Drage občanke, občani in vsi ostali, ki vas pot pripelje v vasi pod Stolom, v našo majhno, a lepo občino Žirovnica! 

Sem Leopold POGAČAR, rojen 12. 6. 1966 na Jesenicah, stanujoč na Bregu, poročen, oče dveh otrok, po poklicu pravnik notranjih zadev, veteran vojne za Slovenijo. V soustvarjanje občinske politike sem se leta 2000 vključil kot član vaškega odbora Breg, pred šesnajstimi leti sem bil kot kandidat Neodvisne liste za Žirovnico izvoljen za občinskega svetnika in bil tudi član statutarno-pravne komisije.

leopold_pogacar

V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko ponovno nagovorim na teh straneh, kot stari/novi župan že četrti mandat. Volivke in volivci ste mi na lokalnih volitvah 2018 namenili 67,39 % glasov, tistih, ki ste šli na volišča.To je za mene velika čast in obveznost. Vsem skupaj in vsakemu posebej hvala za to zaupanje. Neodvisni listi za Žirovnico ste  namenili 42,65% glasov, kar nam je prineslo 7 svetniških mest od 14. S tem ste omogočili, da bomo dane obljube in volilni program izpolnili. Seveda upam in računam, da bodo ostale stranke, katerih svetnike ste izvolili v občinski svet sodelovale pri nadaljnjem razvoju občine in da bomo skupaj sprejemali odgovorne in dobre odločitve in da bo pri tem kljub različnim pogledom in mnenjem dosežen čim večji konsenz. Vsem, tudi tistim, ki se niste strinjali z mojo kandidaturo zagotavljam, da bom in bomo skupaj z občinskim svetom in občinsko upravo delovali v skupno korist in da nas razlike ne bodo delile, nasprotno, pripomogle bodo k boljšim odločitvam.

 

V prejšnjem mandatu (2006-2010) sem poklicno opravljal funkcijo župana, tako bo tudi v tem mandatu. Funkcija župana namreč zahteva celega človeka vsak dan in polni delovni čas. Še več, delo župana se ne konča ob 15.00 uri in ne v petek.

