g. Mirana Bogataja, dne 21.10.2011

ZLENDER

Obisk generalnega direktorja direktorata za promet na MP mag. Bojana Žlendra, ki je potekal dne 24.10.2011

Tradicionalni zajtrk 065

V petek, 18.11.2011, se je župan g. Leopold Pogačar udeležil t.i.slovenskega zajtrka v vrtcu v Žirovnici.

zupanov govor 2011

Županov govor na občinski proslavi 3. december 2011.

NAGRAJENCI 2011

Občinski nagrajenci 2011.

DSC_0253

Občinska proslava ob kulturnem prazniku 2012

DSC_0262

Slavnostni govornik, predsednik US RS, dr. Ernest Petrič

DSC_0568

Župan Leopold Pogačar s predsednikom mednarodnega združenja PEN  prof. John Ralston Saulom, v Žirovnici 19.5.2012 ob sprejemu članov PEN.

DSC_0185

Od leve proti desni: ravnatelj OŠ Žirovnica mag. Valentin Sodja, sodelavka občinske uprave gdč. Helena Čadež in župan g. Leopold Pogačar ob prejemu zahval za sodelovanje z DU Žirovnica, ob njihovi 60 letnici,26.5.2012.

ZC4

Otvoritev zbirnega centra Žirovnica, junij 2012

zcZC6

VRBA 2013 KULTURNI PRAZNIK

govor 8 feb 2013

Pozdravni nagovor župana.

mazzini 8 feb 2013

Slavnostni govornik dr. Miha Mazzini

glas gost 2013

Glasbeni gost Vlado Kreslin

gostje 8 feb 2013

Od leve: državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport g. Aleksander Zorn, župan g. Leopoldp Pogačar, Dr. Miha Mazzini, direktorica direktorata za kulturno dediščino ga. Damijana Pečnik.

pogodba obcina2

V petek , 5. aprila, je župan g. Leopold Pogačar z direktorjem podjetja AS- PRIMUS, gradnja inženiring in svetovanje d.o.o. g. Borisom Hribarjem podpisal pogodbo o rušitvi in gradnji občinske stavbe na naslovu Breznica 3.

DSC_0490

Minister za obrambo g. Aleše Hojs in župan Občine Žirovnica g. Leopold Pogačar sta, dne 6.3.2013, v prostorih občine podpisala pogodbo o brezplačnem prenosu nekdanje karavle, zdaj planinske postojanke Dom pri Završnici, na občino.

V torek, 9. aprila 2013, smo v prostorih Občine Žirovnica, za izvedbo gradbenih del in izvajanje strokovnega nadzora in svetovanja pri izvedbi projektov »Izgradnja fekalno kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica – del faze 3, faza 4 in faza 5 (štiri naselja občine Žirovnica)« in »Obnova vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave«, podpisali pogodbe z izbranimi izvajalci, na podlagi javnega razpisa.

Podpis kanalizacija

Od leve: direktior VGP Kranj g. Srečko Šamperl, župan g. Leopold Pogačar in direktor Lokainženiring g. Srečko Babič.

podpis kanalizacija 1

Od leve: direktor GGD Kranj g. Branko Žiberna, župan g. Leopold POGAČAR in direktor Lokainženiringa g. Srečko Babič (Foto:Polona KUS)

selo igrisce (1)

13. junija je bila otvoritev otroškega igrišča na Selu. Župan g. Leopold POGAČAR in predsednik LAS, župan občine Tržič, g. Borut Sajovic pri prerezu traku skupaj z otroci iz vrtca v Žirovnici.

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, 2. Tek Pod svoboidnim soncem, Žirovnica, www.zirovnica.eu

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, 2. Tek Pod svoboidnim soncem, Žirovnica, www.zirovnica.eu

Župan je podelil medalje na II. teku Pod svobodnim soncem, 18. maj 2013.

talci (3)

28. junij, Spominski dan Občine Žirovnica, nagovor župana g. Leopolda Pogačarja.

ZIDAN3

Foto:Polona Kus

Obisk ministra za kmetijstvo in okolje g. Dejana Židana, skupaj z državno sekretarko mag. Tanjo Strniša, pri županu g. Pogačarju v okviru svojega obiska na gorenjskem.

Obisk ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu g. Gorazda Žmavca v Žirovnici (2015)

Otvoritev večstanovanjskega objekta (občinska stanovanja) na Selu 15 v novembru 2015

Otvoritev prizidka v OŠ Žirovnica v novembru 2015

Obisk predsednika RS, g. Boruta Pahorja ob kulturnem prazniku v Vrbi v februarju 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina