Številka: 041-0002/2018
Datum: 13.04.2018

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13) ter 2. člena Odloka o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili (UVG, št. 26/02, Uradni list RS, št. 50/10) objavljam

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI ŽIROVNICA V ČASU REFERENDUMSKE KAMPANJE ZA PONOVNI REFERENDUM O ZAKONU O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER (ZIUGDT) 13. MAJA 2018

  1. Občina Žirovnica ponuja organizatorjem referendumske kampanje (v nadaljnjem besedilu: organizatorji) plakatna mesta na obstoječih tablah (3. člen odloka), ki so enakomerno razporejene po celotnem območju občine Žirovnica brezplačno.
  2. Občina Žirovnica bo po potrebi dala organizatorjem na razpolago dodatna plakatna mesta pod določenimi pogoji in proti plačilu (5. člen odloka).
  3. Organizatorji morajo v vlogi navesti želeno število brezplačnih in plačljivih plakatnih mest, dimenzijo in število plakatov. Pri dodelitvi plakatnih mest bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele najkasneje do vključno 23. aprila 2018 na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom »REFERENDUMSKA KAMPANJA 2018 – ZIUGDT«.
  4. Občina Žirovnica bo vloge organizatorjev zbrala in na podlagi načela enakopravnosti določila lokacijo plakatnih mest (4. člen odloka).
  5. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih bo omogočeno od dneva pridobitve obvestila dalje.

               Leopold POGAČAR
ŽUPAN