REALIZACIJA PROGRAMA 2014-2018

 • gradnja kanalizacijskega sistema in obnova vodovoda, meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave na Selu, v Žirovnici, delu Most in na Bregu,
 • izgradnja pločnika v Mostah od stavbe Elektra do trgovine Gregor,
 • izgradnja pločnika od Most do Brega,
 • urejanje avtobusnih postajališč (nove nadstrešnice, solarne luči v Vrbi…)
 • energetska sanacija šole in izgradnjo nove jedilnice in dodatnih prostorov za vrtec in šolo,
 • nadaljevali z izvedba projektov v rekreacijskem parku v Završnici s pomočjo EU sredstev,
 • obnovitev otroškega igrišča v Glenci,
 • ureditev vaškega jedra na Rodinah in v Smokuču,
 • izgradnja dveh novih mostičkov na cesti Rodine-Hraše,
 • izdelava strokovne podlage za daljinsko kolesarsko stezo skozi našo občino,
 • nadaljevanje postopkov za rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Žirovnico z izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in steze za kolesarje in pešce v sodelovanju z DRSI,
 • opremljanje gasilskih društev in financiranje obnove gasilskih domov v Smokuču in v Zabreznici,
 • asfaltiranje nekaterih občinske cest, ki so bile še v makadamski izvedbi,
 • komunalno opremili zazidljive občinske parcele v spodnjih Mostah ter jih ponudili v prodajo,
 • uvedba subvencij za stanodajalce, da smo vzpodbudili razvoj sobodajalstva in s tem turizma v občini,
 • omogočili sodelovanje pri projektih avtohtonih semen in lokalne samooskrbe, katero za občino vodi razvojna agencija RAGOR,
 • sodelovanje v projektu »URA ZA ZEMLJO« in »BOŠ SADIV«,
 • financiranje dejavnosti Ljudske univerze Jesenice in v okviru tega Izvedba počitniških delavnice za naše otroke,
 • sodelovali v raznih preventivnih projektih (ustavimo nasilje proti ženskam, preventivne akcije za osveščanje bolezni raka na dojkah itd)
 • uvedli vsakoletni sprejem za novorojenčke v občini, kjer vsakemu rojenemu otroku podarimo sadiko sadnega drevesa,
 • na Selu 15 (Osvaldov hlev), skladno s Stanovanjskim programom občine, zgradili 5 neprofitnih občinskih stanovanj,
 • novelacija Lokalnega energetskega koncepta in subvencije za občane v primeru energetskih sanacij stavb (okna, fasada, streha…),
 • povečanje sredstva za področje športa ( delo z mladimi) in sociale (Karitas in RK),
 • pričeli z legalizacijo skakalnic v Glenci ter financiranje projektne dokumentacije,
 • finančno omogočili dokončanje projekta Nomen vulgare, da je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vzpostavila spletni leksikon hišnih imen z območja naše občin in cele Gorenjske
 • vzpostavitev mreže AED defibrilatorjev na območju občine (6) in izvajanje usposabljanja za občane in prve posredovalce,
 • Speljali druge dopolnitve OPN, OPPN obvoznica Vrba in spremembe OPPN Breznica-center in s tem omogočili izvedbo določenih projektov v občini in spremembe namembnosti zemljišč na pobudo občanov/lastnikov.
 • Novelacija Razvojnega programa občine Žirovnica 2009-2016 z elementi do leta 2020 in skupaj z zainteresirano javnostjo opredelili razvojno strategijo občine.
 • Povečanje sredstev za delovanje Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica z namenom razvoja kulturnega in čebelarskega turizma,
 • Obnova Janševega čebelnjaka,
 • urejanje deponije na Mežaklji vključno z aerobno biološko stabilizacijo,
 • S partnerji izvedli projekt razglasitve svetovnega dneva čebel in izvedbe prve obeležitve na Breznici,
 • Pričeli s konkretnimi koraki za ureditev institucionalnega varstva starejših. Ustanovljena je projektna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki občine Žirovnica, občine Jesenice, doma Dr. F. Berglja, fakultete za socialno delo, fakultete za gradbeništvo, centra za socialno delo Jesenice in društva upokojencev Žirovnica.
 • posodobitev občinske spletne strani in vključitev ostali socialnih medijev.

Vse to in še veliko več je bilo narejenega, kar ste verjetno opazili tudi sami. Pri tem smo sredstva občinskega proračuna uporabljali racionalno. V tem obdobju nam je uspelo na raznih razpisih pridobiti 1.970.876,08 EUR evropskih in državnih sredstev, vključno z investicijami, ki so v teku.

