Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

Številka: 478-0016/2017

Datum: 12.04.2017

Občina Žirovnica, ki jo zastopa župan Leopold Pogačar, objavlja na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami) naslednjo

 

NAMERO

 O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Žirovnica namerava skleniti neposredno pogodbo za ustanovitev služnostne pravice za izvedbo NN kablovoda v Žirovnici – izvod Knafel.

Leopold POGAČAR

ŽUPAN