REALIZACIJA PROGRAMA 2010-2014

 • gradnja kanalizacijskega sistema in obnova vodovoda, meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave v Zabreznici, na Selu, Žirovnici in delu Most,
 • izgradnja zbirnega centra za odpadke v Žirovnici in uvedba ločenega zbiranja odpadkov »od vrat do vrat«. Oba projekta sta bistveno izboljšala standard na področju ravnanja z odpadki in zmanjšanje odlaganja le teh v okolje,
 • pričeli z energetsko sanacijo šole in izgradnjo nove jedilnice in  dodatnih prostorov za vrtec in šolo  (zgrajeni bosta dve igralnici in dve učilnici)
 • izgradnja nove ceste Moste- Završnica z obnovo stele infrastrukture
 • izgradnja nove občinske stavbe
 • omogočili z normativni akti, da  zaživela poslovna cona Žirovnica, saj so investitorji zgradili dva gospodarska objekta  (Saxonia Franke in domače podjetje Exacta Normalije. V coni je bila izgrajena komunalna infrastruktura, ki je bila brezplačno prenesena na občino.
 • izvedba projekta rekreacijskega parka v Završnici s pomočjo EU sredstev,
 • zgradili  smo novo otroško  igrišče na Selu in obnovili igrišče na Rodinah ,
 • opremljanje gasilskih društev (nabava novega gasilskega vozila za PGD Smokuč)
 • uspeli skleniti dogovor z Elektro gorenjska, Telemachom, Plinstalom in Telekomom, da v okviru ob gradnji kanalizacije obnavljajo, širijo in modernizirajo tudi  svojo mrežo
 • zgrajena je povezava vodovodov Radovljice in Žirovnice ter izgradnja zajetja III, kar je  bistveno zboljšalo vodo oskrbo v naši občini
 • omogočili nabavo nove opreme in označili našo Pot  kulturne dediščine
 • odprli prvo električno polnilno mesto za vozila na Breznici,
 • vzpostavljeno je bilo 7 brezplačnih WI-FI dostopov (Čopova in Prešernova rojstna hiša, Zdravstvena postaja na Selu, prireditveni prostor na konjeniški parceli, Finžgarjeva rojstna hiša, Jalnova rojstna hiša in občinska stavba) .
 • asfaltirali  nekatere  občinske cest, ki so  še v makadamski izvedbi (del cesarske, Žirovnica, Moste) in redno vzdrževali ostale ceste
 • komunalno opremili  občinske parcele v Mostah, ki so naprodaj,
 • kot spodbudo gospodarstvu sofinanciramo točko VEM (vse na enem mestu) kjer lahko zainteresirani dobijo informacije o ustanavljanju podjetij in tam uredijo vse potrebno za njegovo registracijo), v proračunu namenjamo sredstva za sofinanciranje obrestne mere za domače podjetnike in obrtnike, v letu 2013 smo predlagali občinskemu svetu in potem tudi sprejeli sklep o  delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica, kot spodbudo investitorjem na tem območju.
 • omogočili sodelovanje pri projektih avtohtonih semen in lokalne samooskrbe, katero za občino vodi razvojna agencija RAGOR
 • odkup stavbe Selo 15 (Osvaldov hlev), za gradnjo občinskih stanovanj, za katera smo pridobili gradbeno dovoljenje in pričeli  s postopki za njihovo izgradnjo,
 • energetska sanacija  -menjava fasade na šolskem bloku
 • sprejetje Lokalnega energetskega koncepta in uvedba subvencij za občane v primeru energetskih sanacij stavb (okna, fasada, streha…)
 • povečali sredstva za področje športa, kulture in sociale,
 • predlagali ali podprli sprejetje cele vrste normativnih aktov za nemoteno delovanje občine

Vse to in še veliko več je bilo narejenega, kar ste verjetno opazili tudi sami. Pri tem smo sredstva občinskega proračuna uporabljali racionalno. Poleg teh sredstev je od leta 2007 do danes uspelo občini na  raznih razpisih pridobiti preko 5 mio EUR  evropskih in državnih sredstev,vključno z investicijami, ki so v teku.

REALIZACIJA PROGRAMA 2006- 2010

 • skupaj z državo smo izvedli rekonstrukcijo državne ceste od Žirovnice do Zabreznice  in izgradili pločnik in nova avtobusna postajališča ter obnovili ali na novo položili vse komunalne vode,
 • realizirali smo izgradnjo nove večnamenske dvorane, zunanjih športnih površin in ureditev šolskega trga,
 • izboljšali smo prometno ureditev pri šoli z izgradnjo parkirišč in nove pešpoti do šole,
 • dokončno smo prodali vse poslovne prostore v Planiki,
 • dokončali gradnjo kanalizacije  v vaseh Rodine, Breznica in Vrba ter povezovalnega kanala Vrba – Studenčice ter istočasno uredili ceste, javno razsvetljavo in obnovili vodovod,
 • izboljšali smo preskrbo z vodo posebno za višje ležeče dele vasi z izgradnjo vodohrana nad Smokučem,
 • s  podpisom pogodbe z Občino Radovljica, ki omogoča priklop kanalizacije  na čistilno napravo v Radovljici, smo v občini zagotovili enoten sistem kanalizacije,
 • za obrtno cono, kjer je večina zemljišč že odkupljenih, smo pripravili  Občinski podrobnejši prostorski načrt, ki omogoča pričetek gradnje  na tem področju,
 • pripravili nove prostorske strategije, kamor se umešča tudi obvoznica Vrba, opredeljuje raba prostora in umeščanje dejavnosti v dolino Završnice in na  splošno določa nova raba prostora (pobude občine, občanov in ostalih),
 • na področju cestne infrastrukture smo sanirali cesto v Žirovnici  pri št. 38 do 40, asfaltirali parkirišče pred cerkvijo na Breznici, uredili manjše parkirišče pri železniški postaji, postavili oporni zid v Doslovčah, asfaltirali parkirišče v Vrbi in uredili prostor za tržnico, uredili križišče »pod Ajdno«, postavili hitrostne ovire na Breznici,
 • obnovili smo Plečnikov spomenik  in pokopališki  zid  na Breznici,
 • uredili in obnovili smo otroški igrišči na Rodinah in v Glenci ter  izgradili novega na Bregu,
 • na normativnem področju je občinska uprava, ki je odprta, prijazna in strokovna, pripravila dokumente za pripravo in sprejem razvojnega programa občine do leta 2020, sprejem lokalnega energetskega koncepta, program varstva pred požari, pristopili pa smo tudi k ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in revizijske službe, pripravili smo projekt razširitve ceste v Završnico, skupaj z ZTK smo pristopili k pripravi za izgradnjo parkirišča,
 • izboljšali smo informiranje občanov: uvedli kliping (zbiranje informacij, ki se nanašajo na občino v širšem pomenu besede), uvedli mesečna obvestila občanom skupaj z ZTK, spletna stran je prenovljena in ažurna,
 • v obdobju od junija pa do konca leta je najpomembneje sprejetje Občinskega prostorskega načrta, ki bo poleg pobud občanov omogočil tudi začetek postopkov za gradnjo obvoznice v Vrbi in doma starejših  ter rekonstrukcija križišča glavne ceste v Žirovnici, od železniškega prehoda do odcepa na Breg.

Vse to in še veliko več je bilo narejenega, kar ste verjetno opazili tudi sami. Pri tem smo sredstva občinskega proračuna uporabljali racionalno. Poleg teh sredstev  je županu in občinski upravi uspelo pridobiti v obdobju 2007 do sredine 2010 preko 2,1 mio EUR sredstev iz evropskih skladov in raznih državnih ministrstev, ki so bila porabljena predvsem za izgradnjo komunalne infrastrukture in gradnjo večnamenske dvorane.

Našteto dokazuje, da je za nami naporno in delovno obdobje, vendar smo za skupno dobro to zmogli. Za prihajajoče štiriletno obdobje nam še ni zmanjkalo  energije, idej in načrtov.

V tem mandatu 2018-2022 bodo moje prioritete in prioritete NLŽ:

Za prihajajoče štiriletno obdobje nam še ni zmanjkalo energije, idej in načrtov zato vam v nadaljevanju predstavljamo naše konkretne načrte za ključne investicije v mandatnem obdobju 2018-2022

 1. Cesta in pločnik Zabreznica – Breznica: Skupaj z DRSI nadaljevati z rekonstrukcijo vozišča, gradnjo pločnika in večnamenske steze, parkirišči pri pokopališču, avtobusnima postajama in krožiščem na Breznici in ga dokončati do leta 2020.
 2. V letu 2020 skupaj z DRSI (direkcija za infrastrukturo RS) nadaljevati s projektno dokumentacijo za sanacijo ceste v smeri Rodin, vključno z gradnjo površin za pešce, kolesarje in avtobusna postajališča.
 3. Obvoznica Vrba: v letu 2019 pričeti z odkupi zemljišč, projektno dokumentacijo in pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V letu 2020 otvoriti novo obvoznico.
 4. Vrtec: zaradi povečanja vpisa otrok in povečanja odstotka vključenosti v predšolsko varstvo je potrebno zagotoviti dodatne prostore za 1. in 2. starostno obdobje do leta 2021.
 5. Zagotoviti vsaj 4 termine poletne šole za naše otroke v času poletnih počitnic.
 6. Kanalizacija Ajdna in Smokuč: Glede na to, da je bila gradnja kanalizacijskega sistema v 10 vaseh zaključena, je potrebno komunalno opremiti še dve območji in sicer v Mostah pod Ajdno in delu Smokuča ter umestiti malo čistilno napravo (MKČN) v »grabnu« v Mostah do leta 2021
 7. Čebelarski park: Ker je čebelarski turizem v vzponu in ker število obiskovalcev občine Žirovnica iz leto v leto narašča, je potrebno poskrbeti za t.i. turistično infrastrukturo in nadgraditi ponudbo z Čebeljim parkom Antona Janša na Breznici. Investicijo izpeljati v letu 2022. Kot primer naj navedemo, da je bilo v letu 2009 skupaj v Žirovnici 982 nočitev, v letu 2018 pa v prvih petih mesecih že 863 nočitev. Tudi število ležišč se je v občini povečalo iz 241 leta 2013 na 293 leta 2018 in to izključno na račun zasebnih sobodajalcev.
 8. Parkirišče Doslovče in Rodine: V okviru turistične infrastrukture za potrebe Finžgarjeve rojstne hiše zgraditi mešano avtobusno/osebna vozila parkirišče v Doslovčah. Na Rodinah je za potrebe pokopališča in obiskovalce Jalnove rojstne hiše zgraditi parkirišče na t.i. »Garklnovem vrtu« do leta 2020.
 9. Prestavitev ceste v Završnici: Planira se prestavitev ceste čez pašnik v smeri Valvazorja in sicer na V del pašnika. Realizacija v letu 2019
 10. Oporni zid Moste: Zaradi slabega stanja opornega zidu od kipov talcev v smeri zgornjih Most je potrebno sanirati oporni zid še od odcepa za predilnico do bivše gostilne pod Stolom. Realizacija do leta 2022
 11. Sprejeti druge spremembe OPN in OPPN »obvoznica Vrba« spomladi 2019,
 12. Dom starostnikov: Glede na demografsko stanje prebivalstva v občini Žirovnica je potrebno v sodelovanju z domom starostnikov dr. F. Berglja iz Jesenic in Ministrstvom za družino socialne zadeve in enake možnosti storiti vse da bi leta 2022 pričeli z gradnjo le tega na Selu pri Žirovnici. V naši občini je index staranja nad slovenskim povprečjem. V povprečju pa je 30-35 naših občanov v domovih starostnikov seveda izven naše občine.
 13. Most Piškovca: Zaradi dotrajanosti je potrebno izvesti gradnjo novega mostu skupaj z Občino Bled. Dogovor je že podpisan. Rok gradnje 2021.
 14. Zaradi razvoja rekreacijskega parka Završnica in ohranjanja narave ter zaradi parkiranja v naravnem okolju je potrebno izvesti dodatna parkirišča do leta 2022. Prav tako je potrebno izvesti ukrepe za razvoj kolesarstva, pohodništva in plezanja na območju RP Završnica ter sprejeti izhodišča za omejitev prometa v smeri Valvazorja in Zelenice.

Zapisali smo tisto, kar bomo lahko tudi uresničili. Pri načrtih bomo sledili sprejetemu Dolgoročnemu razvojnemu programu Občine Žirovnica in programu investicij do leta 2020, ki pa jih je potrebno tudi dopolnjevati in nadgrajevati.

Naš program bomo vsekakor poskušali izvajati v sodelovanju z ostalimi strankami in listami, ki bodo zastopane v občinskem svetu. Odprti bomo za vse konstruktivne in koristne pobude, ideje in predloge političnih strank, formalnih in neformalnih skupin in seveda tudi vas občanov. Za nas ni pomembna politična opredelitev ali barva, ampak dobrobit občanov in krajev v občini, kar izhaja iz našega slogana »Ne levo, ne desno, naprej za Žirovnico!«.

DSC_0190

Del teh idej, projektov in realizacije bo seveda odvisnih tudi od prodobivanja strukturinih in kohezijskih sredstev. S tem namenom aktivno sodelujemo z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske BSC in RAGOR-jem. Del realizacije pa bo odvisen  tudi od »posluha » občinskega sveta, ki sprejema in potrjuje strateške odločitve in proračun.  Za slednje, glede na predvolilne obljube ostalih političnih strank, skoraj ne bi smelo biti problema.

Vsekakor se moramo zavedati, da bo vse navedeno zahtevalo precej denarja in bo kakšna manjša stvar morala tudi počakati. Obenem vas prosim tudi za potrpežljivost in razumevanje, saj bomo z vsemi gradbenimi deli posegali tudi v vaš mir in prostor. Vendar se splača potrpeti, saj s tem izboljšujemo pogoje za delo in življenje vseh, predvsem pa razvijamo našo občino.

UTRINKI IZ DELA ŽUPANA IN SREČANJ

IMG_8913

Foto: Kaja POGAČAR

Občinska Proslava, 3.december 2007

IMG_0098

Foto: Kaja POGAČAR

Proslava v vrbi 2008ZUPANI

Foto:Kaja Pogačar

Gorenjski župani – dobro sodelovanje.

IMG_0295

Foto: Helena Čadež

Sodelovanje na treningu varne vožnje pred OŠ Žirovnica.

IMG_0797

Foto: Helena Čadež

Skupaj z učenci 4.b. razreda OŠ Žirovnica, pri akciji “barvanja klopc” junij 2008.

IMG_4674

Spominski dan v Mostah 2008. 

IMG_4374

Dan državnosti v Smokuču 2008.

IMG_9108

Župan Leopold POGAČAR ob nagovoru upokojencem – na 18. srečanju upokojencev Gorenjske.

IMG_9099

Foto: Kaja POGAČAR

V prijetnem pogovoru je župan predsedniku republike dr. Danilu Türku predstavil občino, naše posebnosti in načrte za prihodnost.

IMG_3309

Foto: Helena Čadež

Dne, 24.10.2008, je župan g. Leopold Pogačar skupaj s predsednikom Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, g. Janezom Koseljem, sprejel dr. Franceta Bučarja. Bučar se je tega dne  v Kulturni dvorani na  Breznici udeležil srečanja območne organizacije  Zveze veteranov vojne za Slovenijo v Žirovnici.

IMG_7158

Otvoritev Vodohrana nad Smokučem,  21. november 2008.

IMG_9051

IMG_9072

Občinska proslava  2008

IMG_7469 (Small)(1)

Obisk ministrice ge. Širca-februar 2009

V18 (Large)V2 (Large)

Obisk predsednika RS dr. Türka v Vrbi, 8.februar 2009

minister 2minister

Obisk ministra za okolje in prostor g. Erjavca, na koordinaciji županov v Žirovnici, april 2009

p9p32

Obisk predsednika ZZB g. Stanovnika ob odkritju spomenika talcev, junij 2009

V5v8

Obisk ministrice za obrambo dr. Ljubice Jelušič pri županu dne 19.8.2009

Foto:Kaja POGAČAR

IMG_6690min&me(1)IMG_6693

Dne 6.9.2009 smo na občini sprejeli Ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano g. Milana Pogačnika skupaj z direktorico veterinarske uprave republike Slovenije (VURS) go. Vido Čadonič-Špelič.

IMG_7327IMG_7337

V četrtek 26.11.2009 je bila v prostorih občine Žirovnica podpisana tripartitna gradbena pogodba za gradnjo pločnika, rekonstrukcijo ceste in obnovo ostale javne infrastrukture med  Direkcijo za ceste RS (investitor), občino Žirovnica (soinvestitor) in CP Kranj (izvajalec – izbran na javnem razpisu). Župan g. POGAČAR, direktor DRSC g. Ficko in direktor CP Kranj g. Žiberna niso skrivali zadovoljstva ob podpisu.

IMG_3326IMG_3406

Občinska proslava s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad, Breznica 3.12.2009.vrba2010

Proslava ob kulturnem prazniku v Vrbi 2010 in obisk ministra za šolstvo in šport dr. Lukšiča in ministrice za kulturo ge. Širca.

IMG_8327

V okviru obiska vlade na Gorenjskem je minister za finance g. Franc Križanič v torek, 20.4.2010, obiskal občino Žirovnica. Na delovnem kosilu ga je sprejeli župan g. Leopold POGAČAR.

DSC_0823

V juniju 2010 je župan na povabilo OSCE predaval v Skopju županom na temo v skupnost usmerjeno delo.

IMG_4807IMG_4809

Odprtje večnamenske dvorane Pod Stolom, 23.6.2010, slavnostni govornik je bil minister dr. Lukšič

DSC00451

Otvoritev otroškega igrišča na Bregu,24.8.2010

DSC_0370

Otvoritev zunanjih športnih površin in aleje slavnih pred OŠ Žirovnica,1.9.2010

HE Moste 0910 053

Obisk ministrice ge. Radič ob otvoritvi stikališča v Mostah, 6.9.2010

IMG_0045

Obisk dr. Jožeta MENCINGERJA, pred njegovim predavanjem v dvorani na Breznici, dne 22.10.2010

361_december 10 095

Župan z občinskimi nagrajenci za leto 2010 na proslavi ob občinskem prazniku, 3. decembru 2010.

IMG_0163

Podpis pogodbe za izgradnjo parkirišča v Završnici v okviru projekta karavanke@futura z direktorjem CP Kranj.

Februar 2011 730

Obisk predsednika DZ RS dr. Pavla Gantarja v Vrbi ob slovenskem kulturnem prazniku 2011.

PB110181

Županov pozdravni govor, Vrba 8.februar 2011. (Foto Polona Kus)

DSC01222DSC01239

Otvoritev električne polnilnice na Breznici 22.4.2011

DSC01204

Obisk župana občine Mokronog-Trebelno, g. Antona Mavra v zvezi naših izkušenj pri upravljanju z dvorano “Pod Stolom “

skupinska

Podelitev županovih priznanj za leto 2011, ki je bilo dne 28.9.2011. Nagrajenci so bili: Mešana pevska skupina dr. F.Prešeren, Melita Komac in Jernej Markovc.

BOGATAJ

Obisk poveljnika CZ R. Slovenije g. Mirana Bogataja, dne 21.10.2011

ZLENDER

Obisk generalnega direktorja direktorata za promet na MP mag. Bojana Žlendra, ki je potekal dne 24.10.2011

Tradicionalni zajtrk 065

V petek, 18.11.2011, se je župan g. Leopold Pogačar udeležil t.i.slovenskega zajtrka v vrtcu v Žirovnici.

zupanov govor 2011

Županov govor na občinski proslavi 3. december 2011.

NAGRAJENCI 2011

Občinski nagrajenci 2011.

DSC_0253

Občinska proslava ob kulturnem prazniku 2012

DSC_0262

Slavnostni govornik, predsednik US RS, dr. Ernest Petrič

DSC_0568

Župan Leopold Pogačar s predsednikom mednarodnega združenja PEN  prof. John Ralston Saulom, v Žirovnici 19.5.2012 ob sprejemu članov PEN.

DSC_0185

Od leve proti desni: ravnatelj OŠ Žirovnica mag. Valentin Sodja, sodelavka občinske uprave gdč. Helena Čadež in župan g. Leopold Pogačar ob prejemu zahval za sodelovanje z DU Žirovnica, ob njihovi 60 letnici,26.5.2012.

ZC4

Otvoritev zbirnega centra Žirovnica, junij 2012

zcZC6

VRBA 2013 KULTURNI PRAZNIK

govor 8 feb 2013

Pozdravni nagovor župana.

mazzini 8 feb 2013

Slavnostni govornik dr. Miha Mazzini

glas gost 2013

Glasbeni gost Vlado Kreslin

gostje 8 feb 2013

Od leve: državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport g. Aleksander Zorn, župan g. Leopoldp Pogačar, Dr. Miha Mazzini, direktorica direktorata za kulturno dediščino ga. Damijana Pečnik.

pogodba obcina2

V petek , 5. aprila, je župan g. Leopold Pogačar z direktorjem podjetja AS- PRIMUS, gradnja inženiring in svetovanje d.o.o. g. Borisom Hribarjem podpisal pogodbo o rušitvi in gradnji občinske stavbe na naslovu Breznica 3.

DSC_0490

Minister za obrambo g. Aleše Hojs in župan Občine Žirovnica g. Leopold Pogačar sta, dne 6.3.2013, v prostorih občine podpisala pogodbo o brezplačnem prenosu nekdanje karavle, zdaj planinske postojanke Dom pri Završnici, na občino.

V torek, 9. aprila 2013, smo v prostorih Občine Žirovnica, za izvedbo gradbenih del in izvajanje strokovnega nadzora in svetovanja pri izvedbi projektov »Izgradnja fekalno kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica – del faze 3, faza 4 in faza 5 (štiri naselja občine Žirovnica)« in »Obnova vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave«, podpisali pogodbe z izbranimi izvajalci, na podlagi javnega razpisa.

Podpis kanalizacija

Od leve: direktior VGP Kranj g. Srečko Šamperl, župan g. Leopold Pogačar in direktor Lokainženiring g. Srečko Babič.

podpis kanalizacija 1

Od leve: direktor GGD Kranj g. Branko Žiberna, župan g. Leopold POGAČAR in direktor Lokainženiringa g. Srečko Babič (Foto:Polona KUS)

selo igrisce (1)

13. junija je bila otvoritev otroškega igrišča na Selu. Župan g. Leopold POGAČAR in predsednik LAS, župan občine Tržič, g. Borut Sajovic pri prerezu traku skupaj z otroci iz vrtca v Žirovnici.

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, 2. Tek Pod svoboidnim soncem, Žirovnica, www.zirovnica.eu

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, 2. Tek Pod svoboidnim soncem, Žirovnica, www.zirovnica.eu

Župan je podelil medalje na II. teku Pod svobodnim soncem, 18. maj 2013.

talci (3)

28. junij, Spominski dan Občine Žirovnica, nagovor župana g. Leopolda Pogačarja.

ZIDAN3

Foto:Polona Kus

Obisk ministra za kmetijstvo in okolje g. Dejana Židana, skupaj z državno sekretarko mag. Tanjo Strniša, pri županu g. Pogačarju v okviru svojega obiska na gorenjskem.

Obisk ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu g. Gorazda Žmavca v Žirovnici (2015) 

Otvoritev večstanovanjskega objekta (občinska stanovanja) na Selu 15 v novembru 2015

Otvoritev prizidka v OŠ Žirovnica v novembru 2015

Obisk predsednika RS, g. Boruta Pahorja ob kulturnem prazniku v Vrbi v februarju 2016

Da bi lahko upošteval tudi vaše želje, predloge in sugestije, vas vabim, da mi pišete ali pa se dogovorite za sestanek z mano v času uradnih ur za občane.

Seveda vas z veseljem sprejmem tudi izven tega časa, če gre za nujne zadeve, ki pa jih glede na investicije in s tem povezanimi poroblemi ni malo.

S spoštovanjem,

Leopold POGAČAR

ŽUPAN

Telefon: 04/  580 91 00, Fax: 04/  580 91 09

E-pošta:  zupan@zirovnica.si

Uradne ure župana za občane (po predhodnem dogovoru kadar koli):

Sreda: od 14.00 do 17.00 ure (po naročilu)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina